Pereiti prie pagrindinio turinio
European Anti-Fraud Office
Pranešimas apie sukčiavimą

Skundai ir prašymai

Pranešimų apie įtarimus sukčiavimu neteikite toliau nurodytais e. pašto adresais.

Jei norite pranešti apie sukčiavimą, eikite į puslapį „Pranešti apie sukčiavimą“, o dėl kitų klausimų – apsilankykite puslapyje „Kontaktai“.

Skundai

Skundai dėl procesinių garantijų (Reglamentas Nr. 883/2013)

Atlikdama tyrimus OLAF ieško susijusio asmens kaltės ir nekaltumo įrodymų. Visi OLAF tyrimai turi būti atliekami objektyviai ir nešališkai, laikantis nekaltumo prezumpcijos principo ir procesinių garantijų, nustatytų Reglamento Nr. 883/2013 9 straipsnyje. 

Jei manote, kad atlikdama tyrimus OLAF pažeidė jūsų teises, galite pateikti skundą.

  • Susijusių asmenų skundai

Jei esate su OLAF tyrimu susijęs asmuo, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 883/2013 2 straipsnio 5 dalyje, galite pagal Reglamento 9b straipsnyje nustatytą skundų nagrinėjimo mechanizmą procesinių garantijų kontrolieriui pateikti skundą dėl to, kaip OLAF laikosi procesinių garantijų ir (arba) jos tyrimams taikomų taisyklių.

Daugiau informacijos rasite skiltyje Kontrolierius – Pateikti skundą.

  • Kitų asmenų skundai

Kiti OLAF tyrime dalyvaujantys asmenys, pavyzdžiui, pranešėjai ir informatoriai ar liudytojai, gali pateikti skundą OLAF generaliniam direktoriui.

Generalinis direktorius atsakys skundo pateikėjui per du mėnesius nuo skundo registravimo dienos, nebent dėl klausimo sudėtingumo pateisinamas ilgesnis laikotarpis. Atkreipkite dėmesį, kad ši procedūra netaikoma užbaigtiems ir kompetentingoms institucijoms perduotiems tyrimams.

Skundą galite pateikti adresu 

ES institucijų darbuotojai

ES darbuotojai taip pat gali pagal Tarnybos nuostatų 90a straipsnį OLAF generaliniam direktoriui pateikti prašymą arba skundą dėl nutarimo, jiems nenaudingo atliekant OLAF tyrimą.

Generalinis direktorius atsakymą skundo pateikėjui pateiks per keturis mėnesius nuo skundo registracijos dienos.

Jeigu pasibaigus tam terminui OLAF nepateikia atsakymo, laikoma, kad priimtas sprendimas skundą atmesti, kuris gali būti skundžiamas pagal Tarnybos nuostatų 91 straipsnį.

Skundą galite pateikti adresu 

Skundai dėl galimo Gero administracinio elgesio kodekso pažeidimo

Bet kuris asmuo valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje gali pateikti skundą OLAF, jei mano, kad tarnyba, palaikydama santykius su visuomene, pažeidė Komisijos Gero administracinio elgesio kodeksą.

Skundą galite pateikti adresu 

Skundai dėl galimo netinkamo administravimo

Taip pat galite pateikti skundą Europos ombudsmenui, kuris yra atsakingas už skundų dėl netinkamo administravimo Europos Sąjungos institucijose ir įstaigose, įskaitant OLAF, tyrimą.

Prieš pateikdami skundą ombudsmenui, pirmiausia turite kreiptis į OLAF ir suteikti jai pagrįstą laikotarpį jums susirūpinimą keliančiam klausimui išspręsti. Skundas turi būti pateiktas per dvejus metus nuo tos dienos, kai sužinojote apie faktus, kuriais grindžiamas skundas.

Daugiau informacijos rasite skiltyje Europos ombudsmenas – Pateikti skundą.

Skundai dėl asmens duomenų

Vykdydama kasdienę veiklą OLAF taip pat tvarko asmens duomenis.

Bet kuris fizinis asmuo, manantis, kad jo teisės pagal Reglamentą Nr. 2018/1725 buvo pažeistos OLAF tvarkant jo asmens duomenis, turi teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (EDAPP). EDAPP yra nepriklausoma Europos Sąjungos duomenų apsaugos institucija. Į EDAPP galima kreiptis adresu 

Daugiau informacijos rasite skiltyje Duomenų apsauga – Skundai.

Prašymai

Visą informaciją, kurią OLAF gauna atlikdama tyrimus, ji teisiškai privalo laikyti konfidencialia ir profesine paslaptimi, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 339 straipsnyje, Reglamento Nr. 883/2013 10 straipsnyje ir Tarnybos nuostatų 17 straipsnyje.

Tačiau turite teisę prašyti leisti susipažinti su tam tikra informacija ar dokumentais.

Prašymai dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais (Reglamentas Nr. 1049/2001)

Pagal ES taisykles dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais (Reglamentas Nr. 1049/2001) ES piliečiai, taip pat fiziniai ar juridiniai asmenys, gyvenantys ar turintys registruotą buveinę valstybėje narėje, gali kreiptis į OLAF ir prašyti leisti susipažinti su konkrečiais dokumentais.

Reglamento Nr. 1049/2001 tikslas – suteikti galimybę plačiajai visuomenei susipažinti su institucijos turimais dokumentais. Bet koks pagal šį reglamentą atskleistas dokumentas tampa automatiškai prieinamas visuomenei, kai pateikiamas paskesnis prašymas, o tai reiškia, kad šis dokumentas tampa viešai prieinamas.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad didžioji dauguma OLAF dokumentų yra konfidencialūs ir kad jų atskleisti negalima dėl vienos ar daugiau Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnyje nustatytų išimčių.

Prašymą galite pateikti adresu 

Susijusio asmens prašymai susipažinti su galutine ataskaita (Reglamentas Nr. 883/2013)

Iš esmės su OLAF tyrimu susijęs asmuo gali susipažinti su galutine ataskaita, jei tenkinamos Reglamento Nr. 883/2013 10 straipsnio 3b dalyje nustatytos sąlygos.

Šiuo atžvilgiu susijęs asmuo gali prašyti OLAF pateikti galutinę tyrimo ataskaitą tuo atveju, kai Tarnyba rekomendavo imtis tolesnių teisminių veiksmų atsižvelgiant į jos išvadas, ir jei per 12 mėnesių valdžios institucijos, kurioms buvo skirta galutinė ataskaita, nepareiškia prieštaravimo. Jei šios sąlygos tenkinamos, prieiga suteikiama tik tokiu mastu, kokiu galutinė ataskaita yra aktuali susijusiam asmeniui, ir laikantis taikytinų konfidencialumo ir duomenų apsaugos taisyklių, visų pirma susijusių su pranešėjais ir informatoriais. 

Prašymą galite pateikti adresu 

Prašymai dėl asmens duomenų (Reglamentas Nr. 2018/1725)

Pagal Reglamentą Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo fizinių asmenų asmens duomenys saugomi OLAF elektroninėse ir popierinėse bylose, laikantis Reglamento Nr. 1049/2001 ir Komisijos sprendimo Nr. 2001/937/EB reikalavimų.

  • Prašymai dėl asmens duomenų

Bet kuris fizinis asmuo turi teisę prašyti leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, juos taisyti ar ištrinti arba apriboti jų tvarkymą.

Prašymą galite pateikti adresu 

  • Duomenų apsaugos pareigūnas

Dėl kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų bet kuris asmuo gali kreiptis į OLAF duomenų apsaugos pareigūną

Daugiau informacijos rasite skiltyje OLAF – Duomenų apsauga.