Siirry pääsisältöön
European Anti-Fraud Office
Ilmoita petoksesta

Valitukset ja pyynnöt

Älä ilmoita petosepäilystä alla olevien sähköpostiosoitteiden kautta.

Jos haluat ilmoittaa petoksesta, siirry sivulle ”Ilmoita petoksesta”. Jos sinulla on kysyttävää, siirry ”Yhteydenotot”-sivulle.

Valitukset

Prosessuaalisia takeita koskevat valitukset (asetus 883/2013)

OLAF hakee tutkimuksissaan tutkinnan kohteena olevasta henkilöstä tietoa, joka toimii näyttönä hänen puolestaan ja häntä vastaan. Kaikki tutkimukset on suoritettava objektiivisesti ja puolueettomasti noudattaen syyttömyysolettamaa ja asetuksen 883/2013 9 artiklassa vahvistettuja prosessuaalisia takeita. 

Jos katsot, että OLAF on loukannut oikeuksiasi tutkimustensa yhteydessä, voit tehdä siitä valituksen.

  • Tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden tekemät valitukset

Jos olet OLAFin tutkimuksen kohteena oleva henkilö eli asetuksen 883/2013 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu asianomainen henkilö, voit tehdä valituksen prosessuaalisten takeiden valvojalle asetuksen 9 b artiklassa säädetyn valitusmekanismin avulla. Valvoja valvoo, että OLAF noudattaa artiklassa tarkoitettuja prosessuaalisia takeita ja OLAFin tutkimuksiin sovellettavia sääntöjä.

Lisätietoja on sivulla Prosessuaalisten takeiden valvoja – Tee valitus.

  • Muiden henkilöiden tekemät valitukset

Muut OLAFin tutkimukseen liittyvät henkilöt, kuten väärinkäytösten paljastajat, ilmiantajat tai todistajat voivat tehdä valituksen OLAFin pääjohtajalle.

Pääjohtaja vastaa 2 kuukauden kuluessa siitä, kun valitus on kirjattu saapuneeksi, ellei pitempi vastausaika ole perusteltu asian monimutkaisuuden vuoksi. Huomaa, että tätä menettelyä ei sovelleta tutkimuksiin, jotka on saatu päätökseen ja siirretty toimivaltaisille viranomaisille.

Valituksen voi lähettää osoitteeseen

EU:n henkilöstö

EU:n henkilöstön jäsenet voivat tehdä OLAFin pääjohtajalle henkilöstösääntöjen 90a artiklan mukaisen valituksen OLAFin tutkimuksiin liittyvästä heille haitallisesta toimenpiteestä.

Pääjohtaja vastaa valituksen tekijälle 4 kuukauden kuluessa siitä, kun valitus on kirjattu saapuneeksi.

Jos OLAF ei ole vastannut valitukseen määräajan kuluessa, valituksen katsotaan tulleen hylätyksi hiljaisella päätöksellä, josta voi tehdä valituksen henkilöstösääntöjen 91 artiklan mukaisesti.

Valituksen voi lähettää osoitteeseen 

Valitukset hyvän hallintotavan mahdollisesta rikkomisesta

Kuka tahansa henkilö EU:ssa tai EU:n ulkopuolella voi tehdä valituksen OLAFille, jos hän katsoo, että OLAF on rikkonut komission hyvää hallintotapaa suhteissaan yleisöön.

Valituksen voi lähettää osoitteeseen

Valitukset EU:n toimielinten toiminnan mahdollisista epäkohdista

Voit myös tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle, jonka tutkimat kantelut koskevat hallinnollisia epäkohtia EU:n toimielimissä ja muissa elimissä, kuten OLAFissa.

Ennen kuin teet kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle, sinun on ensin otettava asia esille OLAFin kanssa ja annettava sille kohtuullinen aika ottaa kantaa asiaasi. Kantelu on tehtävä kahden vuoden kuluessa päivästä, jolloin saat tietää kantelun perusteena olevista seikoista.

Lisätietoja on sivulla Euroopan oikeusasiamies – Tee kantelu.

Henkilötietoja koskevat valitukset

OLAFin jokapäiväiseen työhön sisältyy myös henkilötietojen käsittelyä.

Jokaisella luonnollisella henkilöllä, joka katsoo, että hänen asetuksen 2018/1725 mukaisia oikeuksiaan on loukattu OLAFin suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä, on oikeus kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun (EDPS) puoleen. Euroopan tietosuojavaltuutettu on Euroopan unionin riippumaton tietosuojeluviranomainen. EDPS:n sähköpostiosoite yhteydenottoja varten: 

Lisätietoja on sivulla Tietosuoja – Valitukset.

Pyynnöt

OLAF on juridisesti sitoutunut käsittelemään kaikkea tutkimuksissaan saamaansa tietoa luottamuksellisena ja noudattamaan vaitiolovelvollisuutta. Sitoumuksen oikeusperustana ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artikla, asetuksen 883/2013 10 artikla ja EU:n henkilöstösääntöjen 17 artikla.

Sinulla on kuitenkin oikeus pyytää saada haltuusi tiettyjä tietoja tai asiakirjoja.

Pyynnöt saada tutustua asiakirjoihin (asetus 1049/2001)

EU-asiakirjojen saatavuudesta on säädetty asetuksessa 1049/2001. Sen mukaan EU:n kansalaisilla ja kaikilla EU:ssa asuvilla luonnollisilla henkilöllä sekä kaikilla oikeushenkilöillä, joilla on sääntömääräinen kotipaikka jossakin EU-maassa, on oikeus ottaa yhteyttä OLAFiin ja pyytää saada tutustua tiettyihin asiakirjoihin.

Asetuksessa 1049/2001 säädetään suuren yleisön oikeudesta saada tutustua EU:n toimielinten asiakirjoihin. Kaikista tämän asetuksen nojalla luovutetuista asiakirjoista tulee automaattisesti julkisia kaikkia seuraavia pyyntöjä varten.

Huomaa, että suuri osa OLAFin asiakirjoista on luottamuksellisia ja niiden luovuttaminen voidaan evätä asetuksen 1049/2001 4 artiklassa säädettyjen poikkeusten nojalla.

Pyynnön voi lähettää osoitteeseen 

Asianomaisen henkilön pyyntö saada tutustua tutkimuksen loppukertomukseen (asetus 883/2013)

OLAFin tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi periaatteessa saada haltuunsa loppukertomuksen, jos asetuksen 883/2013 10 artiklan 3 b kohdan ehdot täyttyvät.

Henkilö voi pyytää OLAFilta tutkimuksen loppukertomusta siinä tapauksessa, että OLAF on suositellut oikeudellisia jatkotoimia ja jos kukaan loppukertomuksen saaneista viranomaisista ei vastusta pyyntöä 12 kuukauden kuluessa. Jos nämä ehdot täyttyvät, loppukertomus luovutetaan ainoastaan siltä osin kuin se koskee asianomaista henkilöä ja sovellettavien luottamuksellisuus- ja tietosuojasääntöjen puitteissa, millä suojataan erityisesti väärinkäytösten paljastajien ja ilmiantajien oikeuksia. 

Pyynnön voi lähettää osoitteeseen

Henkilötietoja koskevat pyynnöt (asetus 2018/1725)

Henkilötietojen käytöstä EU:n toimielimissä annetun asetuksen 2018/1725 mukaisesti luonnollisten henkilöiden henkilötiedot tallennetaan OLAFin asiakirja- ja tiedostoarkistoihin asetuksen 1049/2001 ja komission päätöksen 2001/937/EY vaatimuksia noudattaen.

  • Henkilötietoja koskevat pyynnöt

Jokaisella luonnollisella henkilöllä on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihinsa sekä niiden oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Pyynnön voi lähettää osoitteeseen 

  • Tietosuojavastaava

Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä OLAFin tietosuojavastaavaan 

Lisätietoja on sivulla OLAF – Tietosuoja.