Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама

История

Европейската служба за борба с измамите е известна още като OLAF, от името си на френски: Office de Lutte Anti-Fraude.

2021Европейската прокуратура започна дейността си на 1 юни. Европейската прокуратура е новата независима прокуратура на ЕС. OLAF сътрудничи на Европейската прокуратура, като предоставя информация, анализи, експертен опит и оперативна подкрепа.
2020

През декември е приет преразгледаният Регламент № 883/2013 (т.нар. Регламент за OLAF). В него се посочва как OLAF ще си сътрудничи с прокурорите в Европейската прокуратура, за да се гарантира, че финансирането от ЕС е добре защитено.

През юни OLAF претърпява значителна реорганизация. Новата вътрешна организационна структура: 

  • свързва знанията на OLAF в областта на измамите с данните, събрани в рамките на нейните разследвания и операции;
  • позволява гъвкавост и подходящо приоритизиране на разследванията и стратегическите задачи;
  • укрепва отношенията със заинтересованите страни, комуникационните и информационните дейности;
  • засилва стратегическата роля на събирането и анализа на данни в OLAF;
  • може да се адаптира своевременно към операциите на Европейската прокуратура.
2019През април Комисията приема новата си стратегия за борба с измамите, която има за цел да подобри още повече разкриването, санкционирането и предотвратяването на измами. В новата стратегия се настоява за по-голяма последователност и по-добра координация между различните отдели на Комисията в борбата с измамите. Стратегията също така има за цел да се засили корпоративният надзор от страна на Комисията по свързани с измамите въпроси, като се предостави много по-силна консултативна и надзорна роля на OLAF. 

2018

Виле Итала е назначен за генерален директор на OLAF.
2017

През ноември ЕС приема Регламент (ЕС) 2017/1939 за създаване на Европейска прокуратура — независима и децентрализирана прокуратура на Европейския съюз с правомощия за разследване, наказателно преследване и предаване на съд на престъпления срещу бюджета на ЕС. С него се създава система на споделена компетентност между Европейската прокуратура и националните органи при разглеждането на такива случаи.

През юли ЕС приема Директивата относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (Директива за защита на финансовите интереси). Нейната цел е да се създаде по-силна и по-хармонизирана система с минимални общи правила за борба с престъпленията, засягащи бюджета на ЕС. Чрез прилагането на наказателното право финансовите интереси на ЕС и парите на данъкоплатците могат да бъдат по-добре защитени в целия Съюз.

2015

След организационното преструктуриране, извършено от Комисията на Юнкер, отговорността за защитата на еврото се прехвърля от OLAF на генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“.

2013

На 1 октомври 2013 г. влиза в сила Регламент № 883/2013 относно разследванията, провеждани от OLAF. Той води до значителни промени в работата на OLAF и отношенията на службата с различни заинтересовани страни. С Регламента се определят още по-точно правата на засегнатите лица, установява се ежегоден обмен на мнения между OLAF и институциите на ЕС и се въвежда изискването всяка държава от Съюза да определи координационна служба за борба с измамите.
 
Публикуват се инструкции относно процедурите за разследване

2012

От 1 февруари 2012 г. се въвеждат значителни промени във вътрешната организация и процедурите за разследване на OLAF. Целта е най-вече да се подобрят провеждането на разследвания и приносът на службата към политиките за борба с измамите.

2011

Приета е нова стратегия на Европейската комисия

Джовани Кеслер е назначен за генерален директор на OLAF.

2010

Започва да функционира нов, уеб базиран инструмент на OLAF – Системата за подаване на сигнали за измами (FNS). Тя дава възможност на гражданите да изпращат по интернет информация за възможни случаи на корупция и измама.

2006

За първи път броят на разследванията, които OLAF провежда по своя инициатива, е равен на броя на случаите, при които OLAF подпомага органите на държавите от ЕС.

Извършва се значителна вътрешна реорганизация на OLAF с цел поставяне на по-голям акцент върху оперативната работа, подобряване на комуникацията в рамките на службата и укрепване на управлението.

2004

Европейската общност създавапрограма Херкулес с цел насърчаване на дейности, свързани със защитата на нейните финансови интереси.

2000

Франц-Херман Брюнер е назначен за първи генерален директор на OLAF.

1999

Вследствие на събитията, довели до подаването на оставка от Комисията Сантер, са представени предложения за нов орган за борба с измамите (OLAF), който да има по-големи разследващи правомощия. Предложенията довеждат до:

1995

UCLAF получава правото да започва разследвания по своя инициатива въз основа на информация от различни източници. От всички дирекции на Комисията се изисква да информират UCLAF за всякакви подозрения за измама в своите сфери на отговорност.

1993

Правомощията на UCLAF постепенно се увеличават по препоръка на Европейския парламент.

1988

Създава се отдел за координиране на борбата с измами (UCLAF) като част от Генералния секретариат на Европейската комисия. UCLAF работи заедно с националните дирекции за борба с измамите и осигурява координацията и съдействието, необходими за справяне с трансграничните организирани измами.