Přejít na hlavní obsah
European Anti-Fraud Office
Ohlášení podvodu

Ohlášení podvodu

Na této stránce najdete všechny potřebné informace a formuláře pro nahlášení podvodu úřadu OLAF.

Co se považuje za podvod?

Podvodem se rozumí úmyslné uvedení druhé osoby v omyl za účelem osobního obohacení či způsobení škody na cizím majetku. (Viz čl.3 odst.2 směrnice (EU) 2017/1371.)

Nesrovnalostí či pochybením se míní jednání, které je v rozporu s pravidly EU a které může mít negativní dopad na finanční zájmy Unie, ale které může vyplývat z omylu či přehlédnutí učiněného jak stranou, která si finanční prostředky nárokuje, tak orgány, jež za vyplácení daných prostředků odpovídají. Pokud však k pochybení či k nesrovnalosti došlo záměrně, jedná se o podvod. (viz článek 1 nařízení Rady č. 2988/95)

Jak Evropský úřad pro boj proti podvodům kontaktovat

Podvod můžete ohlásit anonymně. Nejsou s tím spojeny žádné administrativní formality. Stačí daný případ co nejpřesněji popsat a nejlépe doložit nějakými dokumenty. Učinit tak můžete v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU

Úřad lze kontaktovat:

online prostřednictvím systému pro oznamování podvodů (anonymně, přenos dokumentů je zabezpečený) 
 
přejít na systém pro oznamování podvodů

další informace o systému pro oznamování podvodů

poštou

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Úřad OLAF nakládá s osobními údaji v souladu s nařízením (EU) 2018/1725. Máte-li zájem o konkrétní informace týkající se ochrany údajů, stačí vyplnit online formulář a my Vám informace zašleme.
Všeobecné informace o ochraně údajů v rámci úřadu OLAF najdete na jeho internetových stránkách v části Ochrana údajů.

OLAF má pravomoc vyšetřovat podezření na:

  • Podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať již se jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU.
  • Závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU.

OLAF nemá pravomoc vyšetřovat podezření na:

  • Podvod s nulovým finančním dopadem na prostředky EU. Podezření, že k takovému případu došlo, oznamte příslušným vnitrostátním orgánům.
  • Korupci, jež se netýká zaměstnanců orgánů a institucí EU. Podezření, že k takovému případu došlo, oznamte příslušným vnitrostátním orgánům.
  • počítačovou kriminalitu, jako jsou podvody s online platbami, falešné e-shopy nebo podvody s virtuálními měnami. Pokud jste se stali obětí počítačové kriminality, tato webová stránka Europolu vám poradí, jak věc nahlásit.
  • Zneužití loga EU nebo jména evropské instituce či orgánu.

Oznámil jsem úřadu OLAF podezřelý případ. Co se bude dít dál?

Jakmile jste případ úřadu OLAF oznámili, bude Vám zasláno potvrzení o přijetí Vaší zprávy na zpáteční adresu, pokud jste ji uvedli.

Úřad OLAF podrobí Vaše tvrzení analýze, přičemž ověří některé skutečnosti, například:

Pokud jste v systému pro oznamování podvodů uvedli, že jste ochotni vytvořit si zabezpečenou e-mailovou schránku, úřad OLAF Vás bude případně kontaktovat, aby získal vysvětlení či další informace.

Po skončení tohoto počátečního posouzení (nazývané „proces výběru “) generální ředitel úřadu OLAF rozhodne, zda vyšetřování zahájit, či nikoli. Dojde-li úřad k závěru, že Vámi uvedené tvrzení nesplňuje kritéria pro zahájení vyšetřování, bude případ odmítnut. Úřad OLAF Vás o tom bude případně informovat; tato informace však není poskytována ve všech případech.

Co bude následovat, pokud OLAF zahájí vyšetřování týkající se mého tvrzení?

Pokud se OLAF rozhodl zahájit v dané věci vyšetřování nebo otevřít koordinační případ, vyšetřovatel, kterému byl případ přidělen, se na Vás může obrátit s žádostí o další informace. Mějte však prosím na paměti, že pokud se na Vás neobrátí  vyšetřovatel přímo, úřad OLAF Vás o průběhu vyšetřování nebude jinak informovat. Vyšetřovatel Vás může kontaktovat bezprostředně po zahájení vyšetřování nebo i po několika měsících. Žádné specifické lhůty v této souvislosti nejsou stanoveny. Za účelem ochrany důvěrnosti vyšetřování Vám OLAF za žádných okolností neposkytne informace o fázi vyšetřování.

Po ukončení vyšetřování Vás OLAF může případně informovat o přijatých opatřeních, uvedete-li kontaktní adresu.

Hlášení podvodů zaměstnanci EU

Pracujete-li pro EU, máte povinnost ohlásit podezření na podvod, korupci, jinou protizákonnou činnost, popř. chování vašich kolegů, které může být v rozporu s pracovními povinnostmi zaměstnanců evropských struktur.

Podezření můžete sdělit vedení vaší organizace nebo přímo úřadu OLAF. Chcete-li úřad OLAF kontaktovat přímo, postupujte, jak je uvedeno shora v sekci Jak Evropský úřad pro boj proti podvodům kontaktovat.

Více informací o právech a povinnostech pracovníků orgánů a institucí EU, kteří se rozhodnout informovat o případech podvodné činnosti, se dozvíte v článku 22a a 22b služebního řádu.