Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu

História

Európsky úrad pre boj proti podvodom je známy aj pod skratkou OLAF podľa jeho názvu vo francúzštine: Office de Lutte Anti-Fraude.

2021Európska prokuratúra (EPPO) začala svoju činnosť 1. júna. EPPO je nová nezávislá prokuratúra EÚ. Úrad OLAF vzájomne spolupracuje s EPPO formou poskytovania informácií, analýz, odborných znalostí a operatívnej podpory.
2020

V decembri bolo prijaté revidované nariadenie 883/2013 (tzv. nariadenie o úrade OLAF). Stanovuje sa v ňom, ako bude úrad spolupracovať v súčinnosti s prokurátormi Európskej prokuratúry (EPPO) na zabezpečovaní dobrej ochrany finančných prostriedkov EÚ.

V júni úrad OLAF prešiel významnou reorganizáciou. Nová vnútorná organizačná štruktúra: 

  • prepája znalosti úradu OLAF v oblasti stratégie boja proti podvodom so zozbieranými spravodajskými informáciami počas vyšetrovaní a operácií;
  • umožňuje flexibilitu a primerané stanovovanie priority vyšetrovaní a strategických úloh;
  • zlepšuje vzťahy so zainteresovanými stranami, ako aj komunikačné a informačné činnosti;
  • posilňuje strategickú úlohu analýzy údajov a spravodajských informácií pre činnosti úradu OLAF;
  • bude v primeranom čase prispôsobená operáciám EPPO.
2019Komisia v apríli prijala novú stratégiu na boj proti podvodom, ktorej cieľom je naďalej zlepšovať odhaľovanie, postihovanie a predchádzanie podvodom. Nová stratégia presadzuje väčšiu súdržnosť a lepšiu koordináciu medzi rôznymi útvarmi Komisie v boji proti podvodom. Cieľom stratégie je takisto posilniť inštitucionálny dohľad Komisie nad problematikou podvodov, a to prostredníctvom silnejšej poradnej a dozornej úlohy udelenej úradu pre boj proti podvodom (OLAF). 

2018

Generálnym riaditeľom úradu OLAF sa stáva Ville Itälä.
2017

Únia v novembri prijala nariadenie (EÚ) 2017/1939 na účely zriadenia Európskej prokuratúry (EPPO), nezávislého a decentralizovaného úradu prokuratúry Európskej únie s právomocou vyšetrovať, trestne stíhať a postaviť pred súd páchateľov trestných činov poškodzujúcich rozpočet EÚ. Nariadením sa zriaďuje systém spoločných právomoci medzi EPPO a vnútroštátnymi orgánmi pri riešení takýchto prípadov.

EÚ v júli prijala smernicu o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva („smernica o ochrane finančných záujmov“). Cieľom je vytvoriť silnejší a harmonizovanejší systém s minimálnymi spoločnými pravidlami na boj proti trestným činom poškodzujúcim rozpočet EÚ. Finančné záujmy EÚ a peniaze daňových poplatníkov tak možno lepšie chrániť uplatňovaním trestného práva v celej EÚ.

2015

Po organizačnej reštrukturalizácii, ktorú zaviedla Junckerova Komisia zavádza organizačnú reštrukturalizáciu, preberá Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti (GR ECFIN) od úradu OLAF zodpovednosť v oblasti ochrany eura.

2013

Nariadenie č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných úradom OLAF nadobúda účinnosť 1. októbra 2013. Prináša výraznú zmenu práce úradu OLAF a jeho vzťahov s rôznymi zainteresovanými stranami. V nariadení sa ďalej vymedzujú práva dotknutých osôb, zavádza sa každoročný dialóg medzi úradom OLAF a inštitúciami EÚ a od všetkých členských štátov sa požaduje, aby určili koordinačný útvar pre boj proti podvodom.
 
Úrad OLAF vydáva usmernenia k vyšetrovacím postupom

2012

Dňa 1. februára 2012 sa výrazne mení vnútorná organizácia a vyšetrovacie postupy úradu OLAF. Hlavným účelom týchto zmien je posilniť vyšetrovaciu funkciu úradu OLAF a jeho prínos k stratégii boja proti podvodom.

2011

Európska komisia prijíma novú stratégiu

Generálnym riaditeľom úradu OLAF sa stáva Giovanni Kessler.

2010

Nový internetový nástroj, systém oznamovania podvodov (Fraud Notification System – FNS) prináša občanom možnosť nahlasovať cez web informácie o možnej korupcii a podvodoch.

2006

Počet vyšetrovaní, ktoré viedol priamo OLAF, je v roku 2006 po prvýkrát rovnaký ako počet prípadov, v ktorých OLAF pomáhal orgánom členských štátov.

OLAF prechádza zásadnou vnútornou reorganizáciu, ktorá má za cieľ klásť väčší dôraz na operatívnu prácu úradu OLAF, zlepšiť jeho internú komunikáciu a posilniť jeho riadenie.

2004

Európske spoločenstvo zriaďujeprogram Hercules na podporu činností súvisiacich s ochranou svojich finančných záujmov.

2000

Prvým generálnym riaditeľom úradu OLAF sa stáva Franz-Hermann Brüner.

1999

Po udalostiach, ktoré viedli k odstúpeniu Komisie pod vedením J. Santera, sa navrhuje zriadenie nového orgánu na boj proti podvodom (OLAF) s väčšími vyšetrovacími právomocami. Tieto návrhy majú za následok:

1995

Skupina UCLAF získava právomoc začínať vyšetrovania z vlastnej iniciatívy na základe informácií z rôznych zdrojov. Všetky útvary Komisie majú povinnosť informovať skupinu UCLAF o každom podozrení z podvodov v oblastiach, ktoré patria do ich kompetencie.

1993

Právomoci skupiny UCLAF sa na základe odporúčaní Európskeho parlamentu postupne rozširujú.

1988

V rámci generálneho sekretariátu Európskej komisie vzniká pracovná skupina „koordinačný útvar pre boj proti podvodom“ (UCLAF). UCLAF spolupracuje s vnútroštátnymi útvarmi boja proti podvodom a poskytuje koordináciu a pomoc pri riešení nadnárodných organizovaných podvodov.