Przejdź do treści głównej
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia

FAQ

Podejrzewam, że unijne pieniądze zostały nieuczciwie wykorzystane. Co mam zrobić?

Skontaktuj się z OLAF-em – analizujemy wszelkie zgłoszenia dotyczące domniemanych nadużyć lub korupcji na szkodę finansów publicznych UE. Swoje podejrzenia możesz zgłosić w sposób podany poniżej. Twoje informacje będą traktowane jako ściśle poufne. Nie musisz dysponować dowodami. Ich zgromadzenie jest zadaniem OLAFU-u.

Jak skontaktować się z OLAF-em?

Możesz:

W jakich językach można komunikować się z OLAF-em?

W dowolnym z 24 języków urzędowych UE.

Czy nadużycie można zgłosić anonimowo?

Tak. Nadużycia można zgłaszać do OLAF-u anonimowo.
OLAF dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Ci anonimowość.
Nie może jednak jej zagwarantować, gdy sprawa zostanie przekazana do władz krajowych lub do organów dyscyplinarnych.
Pracownicy UE, którzy informują o nieprawidłowościach w swoim wydziale (osoby zgłaszające przypadki naruszenia - tzw. whistleblowers), mogą skorzystać ze specjalnej ochrony.

Kiedy należy skontaktować się z OLAF-em i jakie informacje przekazać?

Im wcześniej, tym lepiej. Jeśli OLAF nie zostanie szybko powiadomiony, sprawy mogą ulec przedawnieniu, a kluczowe informacje mogą zostać utracone. Chcielibyśmy wiedzieć, kto jest podejrzewany i o co. Jeśli masz jakieś dokumenty potwierdzające Twoje przypuszczenia, np. korespondencję czy faktury, je także należy nam przekazać.
Prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniem podejrzeń tylko z powodu braku dowodów. W OLAF-ie pracują zespoły ekspertów wyszkolonych do badania przypadków nadużyć, nawet jeśli dostępnych jest bardzo mało informacji. Jeśli podejrzewasz, że doszło do nadużycia, zgłoś to.

Co zrobić w przypadku podejrzenia korupcji urzędnika UE?

Jeśli podejrzewasz, że nie przestrzegano odpowiednich procedur udzielania zamówień publicznych, jesteś zaniepokojony wyszukanymi prezentami oferowanymi za udzielenie informacji albo sądzisz, że dotacje zostały uzyskane nielegalnie lub sprzeniewierzone, skontaktuj się z OLAF-em.

Co dokładnie oznacza pojęcie „urzędnik UE”?

Urzędnikami UE są urzędnicy służby cywilnej (pracownicy stali, tymczasowi, lokalni i kontraktowi) zatrudnieni w:

 • Parlamencie Europejskim
 • Radzie UE
 • Radzie Europejskiej
 • prezydencji Rady
 • Komisji Europejskiej
 • Trybunale Sprawiedliwości
 • Trybunale Obrachunkowym
 • Europejskim Banku Centralnym
 • agencjach UE
 • przedstawicielstwach UE
 • delegaturach UE.

Uwaga: OLAF jest odpowiedzialny za prowadzenie postępowań w sprawie nadużyć, korupcji i nieprawidłowości finansowych popełnionych przez osoby pracujące w wyżej wymienionych instytucjach.

Jakie kary może nałożyć OLAF?

OLAF jest służbą administracyjną i dochodzeniową. Może jedynie wydawać zalecenia dotyczące tego, jakie działania powinny podjąć organy unijne lub krajowe w następstwie postępowania wyjaśniającego OLAF-u.

Działania finansowe: OLAF zaleca windykację niewłaściwie wykorzystanych środków.
Działania sądowe: jeśli istnieją dowody potencjalnego czynu przestępczego, OLAF przesyła swoje sprawozdanie właściwym organom krajowym, zalecając podjęcie kroków prawnych.
Działania dyscyplinarne: jeśli urzędnik UE naruszył zasady etyki zawodowej, sprawa jest przekazywana do panelu dyscyplinarnego. Komisja Europejska prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec takich zachowań.
Działania administracyjne: OLAF może zalecić zmianę procedur sprzyjających nadużyciom (np. warunki uczestnictwa w zaproszeniach do składania wniosków).

Jak OLAF współpracuje z Biurem Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych Komisji (IDOC)?

IDOC i OLAF wzajemnie się uzupełniają: oba urzędy prowadzą niezależne dochodzenia/śledztwa wewnętrzne w ramach Komisji.

 • OLAF zajmuje się domniemanymi naruszeniami zasad etyki zawodowej we wszystkich instytucjach/organach/agencjach UE, w tym sprawami o skutkach finansowych dla budżetu UE.
 • IDOC zajmuje się innymi naruszeniami etyki zawodowej i sprawami, które niekorzystnie wpływają na wizerunek Komisji w obrębie samej Komisji. OLAF przekazuje do IDOC sprawy wymagające podjęcia postępowania dyscyplinarnego.