Направо към основното съдържание
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама

Жалби и искания

Моля, не подавайте твърдения за измама на електронните адреси по-долу.

Ако желаете да съобщите за измама, моля, отидете на страницата „Съобщете за измама“, а за други запитвания отидете на страницата „За контакти“.

Жалби

Жалби относно процесуалните гаранции (Регламент № 883/2013)

В рамките на своите разследвания OLAF търси доказателства в полза на и срещу засегнатото лице. Всички разследвания на OLAF трябва да се провеждат обективно, безпристрастно и в съответствие с принципа на презумпцията за невиновност и процесуалните гаранции, предвидени в член 9 от Регламент № 883/2013

Ако смятате, че OLAF е нарушила правата ви в контекста на своите разследвания, можете да подадете жалба.

  • Жалби от засегнати лица

Ако сте засегнато лице в разследване на OLAF по смисъла на член 2, параграф 5 от Регламент № 883/2013, можете да подадете жалба до контрольора на процесуалните гаранции съгласно механизма за подаване на жалби, предвиден в член 9б от Регламента, относно спазването от страна на OLAF на процесуалните гаранции и/или правилата, приложими за нейните разследвания.

За повече информация, моля, направете справка с Подаване на жалба до контрольора.

  • Жалби от други лица

Други лица, участващи в разследване на OLAF, като например информатори, лица, подаващи сигнали за нередности или свидетели, могат да подадат жалба до генералния директор на OLAF.

Генералният директор отговаря на жалбоподателя в рамките на два месеца от датата на регистрация на жалбата, освен ако по-дълъг срок е оправдан поради сложността на въпроса. Моля, имайте предвид, че тази процедура не се прилага за разследвания, които са приключили и прехвърлени на компетентните органи.

Можете да изпратите жалбата на адрес:

Служители на ЕС

Служителите на ЕС също могат да подадат искане или жалба до генералния директор на OLAF съгласно член 90а от Правилника за длъжностните лица по отношение на всеки акт, който ги засяга неблагоприятно в контекста на разследване на OLAF.

Генералният директор ще отговори на жалбоподателя в срок от четири месеца от датата на регистриране на жалбата.

Ако в края на този срок OLAF не е предоставила отговор, това се счита за мълчаливо отхвърляне на жалбата и то може да бъде обжалвано съгласно член 91 от Правилника за длъжностните лица.

Можете да изпратите жалбата на адрес:

Жалби относно възможно нарушение на Кодекса за добро административно поведение

Всяко лице в държава членка или трета държава може да подаде жалба до OLAF, ако счита, че службата е нарушила Кодекса за добро административно поведение на Комисията при работата с обществеността.

Можете да изпратите жалбата на адрес 

Жалби във връзка с евентуално лошо администриране

Можете също така да подадете жалба до Европейския омбудсман, който отговаря за разследването на жалби относно лошо администриране в институциите и органите на Европейския съюз, включително OLAF.

Преди да подадете жалба до омбудсмана трябва да повдигнете въпроса пред OLAF и да ѝ предоставите разумен срок за разглеждане на вашите опасения. Жалбата трябва да бъде подадена в срок от две години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата.

За повече информация, моля, направете справка с Подаване на жалба до европейския омбудсман.

Жалби във връзка с лични данни

Ежедневната работа на OLAF включва и обработването на лични данни.

Всяко физическо лице, което счита, че правата му съгласно Регламент № 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на личните му данни от OLAF, има право да се обърне към Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД). ЕНОЗД е независимият орган на Европейския съюз за защита на данните. Можете да се свържете с ЕНОЗД на адрес:

За повече информация, моля, вижте жалби във връзка със защитата на данните.

Искания

OLAF е правно задължена да обработва цялата информация, която получава по време на своите разследвания, като поверителна и предмет на професионална тайна, както е посочено в член 339 от Договора за функционирането на Европейския съюз, член 10 от Регламент № 883/2013 и член 17 от Правилника за длъжностните лица.

Въпреки това имате право да поискате достъп до определена информация или документи.

Искания за публичен достъп до документи (Регламент № 1049/2001)

Съгласно правилата на ЕС относно публичния достъп до документи (Регламент № 1049/2001) гражданите на ЕС, както и физическите или юридическите лица, които пребивават или имат седалище в държава членка, могат да се свържат с OLAF, за да поискат достъп до конкретни документи.

Целта на Регламент № 1049/2001 е да предостави на широката общественост достъп до документи, държани от дадена институция. Всеки документ, оповестен съгласно настоящия регламент, автоматично става публично достъпен, когато е налице последващо искане, което означава, че този документ ставаобществено достояние.

Моля, имайте предвид, че по-голямата част от документите на OLAF са поверителни и тяхното оповестяване може да бъде предотвратено с едно или повече изключения, посочени в член 4 от Регламент № 1049/2001.

Можете да изпратите искането си на адрес:

Искания за достъп до окончателния доклад от заинтересовано лице (Регламент № 883/2013)

По принцип лице, засегнато от разследване на OLAF, може да има достъп до окончателния доклад, когатоса изпълнени условията по член 10, параграф 3б от Регламент № 883/2013.

Във връзка с това засегнатото лице може да поиска от OLAF да предостави окончателния доклад от разследването, когато службата е препоръчала последващи съдебни действия във връзка с нейните констатации и при липса на възражение в срок от 12 месеца от страна на органите, до които е адресиран окончателният доклад. Ако тези условия са изпълнени, достъп се предоставя само доколкото окончателният доклад се отнася до засегнатото лице ипри спазване на приложимите правила за поверителност и защита на данните, по-специално по отношение на лицата, подаващи сигнали за нередности, и информаторите. 

Можете да изпратите искането си на адрес:

Искания относно лични данни (Регламент № 2018/1725)

Съгласно Регламент № 2018/1725 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни личните данни на физическите лица се съхраняват в електронните и хартиените досиета на OLAF, за да се гарантира съответствие с изискванията на Регламент № 1049/2001 и Решение № 2001/937/ЕО на Комисията.

  • Искания във връзка с лични данни

Всяко физическо лице има право да поиска достъп до своите лични данни, коригиране или заличаване на данните, или ограничаване на обработването им.

Можете да изпратите искането си на адрес: 

  • Длъжностно лице по защита на данните

Всяко лице може да се свърже с длъжностното лице за защита на данните на OLAF

по други въпроси, свързани със защитата на данните.

За повече информация, моля, направете справка с OLAF — Защита на данните.