Prejsť na hlavný obsah
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu

Právne súvislosti

Právny základ opatrení na boj proti podvodom predstavuje článok 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (nahrádzajúci článok 280 Zmluvy o ES).

1. Zriadenie úradu OLAF

Zmeny:

2. Úloha úradu OLAF – administratívne vyšetrovania a spolupráca s Európskou prokuratúrou (EPPO) 

Hlavné úlohy úradu a rozsah výkonu jeho administratívnych vyšetrovaní sú zakotvené v týchto nariadeniach a dohodách. Do rozsahu vyšetrovaní patria vyšetrovania v členských štátoch (týkajúce sa finančných záujmov EÚ) a interné vyšetrovania týkajúce sa personálu inštitúcií EÚ.

Najnovšími zmenami sa zabezpečí úzka spolupráca s Európskou prokuratúrou založená na komplementárnosti, výmene informácií a zamedzeniu zdvojovania úsilia. Revidovaným nariadením môže úrad OLAF takisto lepšie vykonávať vlastné vyšetrovania, a to zjednodušením pravidiel pre kontroly a inšpekcie na mieste, stanovením pravidiel prístupu k informáciám o bankových účtoch a silnejšími zárukami pre osoby, ktorých sa vyšetrovanie úradu OLAF týka.

3. Horizontálne právne predpisy EÚ týkajúce sa kontrol na mieste/inšpekcií v členských štátoch

4. Sektorové právne predpisy EÚ

 Ustanovenia o prevencii a odhaľovaní nezrovnalostí obsahujú tieto nariadenia:

5. Oznamovanie nezrovnalostí

Oblasti politiky:

Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

– na programové obdobie 2021 – 2027:

– na programové obdobie 2014 – 2020:

– na programové obdobie 2007 – 2013:

Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a Európsky námorný a rybársky fond

– na programové obdobie 2021 – 2027:

– na programové obdobie 2014 – 2021:

– na programové obdobie 2007 – 2013 (štrukturálne fondy a Kohézny fond):

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

– na programové obdobie 2021 – 2027:

– na programové obdobie 2014 – 2020:

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

— na programové obdobie 2021 – 2027 (Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť, Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku):

— na programové obdobie 2014 – 2020 (Fond pre azyl, migráciu a integráciu, nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia):

– na programové obdobie 2007 – 2013 (Európsky fond pre utečencov, Fond pre vonkajšie hranice, Európsky fond pre návrat a Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín):

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

– na programové obdobie 2021 – 2027 (IPA III):

– na programové obdobie 2014 – 2020 (IPA II):

– na programové obdobie 2007 – 2013 (IPA I):

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii 

– na programové obdobie 2021 – 2027:

– na programové obdobie 2014 – 2020:

6. Harmonizácia trestného práva EÚ

Dohovory o harmonizácii trestného práva EÚ

  • Ochrana finančných záujmov EÚ: dohovor EÚ z 26. júla 1995 a jeho tri protokoly (ďalej len „dohovor o ochrane finančných záujmov a jeho protokoly“):

1. prvý protokol,
2. druhý protokol a jeho dôvodová správa,
3. protokol o právomociach Súdneho dvora.

Správy Komisie o vykonávaní dohovoru EÚ z 26. júla 1995 a súvisiacich protokolov členskými štátmi:

a) správa za rok 2004 a jej príloha,
b) správa za rok 2008 a jej príloha.

Poznámka: Vo všetkých členských štátoch okrem Dánska sa dohovor o ochrane finančných záujmov nahradí smernicou o ochrane finančných záujmov (pozri ďalej v texte). Dohovor o ochrane finančných záujmov sa bude ďalej uplatňovať len voči Dánsku. Konečný termín na vykonanie smernice o ochrane finančných záujmov je júl 2019.

Smernica o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (ďalej len „smernica o ochrane finančných záujmov“)

Členské štáty, ktoré sú viazané smernicou (všetky štáty EÚ okrem Dánska), majú dva roky na jej transpozíciu (do júla 2019). Po tomto termíne smernica nahradí dohovor o ochrane finančných záujmov a jeho protokoly v členských štátoch, ktoré sú ňou viazané, pričom v Dánsku zostane dohovor o ochrane finančných záujmov naďalej platný.

7. Pracovné dohody

8. Dohody s tretími stranami

Dohody s tretími stranami, ktoré obsahujú ustanovenia o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach

9. Colné opatrenia na boj proti podvodom v rámci preferenčných colných režimov

Colné preferencie na tovar možno pozastaviť podľa doložky o boji proti podvodom, ak:

  • existuje rozsiahly podvod alebo závažné nezrovnalosti, alebo
  • spolupráca medzi zúčastnenými stranami nie je dostatočne účinná pri úspešnom riešení porušení colných predpisov.

Doložky o boji proti podvodom sú určené na riešenie nezákonného obchodu tým, že predchádzajú zneužívaniu colných preferencií. Podporujú legitímnych obchodníkov tým, že odstraňujú nenáležitú a nekalú hospodársku súťaž.

Európska únia poskytuje colné preferencie krajinám mimo EÚ pod podmienkou, že tieto preferencie sú spojené s vhodnými opatreniami na boj proti podvodom.  Táto zásada je stanovená v politických dokumentoch prijatých Komisiou, Radou, Európskym parlamentomEurópskym dvorom audítorov.

V dôsledku toho tvoria doložky o boji proti podvodom súčasť:

  • všetkých autonómnych režimov, ako napríklad všeobecnému systému colných preferencií (VSP), ktorý sa vzťahuje na približne 76 krajín (v roku 2018),
  • konvenčných preferenčných colných opatrení, t. j. dohôd o voľnom obchode (FTA) či dohôd o hospodárskom partnerstve (DHP), ktoré pokrývajú viac ako 45 ďalších krajín.

Doložky o boji proti podvodom môžu mať rôzny názov, napr.:

  • osobitné ustanovenia o administratívnej spolupráci (dohody o voľnom obchode s Kolumbiou, Peru a Ekvádorom; a keď nadobudne platnosť, aj dohoda s Mexikom),
  • presadzovanie preferenčného zaobchádzania (Čile),
  • neposkytnutie administratívnej spolupráce (Čierna Hora),
  • osobitné opatrenia týkajúce sa riadenia preferenčného zaobchádzania (Vietnam, a keď nadobudnú opatrenia platnosť, aj Japonsko).

Zoznam doložiek o boji proti podvodom

10. Judikatúra

Prehľad rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie s významom pre úrad OLAF