Przejdź do treści głównej
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia

Zgłoszenie nadużycia

Na tej stronie można znaleźć wszystkie istotne informacje na temat zgłaszania nadużyć do OLAF-u, a także odpowiednie formularze.

Czym jest nadużycie finansowe?

Nadużycie finansowe jest umyślnym oszustwem popełnionym dla własnej korzyści lub w celu przyniesienia strat drugiej stronie. (Zobacz: art. 3 ust. 2 dyrektywy (UE) 2017/1371.)

Nieprawidłowość jest działaniem niezgodnym z przepisami UE, mającym potencjalnie negatywny wpływ na interesy finansowe UE, które jednak może być wynikiem faktycznych błędów zarówno ze strony beneficjentów ubiegających się o fundusze, jak i organów odpowiedzialnych za ich wypłacenie. Jeśli jednak nieprawidłowość została popełniona umyślnie, jest ona nadużyciem finansowym. (Zobacz: art. 1 rozporządzenia Rady 2988/95)

Jak zgłaszać nadużycia do OLAF-u

Można skontaktować się z nami anonimowo, bez jakichkolwiek formalności. Ważne jest, aby podane informacje były w miarę możliwości dokładne i szczegółowe (o ile to możliwe warto załączyć istotne dokumenty). Z OLAF-em można komunikować się w dowolnym z 24 języków urzędowych UE

Nadużycia można zgłaszać w następujący sposób:

Online za pośrednictwem systemu zgłaszania nadużyć finansowych (system anonimowy; umożliwia bezpieczne przekazywanie dokumentów) 
 
Przejdź do systemu zgłaszania nadużyć

Więcej informacji na temat systemu zgłaszania nadużyć finansowych

Pocztą

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgia

OLAF przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725. Informacje na temat ochrony danych prześlemy Ci po wypełnieniu przez Ciebie formularza online lub przysłaniu nam wiadomości.
Ogólne informacje na temat ochrony danych w OLAF-ie są dostępne na naszej stronie w części Ochrona danych.

OLAF może badać zarzuty dotyczące:

  • nadużyć lub innych poważnych nieprawidłowości mających potencjalnie negatywne skutki dla środków publicznych UE, takich jak dochody, wydatki albo aktywa posiadane przez instytucje UE
  • przypadków poważnego przekroczenia uprawnień przez członków lub pracowników instytucji i organów UE.

OLAF nie może badać zarzutów dotyczących:

  • nadużyć niemających skutków finansowych dla funduszy publicznych UE (tego rodzaju podejrzenia prosimy zgłaszać właściwym organom krajowym)
  • korupcji, w którą nie są zaangażowani członkowie ani pracownicy instytucji i organów UE (tego rodzaju podejrzenia prosimy zgłaszać właściwym organom krajowym)
  • cyberprzestępczość, na przykład oszustwa związane z płatnościami internetowymi, fałszywymi stronami lub walutami wirtualnymi. Na tej stronie Europolu znajdziesz informacje o tym, jak zgłosić przestępstwo internetowe.  
  • nadużycia logo UE lub nazw instytucji europejskich.

Zgłosiłem do OLAF-u konkretne zarzuty – co teraz?

Po tym, jak zgłosisz zarzuty do OLAF-u, otrzymasz potwierdzenie odbioru Twojej wiadomości, jeżeli podałeś adres zwrotny.

OLAF zbada zarzut, czyli sprawdzi różne aspekty, na przykład:

Jeżeli podczas zgłaszania nadużyć finansowych wskazałeś, że zgadzasz się utworzyć bezpieczną skrzynkę pocztową, OLAF może skontaktować się z Tobą w celu uzyskania wyjaśnień lub dalszych informacji.

Po zakończeniu wstępnej oceny (tzw. „procedury selekcji”) dyrektor generalny OLAF-u podejmie decyzję o wszczęciu lub niewszczynaniu dochodzenia. Jeżeli zostanie ustalone, że poruszona przez Ciebie kwestia nie spełnia wystarczających kryteriów do wszczęcie dochodzenia, zarzut zostanie oddalony. OLAF może Cię o tym poinformować, ale nie ma takiego obowiązku.

Czego mogę się spodziewać w przypadku wszczęcia przez OLAF dochodzenia w związku z moim zarzutem?

Jeżeli OLAF podejmie decyzję o wszczęciu dochodzenia lub zapoczątkowaniu działań koordynacyjnych, przydzielony do sprawy urzędnik śledczy może skontaktować się z Tobą, aby uzyskać dalsze informacje. Należy jednak pamiętać, że jeśli urzędnik śledczy nie odezwie się do Ciebie bezpośrednio, w trakcie dochodzenia OLAF nie będzie się z Tobą kontaktować. Urzędnik śledczy nie ma wyznaczonego terminu na skontaktowanie się z Tobą, dlatego może się do Ciebie odezwać zarówno od razu, jak i dopiero po kilku miesiącach. Aby chronić poufność postępowania dochodzeniowego, OLAF nie będzie Cię powiadamiać o kolejnych etapach dochodzenia.

Po zakończeniu dochodzenia OLAF może poinformować Cię o podjętych działaniach, jeśli podałeś wcześniej adres kontaktowy.

Zgłoszenie nadużycia finansowego przez urzędników UE

Urzędnicy zatrudnieni w instytucjach europejskich mają obowiązek zgłaszania możliwych przypadków nadużyć finansowych lub korupcji, innej nielegalnej działalności lub uchybień dotyczących etyki zawodowej, które mogą stanowić poważne niedopełnienie obowiązków urzędnika UE.

Podejrzenia można zgłaszać kadrze kierowniczej w swojej instytucji lub urzędowi OLAF. W przypadku bezpośrednich zgłoszeń prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie Jak zgłaszać nadużycia do OLAF-u.

Więcej informacji o prawach i obowiązkach osób zgłaszających zachowania nieetyczne w instytucjach UE można znaleźć w art. 22a i 22b regulaminu pracowniczego.