Přejít na hlavní obsah
European Anti-Fraud Office
Ohlášení podvodu

Historie

Evropský úřad pro boj proti podvodům je uváděn pod zkratkou OLAF (z francouzské zkratky jeho názvu: Office de Lutte Anti-Fraude).

2021Dne 1. června zahájil svou činnost Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Tento úřad je novým nezávislým veřejným žalobcem EU. Úřad OLAF s Úřadem evropského veřejného žalobce vzájemně spolupracuje a poskytuje informace, analýzy, odborné znalosti a provozní podporu.
2020

V prosinci bylo přijato revidované nařízení č. 883/2013 (tzv. nařízení o úřadu OLAF). Stanoví, jakým způsobem má úřad OLAF plnit funkci doplňku ke státním zástupcům Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) v zájmu kvalitní ochrany finančních prostředků EU.

V červnu prošel úřad OLAF významnou reorganizací. Nová vnitřní organizační struktura 

  • propojuje znalosti, které má úřad OLAF v oblasti strategie boje proti podvodům, se zpravodajskými informacemi shromážděnými v rámci jeho vyšetřování a operací
  • umožňuje flexibilitu a vhodnou prioritizaci vyšetřování a strategických úkolů
  • posiluje vztahy se zúčastněnými stranami, komunikaci a kontakt s dalšími subjekty a veřejností
  • posiluje strategickou úlohu analýzy údajů a zpravodajských informací v úřadu OLAF a
  • lze ji včas přizpůsobit operacím úřadu EPPO
2019V dubnu přijala Komise novou strategii proti podvodům, jejímž cílem je dále zlepšit odhalování podvodů, jejich postihování a prevenci. V rámci boje proti podvodům usiluje nová strategie o větší soudržnost a lepší koordinaci mezi různými útvary Komise. Rovněž se snaží posílit dohled Komise nad problematikou podvodů tím, že Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) poskytne mnohem silnější poradní a kontrolní úlohu. 

2018

Generálním ředitelem úřadu OLAF byl jmenován Ville Itälä.
2017

V listopadu přijala EU nařízení (EU) 2017/1939 o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), nezávislého a decentralizovaného státního zastupitelství Evropské unie s pravomocí vyšetřovat, stíhat a předvádět před soud trestné činy poškozující rozpočet EU. Zavádí systém sdílených pravomocí mezi Úřadem evropského veřejného žalobce a vnitrostátními orgány při řešení těchto případů.

V červenci přijala EU směrnici o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie („směrnici PIF“). Jejím cílem je vytvořit silnější a harmonizovanější systém s minimem společných pravidel pro boj proti trestné činnosti, která má dopad na rozpočet EU. Díky uplatňování trestního práva mohou být finanční zájmy EU a peníze daňových poplatníků lépe chráněny v celé EU.

2015

Poté, co Komise pod vedením předsedy Junckera provedla organizační restrukturalizaci, převzalo od úřadu OLAF odpovědnost za ochranu eura generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (GŘ ECFIN).

2013

1. října 2013 vstoupilo v platnost nařízení č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům. Přináší významné změny týkající se činností úřadu OLAF a jeho vztahů k různým zúčastněným stranám. Nařízení dále vymezuje práva osob na vyjádření ke skutečnostem, které se jich týkají, zavádí každoroční výměnu názorů mezi úřadem OLAF a orgány EU a požaduje, aby každý členský stát určil Koordinační službu pro boj proti podvodům.
 
Rovněž byly vydány Obecné zásady vyšetřovacích postupů

2012

1. února 2012 byly zavedeny další významné změny, jež se týkaly interní organizace úřadu OLAF a jeho vyšetřovacích postupů. Jejich cílem bylo zejména posílit vyšetřovací funkci úřadu OLAF a jeho roli v rozvoji politiky pro boj proti podvodům.

2011

Byla přijata nová strategie Evropské komise

Generálním ředitelem úřadu OLAF byl jmenován Giovanni Kessler.

2010

OLAF spustil nový online Systém pro oznamování podvodů, jehož prostřednictvím mohou občané po internetu předávat informace o možných případech korupce či podvodu.

2006

V roce 2006 se počet vyšetřování, které OLAF provedl samostatně, poprvé vyrovnal počtu vyšetřování, při nichž pomáhal orgánům členských států.

Proběhla zásadní vnitřní reorganizace úřadu, jejímž cílem bylo zdůraznit operativní činnost úřadu OLAF, zlepšit komunikaci v rámci úřadu a posílit jeho řízení.

2004

Evropské společenství zavedloprogram Hercule, jehož cílem je prosazovat činnosti týkající se ochrany finančních zájmů Společenství.

2000

Prvním generálním ředitelem úřadu OLAF byl jmenován Franz-Hermann Brüner.

1999

V návaznosti na události, které vedly k odstoupení Santerovy Komise, byly předloženy návrhy na založení nového orgánu na potírání podvodů (OLAF), který by měl širší pravomoci. Výsledkem těchto návrhu bylo:

1995

UCLAF získává pravomoc zahajovat vyšetřování z vlastní iniciativy na základě informací získaných z různých zdrojů. Veškerá oddělení Komise měla povinnost UCLAF informovat v případě podezření na podvodnou činnost v rámci jejich působnosti.

1993

Pravomoci jednotky UCLAF se postupně rozšiřují, především v návaznosti na doporučení vydaná Evropským parlamentem.

1988

V rámci generálního sekretariátu Evropské komise byla zřízena pracovní skupina s názvem „Koordinační jednotka pro boj proti podvodům“ (UCLAF) . UCLAF spolupracoval s vnitrostátními úřady pro boj proti podvodům a vykonával koordinační a konzultační funkci v případech mezinárodní organizované podvodné činnosti.