Prejsť na hlavný obsah
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu

Oznámenie podvodu

Na tejto stránke nájdete informácie a formuláre, ktoré potrebujete na oznámenie podvodu úradu OLAF.

Čo predstavuje podvod?

K podvodu dôjde vtedy, ak niekto úmyselne uvedie niekoho iného do omylu s cieľom vlastného obohatenia alebo spôsobenia škody inej osobe. (Ďalšie informácie nájdete v článku 3 ods. 2 smernice (EÚ) 2017/1371.)

Nezrovnalosťou je taký stav, ktorý nie je v súlade s predpismi EÚ a môže mať negatívny dosah na finančné záujmy EÚ. Môže však vzniknúť aj v dôsledku neúmyselného omylu zo strany príjemcov žiadajúcich vyplatenie finančných prostriedkov alebo orgánov zodpovedných za vykonávanie platieb. Ak však k nezrovnalosti došlo úmyselne, ide o podvod. (Viac informácií nájdete v článku 1 nariadenia Rady 2988/95)

Ako sa obrátiť na úrad OLAF

Môžete nás kontaktovať anonymne. Vaše oznámenie nemusí spĺňať žiadne formálne náležitosti. Uveďte však čo najpresnejšie a najpodrobnejšie informácie a, ak je to možné, priložte súvisiace dokumenty. S úradom OLAF môžete komunikovať v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ

Oznámenie je možné podať viacerými spôsobmi:

Online prostredníctvom systému oznamovania podvodov úradu OLAF (anonymne, cez zabezpečený systém odosielania dokumentov) 
 
Prejsť do systému oznamovania podvodov

Viac o systéme oznamovania podvodov

Správa odoslaná poštou

Európska komisia
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
B-1049 Brusel
Belgicko

OLAF spracúva osobné údaje v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725. Relevantné informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov vám poskytneme, keď vyplníte webový formulár alebo nám pošlete oznámenie.
Všeobecné informácie o tom, ako OLAF zabezpečuje ochranu osobných údajov, nájdete v časti Ochrana údajov na tejto webovej lokalite.

OLAF môže vyšetrovať možné:

  • podvody alebo iné vážne nezrovnalosti s možným negatívnym dosahom na finančné zdroje EÚ, či už ide o príjmy a výdavky EÚ alebo o majetok inštitúcií EÚ,
  • vážne pochybenia členov alebo zamestnancov európskych inštitúcií a orgánov.

OLAF nemôže vyšetrovať možné:

  • podvody, ktoré nemajú žiadny finančný dosah na finančné prostriedky EÚ – takéto podozrenia oznámte príslušným vnútroštátnym orgánom,
  • prípady korupcie, ktoré sa netýkajú členov alebo zamestnancov európskych inštitúcií a orgánov – takéto podozrenia oznámte príslušným vnútroštátnym orgánom,
  • počítačová kriminalita, ako sú podvody pri online platbách, falošné internetové stránky elektronického obchodu alebo podvody s virtuálnymi menami. Ak ste sa stali obeťou počítačovej kriminality, na tejto webovej stránke Europolu nájdete informácie o tom, ako to nahlásiť.
  • prípady zneužitia loga EÚ alebo názvu európskych inštitúcií.

Poslal som oznámenie úradu OLAF – aké sú ďalšie kroky?

Ak ste poslali oznámenie OLAFu a uviedli ste vašu spiatočnú adresu, dostanete potvrdenie o prijatí vašej správy.

OLAF zanalyzuje predložené oznámenie s cieľom overiť, či:

  • daná záležitosť patrí medzi oblasti, v ktorých má OLAF kompetenciu konať (ako sa uvádza v hornej časti tejto stránky),
  • predložené informácie stačia na odôvodnenie ovyšetrovania alebo otvorenie koordinačného prípadu.

Ak ste v systéme oznamovania podvodov označili možnosť vytvorenia zabezpečenej schránky elektronickej pošty, OLAF vás môže kontaktovať, aby ste mu poskytli vysvetlenie a/alebo ďalšie informácie.

Na základe ukončeného prvotného posúdenia nazvaného „postup výberu prípadov“ sa generálny riaditeľ OLAFu rozhodne, či začať vyšetrovanie alebo nie. Ak sa zistí, že podnet, ktorý ste predložili, nespĺňa kritériá pre začatie vyšetrovania, bude zamietnutý. V takomto prípade vás OLAF môže informovať o tejto skutočnosti, tento postup však nie je systematický.

Čo môžem očakávať v prípade, že OLAF začne vyšetrovanie v súvislosti s mojím oznámením?

Ak OLAF rozhodne o začatí vyšetrovania alebo koordinácii prípadu, pridelený vyšetrovateľ vás môže kontaktovať so žiadosťou o doplňujúce informácie. Upozorňujeme však, že pokiaľ sa na vás neobráti priamo vyšetrovateľ, OLAF s vami počas vyšetrovania nebude komunikovať. Vyšetrovateľ vás môže kontaktovať hneď po začatí vyšetrovania alebo až po niekoľkých mesiacoch – pre tento postup nie je stanovený presný časový harmonogram. S cieľom ochrániť dôverný charakter vyšetrovacích postupov vám OLAF za žiadnych okolností neposkytne informácie o „stave“ vyšetrovania.

Po ukončení vyšetrovania vás môže OLAF informovať o prijatých opatreniach, ak ste nám poskytli kontaktnú adresu.

Ohlasovanie podvodov zo strany zamestnancov EÚ

Ak ste zamestnancom inštitúcie EÚ, je vašou povinnosťou oznámiť akékoľvek podozrenia z podvodu, korupcie alebo inej protiprávnej činnosti, ktorá môže predstavovať vážne porušenie povinností úradníka EÚ.

O svojich podozreniach môžete informovať riadiaceho pracovníka z vašej inštitúcie alebo z úradu OLAF. Ak chcete informovať OLAF priamo, postupujte podľa krokov uvedených vyššie v časti Ako sa obrátiť na úrad OLAF.

Ďalšie informácie o právach a povinnostiach informátora v rámci inštitúcií EÚ nájdete v článkoch 22a a 22b služobného poriadku.