Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu

Sťažnosti a žiadosti

Sťažnosti

Sťažnosti týkajúce sa procesných záruk (nariadenie č. 883/2013)

OLAF sa v rámci svojich vyšetrovaní snaží zhromaždiť dôkazy v prospech aj v neprospech dotknutej osoby. Všetky vyšetrovania musí úrad OLAF viesť objektívne, nestranne a v súlade so zásadou prezumpcie neviny a s procesnými zárukami stanovenými v článku 9 nariadenia č. 883/2013

Ak sa domnievate, že OLAF v rámci vyšetrovaní porušil vaše práva, môžete podať sťažnosť.

  • Sťažnosti dotknutých osôb

Ak ste v rámci vyšetrovania vedeného úradom OLAF dotknutou osobou v zmysle článku 2 bodu 5 nariadenia č. 883/2013, môžete podať sťažnosť kontrolórovi procesných záruk v súlade s mechanizmom na podávanie sťažností upraveným v článku 9b nariadenia, pokiaľ ide o dodržiavanie procesných záruk a/alebo predpisov vzťahujúcich sa na vyšetrovania vedené úradom OLAF.

Viac informácií nájdete na stránke Kontrolór – Podať sťažnosť.

  • Sťažnosti iných osôb

Iné osoby zapojené do vyšetrovania vedeného úradom OLAF, ako sú informátori, oznamovatelia alebo svedkovia, môžu podať sťažnosť generálnemu riaditeľovi úradu OLAF.

Sťažnosť možno podať na adrese OLAF-FM-D2@ec.europa.eu.

Zamestnanci EÚ

Zamestnanci EÚ môžu tiež predložiť žiadosť alebo sťažnosť generálnemu riaditeľovi úradu OLAF podľa článku 90a služobného poriadku, pokiaľ ide o akýkoľvek akt, ktorý má na nich nepriaznivý účinok v súvislosti s vyšetrovaním vedeným úradom OLAF.

Sťažnosť možno podať na adrese OLAF-FM-D2@ec.europa.eu.

Sťažnosti týkajúce sa možného porušenia kódexu dobrého úradného postupu

Akákoľvek osoba v členskom štáte alebo tretej krajine môže podať sťažnosť úradu OLAF, ak sa domnieva, že úrad v rámci styku s verejnosťou porušil kódex dobrého úradného postupu Komisie.

Sťažnosť možno podať na adrese OLAF-FM-D2@ec.europa.eu.

Sťažnosti týkajúce sa možného nesprávneho úradného postupu

Sťažnosť možno podať aj európskemu ombudsmanovi, ktorý je zodpovedný za vyšetrovanie sťažností týkajúcich sa nesprávneho úradného postupu v inštitúciách a orgánoch Európskej únie vrátane úradu OLAF.

Pred podaním sťažnosti ombudsmanovi musíte túto záležitosť najprv predložiť úradu OLAF a poskytnúť mu primeraný čas na riešenie vášho problému. Sťažnosť treba podať do dvoch rokov odo dňa, keď ste sa dozvedeli o skutočnostiach, na ktorých je sťažnosť založená.

Viac informácií nájdete na stránke Európsky ombudsman – Podať sťažnosť.

Sťažnosti týkajúce sa osobných údajov

Každodenná práca úradu OLAF zahŕňa aj spracúvanie osobných údajov.

Akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej osobných údajov úradom OLAF boli porušené jej práva podľa nariadenia 2018/1725, má právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS). EDPS je nezávislým orgánom Európskej únie pre ochranu údajov. EDPS možno kontaktovať na adrese edps@edps.europa.eu.

Viac informácií nájdete na stránke Ochrana údajov – Sťažnosti.

Žiadosti

OLAF má právnu povinnosť zachovávať dôverný charakter všetkých informácií získaných v rámci vyšetrovaní, ktoré vedie, ako aj považovať tieto informácie za chránené služobným tajomstvom v zmysle článku 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, článku 10 nariadenia č. 883/2013 a článku 17 služobného poriadku.

Máte však právo žiadať o prístup k určitým informáciám alebo dokumentom.

Žiadosti týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom (nariadenie č. 1049/2001)

Podľa pravidiel EÚ o prístupe verejnosti k dokumentom (nariadenie č. 1049/2001) sa občania EÚ, ako aj fyzické alebo právnické osoby s bydliskom alebo sídlom v členskom štáte môžu obrátiť na úrad OLAF so žiadosťou o prístup ku konkrétnym dokumentom.

Účelom nariadenia č. 1049/2001 je poskytnúť širokej verejnosti prístup k dokumentom, ktoré majú inštitúcie v držbe. Každý dokument, ktorý bol zverejnený podľa tohto nariadenia, sa automaticky sprístupní verejnosti vždy v prípade ďalšej žiadosti, čo znamená, že tento dokument sa stávaverejne dostupným.

Upozorňujeme, že veľká väčšina dokumentov úradu OLAF je dôverná a ich zverejneniu môže brániť jedna alebo viacero výnimiek stanovených v článku 4 nariadenia č. 1049/2001.

Žiadosť možno podať na adrese OLAF-FM-D2@ec.europa.eu.

Žiadosti dotknutých osôb o prístup k záverečnej správe (nariadenie č. 883/2013)

Dotknutá osoba, ktorej sa týka vyšetrovanie vedené úradom OLAF, môže mať v zásade prístup k záverečnej správe, aksú splnené podmienky podľa článku 10 ods. 3bnariadenia č. 883/2013.

V tejto súvislosti môže dotknutá osoba požiadať úrad OLAF o poskytnutie záverečnej správy z vyšetrovania v prípade, že úrad k svojim zisteniam odporúča následné opatrenia na justičnej úrovni a ak orgány, ktorým bola záverečná správa adresovaná, nevzniesli do 12 mesiacov námietky. Ak sú tieto podmienky splnené, prístup sa udelí len v rozsahu, v akom sa záverečná správa týka dotknutej osoby av súlade s uplatniteľnými pravidlami dôvernosti a ochrany údajov, najmä pokiaľ ide o oznamovateľov a informátorov. 

Žiadosť možno podať na adrese OLAF-FM-D2@ec.europa.eu.

Žiadosti týkajúce sa osobných údajov (nariadenie 2018/1725)

Podľa nariadenia 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov sa osobné údaje fyzických osôb uchovávajú v elektronickej a papierovej verzii súborov úradu OLAF na účely zabezpečenia súladu s požiadavkami nariadenia č. 1049/2001 a rozhodnutia Komisie č. 2001/937/ES.

  • Žiadosti týkajúce sa osobných údajov

Každá fyzická osoba má právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, či obmedzenie ich spracúvania.

Žiadosť možno podať na adrese OLAF-FMB-DATA-PROTECTION@ec.europa.eu.

  • Úradník pre ochranu údajov

Pokiaľ ide o ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov, ktokoľvek sa môže obrátiť na úradníka pre ochranu údajov úradu OLAF (OLAF-FMB-DPO@ec.europa.eu).

Viac informácií nájdete na stránke OLAF – Ochrana údajov.