Pereiti prie pagrindinio turinio
European Anti-Fraud Office
Pranešimas apie sukčiavimą

Teisinis pagrindas

Kovos su sukčiavimu teisinis pagrindas – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnis (kuriuo pakeistas EB sutarties 280 straipsnis).

1. OLAF įsteigimas

Pakeitimai:

2. OLAF vaidmuo – administraciniai tyrimai ir bendradarbiavimas su Europos prokuratūra 

Toliau nurodytuose reglamentuose ir susitarimuose nustatyti svarbiausi tarnybos uždaviniai ir kompetencija atlikti administracinius tyrimus. Tokie tyrimai (siekiant apsaugoti ES finansinius interesus) gali būti atliekami valstybėse narėse ir ES institucijose (susiję su jų darbuotojais).

Naujausiais pakeitimais numatomas glaudus bendradarbiavimas su Europos prokuratūra, abiem tarnyboms papildant viena kitą, keičiantis informacija ir nedubliuojant pastangų. Persvarstytu OLAF reglamentu sustiprintos OLAF galios tyrimams vykdyti, supaprastinus patikrų vietoje ir inspekcijų taisykles, nustačius taisykles dėl galimybės susipažinti su banko sąskaitų informacija ir užtikrinus didesnes garantijas asmenims, susijusiems su OLAF tyrimais.

3. Horizontalieji ES teisės aktai, kuriais reglamentuojamos patikros valstybėse narėse

4. ES sektorių teisės aktai

 Toliau išvardytuose teisės aktuose esama pažeidimų prevencijos ir nustatymo nuostatų.

5. Pranešimas apie pažeidimus

Politikos sritys:

Europos žemės ūkio garantijų fondas, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai

- 2014−2020 m. programavimo laikotarpis:

Šie reglamentai taikomi tol, kol Komisija nepriėmė naujų deleguotųjų ir įgyvendinimo reglamentų, skirtų kitam programavimo laikotarpiui. 

- 2007−2013 m. programavimo laikotarpis:

Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas, Sanglaudos fondas ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas

- 2021−2027 m. programavimo laikotarpis:

- 2014−2021 m. programavimo laikotarpis:

- 2007–2013 m. programavimo laikotarpis (struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas):

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas

- 2021−2027 m. programavimo laikotarpis:

- 2014−2020 m. programavimo laikotarpis:

Vidaus reikalų fondai

- 2021–2027 m. programavimo laikotarpis (Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, Vidaus saugumo fondas, sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonė):

-2014–2020 m, programavimo laikotarpis (Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė):

- 2007–2013 m. programavimo laikotarpis (Europos pabėgėlių fondas, Išorės sienų fondas, Europos grąžinimo fondas ir Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai):

Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP)

- 2021−2027 m. programavimo laikotarpis, PNPP III:

- 2014−2020 m. programavimo laikotarpis, PNPP II:

- 2007−2013 m. programavimo laikotarpis, PNPP I:

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas 

- 2021−2027 m. programavimo laikotarpis:

- 2014−2020 m. programavimo laikotarpis:

6. ES baudžiamosios teisės suderinimas

ES baudžiamosios teisės suderinimo konvencijos

1) 1-as protokolas,
2) 2-as protokolas ir jo aiškinamoji ataskaita,
3) Protokolas dėl Teisingumo Teismo jurisdikcijos.

1995 m. liepos 26 d. ES konvencijos ir jos protokolų įgyvendinimas valstybėse narėse (Komisijos ataskaitos):

a) 2004 m. ataskaita ir priedas,
b) 2008 m. ataskaita ir priedas.

Pastaba. Visose valstybėse narėse, išskyrus Daniją, FIA konvencija bus pakeista FIA direktyva (žr. toliau). FIA konvencija toliau bus taikoma tik Danijoje. FIA direktyvos įgyvendinimo terminas yra 2019 m. liepos mėn.

Direktyva dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (FIA direktyva)

Valstybės narės, kurioms direktyva privaloma (visos valstybės narės, išskyrus Daniją), jos nuostatas į nacionalinę teisę turi perkelti per dvejus metus (iki 2019 m. liepos mėn.). Po to ši direktyva šalyse, kurioms ji privaloma, pakeis FIA konvenciją ir jos protokolus, o Danijoje toliau liks galioti FIA konvencija.

7. Darbo tvarkos susitarimai

8. Susitarimai su trečiosiomis šalimis

Susitarimai su trečiosiomis šalimis, kuriuose esama tarpusavio administracinės pagalbos muitinės srityje nuostatų

9. Muitinių kovos su sukčiavimu priemonės lengvatinių muitų tarifų režimų atveju

Muitų tarifų lengvatų taikymas prekėms gali būti sustabdytas pagal kovos su sukčiavimu nuostatas, jeigu:

  • esama sukčiavimo dideliu mastu arba didelių pažeidimų, arba
  • suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas nėra pakankamai veiksmingas, kad būtų sėkmingai kovojama su muitinės teisės aktų pažeidimais.

Kovos su sukčiavimu nuostatos skirtos kovoti su neteisėta prekyba, užkertant kelią piktnaudžiavimui lengvatiniais muitų tarifais. Jomis remiami teisėti prekybininkai, pašalinant netinkamą ir nesąžiningą konkurenciją.

Europos Sąjunga suteikia muitų tarifų lengvatas ES nepriklausančioms šalims su sąlyga, kad šios lengvatos būtų susietos su atitinkamomis kovos su sukčiavimu priemonėmis.  Šis principas nustatytas Komisijos, Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Audito Rūmų priimtuose politikos dokumentuose.

Todėl toliau pateikiamuose susitarimuose numatytos kovos su sukčiavimu nuostatos:

  • visuose autonominiuose režimuose, pvz., bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemoje (BLS), taikomoje maždaug 76 šalims (2018 m.),
  • įprastiniuose susitarimuose dėl lengvatinių muitų tarifų, t. y. laisvosios prekybos susitarimuose (LPS) arba ekonominės partnerystės susitarimuose (EPS), taikomuose daugiau kaip 45 kitoms šalims.

Kovos su sukčiavimu nuostatos gali būti įtrauktos kitokiais pavadinimais, pvz.:

  • Specialiosios administracinio bendradarbiavimo nuostatos (LPS su Kolumbija, Peru, Ekvadoru ir dar neįsigaliojęs LPS su Meksika),
  • Lengvatinės tvarkos įgyvendinimas (su Čile),
  • Administracinio bendradarbiavimo nebuvimas (su Juodkalnija),
  • Konkrečios priemonės dėl lengvatinės tvarkos valdymo (su Vietnamu ir dar neįsigaliojęs su Japonija).

Kovos su sukčiavimu nuostatų sąrašas

10. Teismo praktika

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų, susijusių su OLAF, santrauka