Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri

Anmäl bedrägeri

Här kan du läsa om hur du anmäler bedrägerier till Olaf.

Vad är bedrägeri?

Bedrägeri är något man gör avsiktligt för personlig vinning eller för att orsaka en annan part en förlust. (Läs mer i artikel 3.2 i direktiv (EU) 2017/1371.)

En oegentlighet är en handling som inte är förenlig med EU:s regler och som kan ha negativa effekter på EU:s ekonomiska intressen, men som kan bero på ett oavsiktligt fel som begåtts av både mottagaren av pengarna och myndigheten som ansvarar för utbetalningen. Men om en oegentlighet begås avsiktligt är det bedrägeri. (Läs mer i artikel 1 i rådets förordning 2988/95.)

  Så anmäler du bedrägerier

  Du kan vara anonym. Inga formaliteter krävs. Lämna bara så exakta och detaljerade uppgifter du kan och bifoga eventuella handlingar. Du kan kontakta oss på vilket som helst av de 24 officiella EU-språken

  Du kan göra en anmälan på något av följande sätt:

  Anonymt på nätet (med möjlighet att bifoga handlingar) 
   
  Gör en anonym anmälan

  Läs mer om att anmäla bedrägerier på nätet

  Per post

  Europeiska kommissionen
  Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
  B-1049 Bryssel
  Belgien

  Olaf behandlar personuppgifter i enlighet med förordning (EU) 2018/1725. Vi kommer att informera dig om skydd av personuppgifter när du fyller i webbformuläret eller skickar oss information.
  Läs mer om hur Olaf skyddar personuppgifter.

  Olaf utreder misstankar om

  • bedrägerier eller andra allvarliga oegentligheter som kan ha negativa effekter på EU-medel – det kan gälla EU:s inkomster och utgifter eller en EU-institutions tillgångar
  • allvarliga tjänstefel som begås av ledamöter av eller anställda hos EU:s institutioner och byråer.

  Olaf kan inte utreda misstankar om

  • bedrägerier som inte har några ekonomiska konsekvenser för EU-medel – vänd dig till de behöriga myndigheterna i ditt land om du vill rapportera sådana misstankar
  • allvarliga tjänstefel som inte gäller ledamöter av eller anställda hos EU:s institutioner och byråer – vänd dig till de behöriga myndigheterna i ditt land om du vill rapportera sådana misstankar
  • it-brottslighet som falska e-handelsplatser eller bedrägerier med virtuella valutor och betalningar på nätet – läs om hur du anmäler ett it-brott
  • bedräglig användning av EU:s logotyp eller EU-institutionernas namn.

  Jag har lämnat in en anmälan – vad händer sedan?

  När du har lämnat in en anmälan till OLAF får du ett mottagningsbevis om du har uppgett din adress.

  OLAF analyserar anmälan för att bland annat kontrollera om:

  • ärendet omfattas av OLAFs behörighet (läs mer längst upp på sidan)
  • uppgifterna räcker för att motivera en utredning eller samordning.

  Om du i din anonyma anmälan har angett att du kan tänka dig att skapa en säker brevlåda kan OLAF  kontakta dig för förtydliganden eller mer information.

  Efter den här första bedömningen beslutar OLAFs generaldirektör om en utredning ska inledas eller inte. Om man kommer fram till att ditt ärende inte uppfyller villkoren för att inleda en utredning kommer det att avslås. I så fall får du eventuellt information om det från OLAF.

  Vad kan jag förvänta mig om OLAF börjar utreda mina misstankar?

  Om OLAF inleder en utredning eller samordning är det möjligt att utredaren kontaktar dig för mer information. Det kan ske genast eller efter flera månader. Ingen annan kontakt med dig kommer att tas av OLAF under utredningens gång.   Av utredningstekniska skäl kommer OLAF inte under några omständigheter att tala om för dig hur långt utredningen har kommit.

  När utredningen är avslutad kan OLAF informera dig om eventuella åtgärder om du har angett din adress.

  EU-anställda som vill göra en anmälan

  Om du är anställd vid en EU-institution är du skyldig att rapportera misstankar om bedrägeri, korruption, annan olaglig verksamhet eller yrkesutövning som kan vara ett allvarligt brott mot de anställdas yrkesetiska regler.

  Du kan antingen informera dina överordnade eller Olaf om dina misstankar. Om du vill kontakta Olaf direkt, läs mer under rubriken Så anmäler du bedrägerier ovan.

  Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som uppgiftslämnare inom EU:s institutioner i artiklarna 22a och 22b i tjänsteföreskrifterna.