Přejít na hlavní obsah
European Anti-Fraud Office
Ohlášení podvodu

Právní souvislosti

Právním základem pro potírání podvodné činnosti v EU je článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie (nahrazující článek 280 Smlouvy o ES).

1. Zřízení úřadu OLAF

Změny:

2. Úloha úřadu OLAF – správní vyšetřování a spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) 

Hlavní úloha úřadu OLAF – vést správní vyšetřování – a jeho pravomoci jsou stanoveny v následujících nařízeních a dohodách. Jedná se o vyšetřování v členských státech týkající se finančních zájmů EU a o vyšetřování personálu orgánů EU.

Poslední změny nařízení se týkají úzké spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce EPPO, která spočívá v doplňkovosti, výměně informací a zamezení zdvojování úsilí. Díky revidovanému nařízení může úřad OLAF také lépe provádět vyšetřování. Jedná se zejména o zjednodušení pravidel pro kontroly a inspekce na místě, stanovení pravidel pro přístup k informacím o bankovních účtech a dále o vylepšené záruky pro osoby, jichž se vyšetřování úřadu OLAF týkají.

3. Horizontální právní předpisy EU týkající se kontrol na místě a inspekcí v členských státech

4. Právní předpisy EU podle odvětví

 Tyto předpisy obsahují ustanovení o prevenci a odhalování nesrovnalostí:

5. Oznamování nesrovnalostí

Oblasti politiky:

Evropský zemědělský záruční fond a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

‑ pro programové období 2014–2020:

Výše uvedená nařízení zůstávají v platnosti, dokud Komise nepřijme pro příští programové období nová nařízení v přenesené pravomoci a prováděcí nařízení. 

- pro programové období 2007–2013:

Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti a Evropský námořní a rybářský fond

‑ pro programové období 2021–2027:

‑ pro programové období 2014–2021:

- pro programové období 2007–2013 (strukturální fondy a Fond soudržnosti):

Fond evropské pomoci nejchudším osobám:

‑ pro programové období 2021–2027:

‑ pro programové období 2014–2020:

Financování vnitřních věcí

- pro programové období 2021–2027 (Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost, Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky):

- pro programové období 2014–2020 (Azylový, migrační a integrační fond, nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí):

- pro programové období 2007–2013 (Evropský uprchlický fond, Fond pro vnější hranice, Evropský návratový fond a Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí):

Nástroj předvstupní pomoci (NPP)

- programové období 2021–2027 NPP III:

- programové období 2014–2020 NPP II:

- pro programové období 2007–2013 NPP I:

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 

‑ pro programové období 2021–2027:

‑ pro programové období 2014–2020:

6. Harmonizace trestního práva EU

Úmluvy o harmonizaci trestního práva EU

  • Ochrana finančních zájmů EU: Úmluva EU ze dne 26. července 1995 a její tři protokoly (dále jen „Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a její protokoly“):

1) první protokol
2) druhý protokol a jeho důvodová zpráva
3) protokol o výkladu Úmluvy Soudním dvorem

Zprávy Komise týkající se pokroku členských států v provádění Úmluvy EU ze dne 26. července 1995 a jejích protokolů:

a) zpráva za rok 2004 a její příloha
b) zpráva za rok 2008 a její příloha

Poznámka: Ve všech členských státech kromě Dánska bude Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství nahrazena směrnicí o ochraně finančních zájmů (viz níže). Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství zůstane v platnosti pouze v Dánsku. Lhůta, do níž je nutno provést směrnici o ochraně finančních zájmů, je červenec 2019.

Směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie prostřednictvím trestního práva (dále jen „směrnice o ochraně finančních zájmů“)

Členské státy, které jsou směrnicí vázány (všechny členské státy kromě Dánska), mají dva roky na její provedení do vnitrostátního práva (do července 2019). Poté směrnice nahradí Úmluvu o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a její protokoly v těch členských státech, pro něž je závazná, zatímco v Dánsku zůstane v platnosti úmluva.

7. Pracovní ujednání

8. Dohody se třetími stranami

Dohody se třetími stranami o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech

9. Celní opatření proti podvodům v rámci preferenčních celních režimů

Preferenční celní sazby pro zboží mohou být podle doložek týkajících se boje proti podvodům pozastaveny v těchto případech:

  • došlo k rozsáhlému podvodu nebo existují závažné nesrovnalosti
  • spolupráce mezi zúčastněnými stranami není dostatečně účinná, aby se porušení celních předpisů podařilo úspěšně vyřešit.

Účelem doložek týkajících se boje proti podvodům je zasáhnout proti nezákonnému obchodu tak, že se zabrání zneužití preferenčních celních sazeb. Doložky pomáhají řádným hospodářským subjektům tím, že odstraňují nevhodnou a nespravedlivou hospodářskou soutěž.

Evropská unie poskytuje preferenční celní sazby zemím, které nejsou členy EU, za podmínky, že tyto země zavedou odpovídající opatření proti podvodům.  Tato zásada je stanovena v politických dokumentech přijatých Komisí, Radou, Evropským parlamentemEvropským účetním dvorem.

Doložky týkající se boje proti podvodům jsou zahrnuty do:

  • všech autonomních režimů, jako je např. všeobecný systém preferencí (systém GSP), které se vztahují na přibližně 76 zemí (v roce 2018)
  • běžných preferenčních sazebních režimů, tj. dohod o volném obchodu či dohod o hospodářském partnerství, které se vztahují na více než 45 dalších zemích.

Doložky týkající se boje proti podvodům mohou být uvedeny pod různými názvy, například:

  • Zvláštní ustanovení o správní spolupráci (dohody o volném obchodu s Kolumbií, Peru a Ekvádorem; dohoda s Mexikem ještě nevstoupila v platnost)
  • Prosazování preferenčního zacházení (Chile)
  • Neposkytnutí správní spolupráce (Černá Hora)
  • Zvláštní opatření týkající se řízení preferenčního zacházení (Vietnam; dohoda s Japonskem ještě nevstoupila v platnost)

Seznam doložek týkajících se boje proti podvodům

10. Judikatura

Seznam rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie s významem pro úřad OLAF