Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама

Често задавани въпроси

Подозирам, че се злоупотребява със средства на ЕС. Какво мога да направя?

Свържете се с OLAF – приветстваме информация от всеки, който има съмнения за измама или корупция в ущърб на публичните финанси на ЕС. Ако подозирате нещо, можете да съобщите за измама по изброените по-долу начини, а получената от вас информация ще бъде обработена в условията на най-строга поверителност. Няма нужда да разполагате с доказателства. Събирането им е задача на OLAF.

Как да се свържа с OLAF?

Можете да:

На какъв език мога да се свържа с OLAF?

За връзка с OLAF можете да използвате всеки от 24-те официални езика на ЕС.

Мога ли да съобщя анонимно за измама?

Да. Можете да съобщите на OLAF за измама анонимно.
OLAF ще направи каквото може, за да се съобрази с желанието ви за анонимност.
Въпреки това службата не може да гарантира анонимност след предаване на случая на национални или дисциплинарни органи.
Служители на ЕС, които желаят да съобщят за нередности в своя собствен отдел, могат да получат специална закрила.

Кога трябва да се свържа с OLAF и каква информация да предоставя?

Колкото по-скоро, толкова по-добре. Случаите могат да имат давност и може да бъде изгубена важна информация, ако не бъде подаден навременен сигнал до OLAF. Искаме да знаем кого подозирате и в какво. Ако разполагате с документи в подкрепа на вашите твърдения, като например кореспонденция или фактури, моля, изпратете и тях.
Моля, не отлагайте да съобщите за вашите опасения поради липса на доказателства. OLAF разполага с екипи от експерти, обучени за разследване на измами дори и при наличието на много малко информация. Ако подозирате измама, съобщете за нея.

Какво става, когато се предлага подкуп на служител на ЕС?

Ако имате подозрения, че не се спазват процедури за възлагане на обществени поръчки, ако се опасявате, че се правят скъпи подаръци в замяна на информация или ако смятате, че незаконно се отпускат или присвояват субсидии, моля, свържете се с OLAF.

Какво точно имате предвид под „служител на ЕС“?

Служителите на ЕС са длъжностни лица (постоянен персонал, временно наети лица, местни служители и договорно наети лица), които работят за:

 • Европейския парламент
 • Съвета на ЕС
 • Европейския съвет
 • Председателството на Съвета на ЕС
 • Европейската комисия
 • Съда на Европейския съюз
 • Сметната палата
 • Европейската централна банка
 • Агенциите на ЕС
 • Представителствата на ЕС
 • Делегациите на ЕС

Важно: OLAF отговаря за разследване на измами, корупция и финансови нередности, извършени от лицата, работещи за тези европейски институции.

Какви санкции може да налага OLAF?

OLAF е административна и разследваща служба. Тя може само да дава препоръки какви действия следва да бъдат предприети от ЕС или националните власти в резултат на нейните разследвания.

Финансови: OLAF препоръчва възстановяване на средствата, с които е злоупотребено.
Съдебни: Ако са налице доказателства за потенциално престъпление, OLAF изпраща своя доклад до съответните национални власти с препоръка за предприемане на съдебни действия
Дисциплинарни: Ако професионалните норми на поведение са били нарушени от служител на ЕС, случаят се отнася до дисциплинарна комисия. Европейската комисия прилага политика на „нулева търпимост“.
Административни: OLAF може да препоръча промяна на процедури, при които съществува риск от измами (например условия за отговор на покана за представяне на предложения).

Как OLAF си сътрудничи със Службата за разследвания и дисциплинарни въпроси на Комисията (IDOC)?

IDOC и OLAF се допълват взаимно: двете служби извършват независими вътрешни разследвания в рамките на Комисията.

 • OLAF разглежда сериозни подозрения за професионални нарушениявъв всички институции/органи/агенции на ЕС, включително случаи с финансово отражение върху бюджета на ЕС.
 • IDOC се занимава с други случаи на професионални нарушения и със случаи, които накърняват репутацията на Комисията, единствено в рамките на Комисията. OLAF предава на IDOC случаите, изискващи дисциплинарни действия.