Pereiti prie pagrindinio turinio
European Anti-Fraud Office
Pranešimas apie sukčiavimą

Istorija

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos pavadinimas OLAF – tai prancūziško jos pavadinimo „Office de Lutte Anti-Fraude“ santrumpa.

2021Birželio 1 d. savo veiklą pradėjo Europos prokuratūra. Europos prokuratūra yra nauja nepriklausoma ES prokuratūra. OLAF bendradarbiauja su Europos prokuratūra teikdama informaciją, analizes, ekspertines žinias ir teikdama operatyvinę paramą.
2020

Gruodžio mėn. priimtas peržiūrėtas Reglamentas Nr. 883/2013 (vadinamasis OLAF reglamentas). Jame išdėstyta, kaip OLAF papildys Europos prokuratūros prokurorų darbą, kad užtikrintų tinkamą ES lėšų apsaugą.

Birželio mėn. OLAF buvo iš esmės reorganizuota. Naujoji vidaus organizacinė struktūra: 

  • susieja OLAF kovos su sukčiavimu strategijos žinias su žvalgybos informacija, surinkta atliekant tyrimus ir operacijas;
  • padeda užtikrinti lankstumą ir tinkamą tyrimų ir strateginių užduočių prioritetų nustatymą;
  • stiprina suinteresuotųjų subjektų ryšius, komunikacijos ir informavimo veiklą;
  • sustiprina strateginį OLAF duomenų analizės ir žvalgybos vaidmenį;
  • leidžia laiku prisitaikyti prie Europos prokuratūros operacijų.
2019Balandžio mėn. Komisija priėmė naują Kovos su sukčiavimu strategiją, kuria siekiama toliau gerinti sukčiavimo nustatymą, prevenciją ir sankcijų taikymą. Naująja strategija siekiama pagerinti įvairių Komisijos tarnybų kovos su sukčiavimu nuoseklumą ir koordinavimą. Ja taip pat siekiama sustiprinti Komisijos vykdomą organizacinę sukčiavimo klausimų priežiūrą, suteikiant Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) daug svarbesnį patariamąjį ir priežiūros vaidmenį. 

2018

Ville Itälä paskirtas OLAF generaliniu direktoriumi.
2017

Lapkričio mėn. ES priėmė Reglamentą (ES) 2017/1939, kuriuo įsteigiama Europos prokuratūra – nepriklausoma ir decentralizuota Europos Sąjungos prokuratūra, kompetentinga tirti nusikaltimus ES biudžetui, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą ir perduoti kaltinimus nagrinėti teisme. Juo nustatoma Europos prokuratūros ir nacionalinių institucijų pasidalijamosios kompetencijos nagrinėjant tokias bylas sistema.

Liepos mėn. ES priėmė Direktyvą dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (FIA direktyva). Jos tikslas – sukurti stipresnę ir labiau suderintą kovos su ES biudžetui kenkiančiais nusikaltimais sistemą ir nustatyti būtiniausias bendrąsias taisykles. Taikant baudžiamąją teisę ES finansiniai interesai ir mokesčių mokėtojų pinigai gali būti geriau apsaugoti visoje ES.

2015

Po J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos atlikto restruktūrizavimo Ekonomikos ir finansų reikalų generalinis direktoratas (ECFIN) perėmė iš OLAF atsakomybę už eurų apsaugos sritį.

2013

2013 m. spalio 1 d. įsigaliojo Reglamentas Nr. 883/2013 dėl OALF atliekamų tyrimų. Dėl to OLAF darbe ir jos santykiuose su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis įvyko svarbių pokyčių. Reglamentu išsamiau apibrėžtos susijusių asmenų teisės, įvesta OLAF ir ES institucijų kasmetinio keitimosi nuomonėmis tvarka, taip pat reikalaujama, kad kiekviena valstybė narė paskirtų kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybą.
 
Buvo paskelbtos Instrukcijos darbuotojams dėl tyrimo procedūrų

2012

2012 m. vasario 1 d. padaryta svarbių OLAF vidaus organizacinės struktūros ir tyrimų procedūrų pakeitimų, visų pirma siekiant sustiprinti tyrimo veiklą ir OLAF indėlį į kovos su sukčiavimu politiką.

2011

Priimta nauja Europos Komisijos strategija

Giovannis Kessleris paskirtas OLAF generaliniu direktoriumi.

2010

OLAF įdiegė naują internetinę priemonę – pranešimų apie sukčiavimą sistemą. Ja naudodamiesi piliečiai internetu gali suteikti informacijos apie galimą korupciją ir sukčiavimą.

2006

2006 m. pirmą kartą OLAF savarankiškai atliktų tyrimų skaičius susilygino su bylų, kurias OLAF tyrė talkindama valstybių narių institucijoms, skaičiumi.

Įvyko didelė vidinė OLAF reorganizacija, kuria siekta daugiau dėmesio skirti OLAF operatyviniam darbui, tobulinti ryšius su tarnyba ir stiprinti jos valdymą.

2004

Europos Bendrija įsteigėprogramą „Hercule“, siekdama skatinti su savo finansinių interesų apsauga susijusią veiklą.

2000

Franzas Hermannas Brüneris paskirtas pirmuoju OLAF generaliniu direktoriumi.

1999

Po įvykių, dėl kurių atsistatydino Žako Santero vadovaujama Komisija, pateikta pasiūlymų steigti naują, daugiau tyrimo galių turinčią kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF). Šių pasiūlymų rezultatai:

1995

UCLAF suteikta teisė imtis iniciatyvos pradėti tyrimus, remiantis iš įvairių šaltinių gauta informacija. Imta reikalauti, kad visi Komisijos padaliniai informuotų UCLAF apie visus įtariamus sukčiavimo atvejus jų atsakomybės srityse.

1993

Vadovaujantis Europos Parlamento rekomendacijomis UCLAF įgaliojimai palaipsniui padidinti.

1988

Europos Komisijos generaliniame sekretoriate įkurtas Sukčiavimo prevencijos koordinavimo padalinys (UCLAF). UCLAF bendradarbiavo su nacionalinėmis kovos su sukčiavimu tarnybomis, padėjo joms kovoti su tarptautiniu organizuotu sukčiavimu ir koordinavo šios srities veiklą.