Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама
Добре дошли на уебсайта на OLAF!

Можете да ни съобщите за измама, засягаща обществените средства на ЕС, и тежки нарушения от страна на служители на ЕС. Можете да се свържете с нас анонимно, на всеки един от 24-те езика на ЕС.

OLAF разследва измами, свързани с бюджета на ЕС, корупция и сериозни злоупотреби в европейските институции и разработва политика за борба с измамите за Европейската комисия.

На фокус

Two figures holding a money bag, in a circle of the 12 starts symbolizing the EU

Програма на Съюза за борба с измамите

Чрез Програмата на Съюза за борба с измамите се финансират дейности за предотвратяване и борба с измамите, корупцията и другите незаконни действия, засягащи финансовите интереси на ЕС. Сред дейностите, които могат да получат финансиране, са техническа и оперативна помощ за разследвания, специализирани обучения и научноизследователски дейности, като те се изпълняват посредством безвъзмездни помощи и обществени поръчки.

Woman holding a report next to shelves filled with other reports

Доклади

Годишни доклади относно дейностите за борба с измамите, засягащи финансови средства на ЕС, през предходната година се публикуват всяка година. Те обхващат дейностите и резултатите на равнището на OLAF (доклад на OLAF) и на равнището на държавите от ЕС (доклад относно ЗФИ).

Man holding a shield trying to prevent large domino pieces from falling

Предотвратяване на измами

Използвайки събраните знания и опит OLAF помага на органите, отговорни за управлението на средствата на ЕС – в рамките на Съюза и извън него – да разберат видовете измами, тенденциите, заплахите и рисковете и да защитят финансовите интереси на ЕС чрез предотвратяване на измами от всякакъв вид.

Съобщете за измама

Социални медии

Прoяви