Přejít na hlavní obsah
European Anti-Fraud Office
Ohlášení podvodu

Stížnosti a žádosti

Obvinění z podvodu nepředkládejte prostřednictvím níže uvedených e-mailových adres.

Chcete-li ohlásit podvod, přejděte na stránku Ohlášení podvodu. Ostatní dotazy předkládejte na stránce Kontaktní údaje.

Stížnosti

Stížnosti týkající se procesních záruk (nařízení č. 883/2013)

Úřad OLAF při vyšetřování vždy vyžaduje důkazy nejen proti dotčené osobě, ale také v její prospěch. Veškerá vyšetřování proto musí být prováděna objektivně, nestranně a v souladu se zásadou presumpce neviny a procesními zárukami stanovenými v článku 9 nařízení č. 883/2013

Pokud se domníváte, že úřad OLAF v souvislosti s vyšetřováním porušil vaše práva, můžete podat stížnost.

  • Stížnosti dotčených osob

Jste-li osobou dotčenou vyšetřováním ve smyslu čl. 2 odst. 5 nařízení č. 883/2013, můžete v rámci mechanismu pro podávání a vyřizování stížností stanoveného v článku 9b nařízení podat stížnost u kontrolora procesních zárukohledně toho, zda úřad OLAF dodržuje procesní záruky anebo pravidla platná pro jeho vyšetřování.

Další informace najdete v sekci Controller – Submit a complaint (Kontrolor – Podat stížnost).

  • Stížnosti jiných osob

Další osoby zapojené do vyšetřování, jako jsou informátoři, oznamovatelé nebo svědci, mohou podat stížnost generálnímu řediteli úřadu OLAF.

Ten na stížnost odpoví do dvou měsíců od data její registrace. Pokud si věc vyžaduje podrobnější šetření, může odpovědět později. Upozorňujeme, že tento postup se nevztahuje na vyšetřování, která byla uzavřena a předána příslušným orgánům.

Stížnost můžete podat na adresu:

Zaměstnanci orgánů EU

Žádost nebo stížnost generálnímu řediteli úřadu OLAF podle článku 90a služebního řádu mohou rovněž podat zaměstnanci orgánů EU, pokud jde o jakékoli opatření, které se jich nepříznivě dotýká v souvislosti s vyšetřováním úřadu OLAF.

Generální ředitel stěžovateli odpoví do čtyř měsíců od data registrace stížnosti.

Jestliže do konce této lhůty neposkytne OLAF žádnou odpověď, má se za to, že stížnost byla implicitně zamítnuta, proti čemuž lze podat odvolání podle článku 91 služebního řádu.

Stížnost můžete podat na adresu: 

Stížnosti týkající se možného porušení kodexu řádné správní praxe

Kdokoli v členském státě EU nebo jiné zemi může podat stížnost úřadu OLAF, pokud se domnívá, že úřad porušil při jednání s veřejností Evropský kodex řádné správní praxe.

Stížnost můžete podat na adresu:

Stížnosti týkající se možného nesprávného úředního postupu

Můžete rovněž podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv, který je odpovědný za vyšetřování stížností týkajících se nesprávného úředního postupu v orgánech a institucích Evropské unie, včetně úřadu OLAF.

Předtím, než podáte stížnost veřejnému ochránci práv, musíte záležitost nejprve předložit úřadu OLAF a poskytnout mu přiměřenou lhůtu k vyřešení vašeho problému. Stížnost musí být podána do dvou let ode dne, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž je stížnost založena.

Další informace najdete v sekci Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv.

Stížnosti týkající se osobních údajů

Každodenní práce úřadu OLAF zahrnuje rovněž zpracování osobních údajů.

Každá fyzická osoba, která se domnívá, že v důsledku zpracování jejích osobních údajů úřadem OLAF byla porušena její práva podle nařízení 2018/1725, má právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ), který je nezávislým úřadem pro ochranu údajů. EIOÚ lze kontaktovat na adrese:

Další informace najdete v sekci Data Protection – Complaints (Ochrana údajů – stížnosti).

Žádosti

Úřad OLAF je právně povinen zacházet se všemi informacemi, které během vyšetřování získá, jako s důvěrnými a podléhajícími služebnímu tajemství, jak je stanoveno v článku 339 Smlouvy o fungování Evropské unie, článku 10 nařízení č. 883/2013 a článku 17 služebního řádu.

Máte však právo požádat o přístup k určitým informacím nebo dokumentům.

Žádosti o přístup veřejnosti k dokumentům (nařízení č. 1049/2001)

Podle předpisů EU o přístupu veřejnosti k dokumentům (nařízení č. 1049/2001) se občané EU, jakož i fyzické nebo právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo v členském státě Unie, mohou obrátit na úřad OLAF s žádostí o přístup ke konkrétním dokumentům.

Cílem nařízení č. 1049/2001 je umožnit široké veřejnosti přístup k dokumentům, které jsou v držení určitého orgánu. Každý dokument zpřístupněný podle tohoto nařízení se automaticky zpřístupní veřejnosti pokaždé, když je podána další žádost, což znamená, že se tento dokument stáváveřejně dostupným.

Upozorňujeme, že velká většina dokumentů úřadu OLAF je důvěrná a jejich zpřístupnění může bránit jedna nebo více výjimek stanovených v článku 4 nařízení č. 1049/2001.

Žádost můžete podat na adresu:

Žádost dotčené osoby o přístup k závěrečné zprávě (nařízení č. 883/2013)

Osoba dotčená vyšetřováním OLAF může v zásadě získat přístup k závěrečné zprávě, jsou-li splněny podmínky stanovené včl. 10 odst. 3bnařízení č. 883/2013.

V tomto ohledu může dotčená osoba požádat úřad OLAF, aby předložil závěrečnou zprávu o vyšetřování v případě, že úřad doporučil soudní opatření v návaznosti na svá zjištění a pokud orgány, jimž byla závěrečná zpráva určena, nevznesou do 12 měsíců námitku. Jsou-li tyto podmínky splněny, je přístup umožněn pouze v rozsahu, v jakém se závěrečná zpráva týká dotčené osoby, a s výhradou platných pravidel důvěrnosti a ochrany osobních údajů, zejména pokud jde o oznamovatele a informátory. 

Žádost můžete podat na adresu:

Žádosti týkající se osobních údajů (nařízení 2018/1725)

Podle nařízení 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů jsou osobní údaje fyzických osob uchovávány v elektronických a papírových souborech úřadu OLAF pro účely zajištění souladu s požadavky nařízení č. 1049/2001 a rozhodnutí Komise 2001/937/ES.

  • Žádosti týkající se osobních údajů

Každá fyzická osoba má právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování.

Žádost můžete podat na adresu:

  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souvislosti s dalšími otázkami týkajícími se ochrany údajů se může jakákoli osoba obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů úřadu OLAF:

Další informace najdete v sekci OLAF – Data Protection (OLAF – Ochrana osobních údajů).