Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама

Правен контекст

Правното основание за борбата срещу измамите е член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз (заменящ член 280 от Договора за Европейската общност).

1. Създаване на OLAF

Изменения:

2. Роля на OLAF — административни разследвания и сътрудничество с Европейската прокуратура 

Следните регламенти и споразумения определят основната роля и компетенции на службата за извършване на нейните административни разследвания. Тук влизат разследвания (засягащи финансовите интереси на ЕС) в страните членки и разследвания, засягащи персонала на институциите на ЕС.

Последните изменения предвиждат тясно сътрудничество с Европейската прокуратура въз основа на взаимно допълване, обмен на информация и избягване на дублирането на усилия. С преразгледания регламент за OLAF също така се укрепва начинът, по който службата може да провежда свои собствени разследвания, чрез рационализиране на правилата за проверки и инспекции на място, въвеждане на правила за достъп до информация за банкови сметки и осигуряване на по-големи гаранции за лицата, засегнати от разследвания на OLAF.

3. Хоризонтално законодателство на ЕС относно проверки/инспекции на място в държавите членки

4. Секторно законодателство на ЕС

 Следните регламенти съдържат разпоредби относно предотвратяването и откриването на нередности:

5. Уведомяване за нередности

Области на политиката:

Европейски фонд за гарантиране на земеделието, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

- За програмния период 2014—2020 г.:

Горепосочените регламенти продължават да се прилагат, докато Комисията не приеме нови делегирани регламенти и регламенти за изпълнение за следващия програмен период. 

- За програмния период 2007—2013 г.:

Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд и Европейски фонд за морско дело и рибарство

- За програмния период 2021—2027 г.:

- За програмния период 2014—2021 г.:

- За програмния период 2007—2013 г. (структурни фондове и Кохезионен фонд):

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

- За програмния период 2021—2027 г.:

- За програмния период 2014—2020 г.:

Фондове в областта на вътрешните работи

- За програмния период 2021—2027 г. (фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“, Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика):

- За програмния период 2014—2020 г. (фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Инструмент за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи):

- За програмния период 2007—2013 г. (Европейски бежански фонд, Фонд за външните граници, Европейски фонд за връщане, Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни):

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

- За програмния период 2021—2027 г. ИПП III:

- За програмния период 2014—2020 г. ИПП II:

- За програмния период 2007—2013 г. ИПП I:

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията 

- За програмния период 2021—2027 г.:

- За програмния период 2014—2020 г.:

6. Хармонизиране на наказателното право в ЕС

Конвенции за хармонизиране на наказателното право в ЕС

  • Защита на финансовите интереси на ЕС: Конвенция на ЕС от 26 юли 1995 г. и трите протокола към нея (Конвенция за защита на финансовите интереси на Европейските общности):

1) Първи протокол
2) Втори протокол и обяснителен доклад към него
3) Протокол относно компетенциите на Съда на Европейския съюз

Доклади на Комисията относно прилагането от страните членки на Конвенцията на ЕС от 26 юли 1995 г. и свързаните с нея протоколи:

а) доклад от 2004 г. и приложение
б) доклад от 2008 г. и приложение

Забележка: за всички държави членки, с изключение на Дания, Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности ще бъде заменена от Директивата за защита на финансовите интереси (вж. по-долу). Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности ще продължи да се прилага само в Дания. Крайният срок за транспониране на Директивата за защита на финансовите интереси е юли 2019 г.

Директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред

Държавите членки, обвързани от директивата (всички държави членки с изключение на Дания), разполагат с две години, за да я транспонират (до юли 2019 г.). След това директивата ще замени Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности и протоколите към нея за държавите членки, обвързани от нея, а конвенцията ще остане в сила в Дания.

7. Работни договорености

8. Споразумения с трети страни

Споразумения с трети страни, съдържащи разпоредби относно взаимна административна помощ по митнически въпроси

9. Мерки срещу митническите измами във връзка с преференциални тарифни режими

Тарифните преференции за стоки могат да бъдат преустановени по силата на клаузи за борба с измамите, ако:

  • е налице мащабна измама или сериозна нередност, или ако
  • сътрудничеството между засегнатите страни не е достатъчно ефективно за успешното вземане на мерки във връзка с нарушение на митническото законодателство.

Клаузите за борба с измамите имат за цел вземане на мерки срещу незаконната търговия чрез предотвратяване на злоупотребите с тарифни преференции. Чрез тях се подкрепят законните търговци, като се елиминира неправомерната и нелоялна конкуренция.

Европейският съюз предоставя тарифни преференции на държави, които не членуват в него, при условие, че тези преференции са съчетани с подходящи мерки за борба с измамите.  Този принцип е заложен в политически документи, приети от Комисията, Съвета, Европейския парламент и Европейската сметна палата.

В резултат на това клаузи за борба с измамите са в сила за:

  • всички автономни режими, като Общата система за преференции, която обхваща близо 76 държави (през 2018 г.)
  • конвенционалните преференциални тарифни режими, тоест споразумения за свободна търговия или споразумения за икономическо партньорство, които обхващат повече от 45 допълнителни страни.

Клаузите за борба с измамите могат да имат различни имена, например:

  • особени разпоредби във връзка с административното сътрудничество (споразумения за свободна търговия с Колумбия, Перу и Еквадор; и — в очакване на влизането в сила — с Мексико)
  • Прилагане на преференциално третиране (Чили)
  • Неоказване на административно сътрудничество (Черна гора)
  • Особени мерки във връзка с управлението на преференциалното третиране (Виетнам и — в очакване на влизането в сила — Япония).

Списък на клаузите за борба с измамите

10. Съдебна практика

Списък с решения на Съда на Европейския съюз, отнасящи се до OLAF