Przejdź do treści głównej
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia

Historia

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych jest znany również jako OLAF – skrót ten pochodzi od jego francuskiej nazwy: Office de Lutte Anti-Fraude.

2021 1 czerwca zaczyna działać Prokuratura Europejska (EPPO). Jest to nowa niezależna prokuratura Unii. OLAF współpracuje z EPPO, udostępniając jej informacje, analizy, wiedzę i wsparcie operacyjne.
2020

W grudniu przyjęto zmienione rozporządzenie 883/2013 (tzw. rozporządzenie w sprawie OLAF-u). Określa ono, w jaki sposób OLAF będzie współpracował z prokuratorami z Prokuratury Europejskiej (EPPO) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony finansów UE.

W czerwcu OLAF przechodzi poważną reorganizację. Nowa wewnętrzna struktura organizacyjna: 

  • łączy wiedzę, jaką ma OLAF na temat strategii zwalczania nadużyć finansowych, z danymi gromadzonymi podczas prowadzonych przez niego operacji i dochodzeń
  • umożliwia elastyczność i odpowiednie ustalanie ważności dochodzeń i zadań strategicznych
  • wzmacnia stosunki z zainteresowanymi stronami, komunikację i działania informacyjne
  • zwiększa strategiczną rolę analizy danych i gromadzenia informacji w OLAF-ie
  • umożliwia dostosowanie się do działań Prokuratury Europejskiej w odpowiednim czasie.
2019 W kwietniu Komisja przyjmuje nową strategię zwalczania nadużyć finansowych, która ma na celu dalszą poprawę wykrywania nadużyć finansowych, zapobiegania im i karania sprawców. Nowa strategia ma zapewnić większą spójność i lepszą koordynację działań różnych departamentów Komisji w walce z nadużyciami finansowymi. Jej celem jest również zwiększenie nadzoru sprawowanego przez Komisję nad kwestiami nadużyć finansowych poprzez znaczne wzmocnienie roli doradczej i nadzorczej Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. 

2018

Ville Itälä obejmuje stanowisko dyrektora generalnego OLAF-u.
2017

W listopadzie UE przyjmuje rozporządzenie (UE) 2017/1939 ustanawiające Prokuraturę Europejską (EPPO) – niezależną i zdecentralizowaną prokuraturę Unii Europejskiej, posiadającą kompetencje w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach przestępstw przeciwko budżetowi UE oraz ścigania i stawiania przed sądem ich sprawców. W rozporządzeniu kompetencje w tego rodzaju sprawach podzielono między Prokuraturę Europejską i organy krajowe.

W lipcu UE przyjmuje dyrektywę w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii („dyrektywa PIF”). Ma ona pomóc stworzyć silniejszy i bardziej zharmonizowany system, z minimalnymi wspólnymi zasadami, w celu zwalczania przestępczości mającej wpływ na budżet UE. Stosowanie prawa karnego może pomóc lepiej chronić interesy finansowe UE i pieniądze podatników w całej Unii.

2015

W wyniku reorganizacji przeprowadzonej przez Komisję pod przewodnictwem Jeana Claude’a Junckera odpowiedzialność za ochronę euro przejmuje od OLAF-u Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN).

2013

1 października 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie nr 883/2013 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez OLAF. Wprowadza ono istotne zmiany w sposobie funkcjonowania OLAF-u oraz jego relacjach z różnymi zainteresowanymi stronami. Rozporządzenie określa bardziej szczegółowo prawa osób objętych dochodzeniem, wprowadza obowiązek corocznej wymiany opinii między OLAF-em a instytucjami UE i wymaga, by każde państwo członkowskie wyznaczyło jednostkę ds. koordynacji zwalczania nadużyć finansowych.
 
OLAF wprowadza wytyczne w sprawie procedur dochodzeniowych

2012

1 lutego 2012 r. następują zmiany w wewnętrznej organizacji urzędu i w procedurach dochodzeniowych. Mają one na celu przede wszystkim wzmocnienie funkcji dochodzeniowej OLAF-u i zwiększenie jego wkładu w kształtowanie strategii zwalczania nadużyć finansowych.

2011

Przyjęto nową strategię Komisji Europejskiej

Giovanni Kessler obejmuje stanowisko dyrektora generalnego OLAF-u.

2010

OLAF tworzy nowy internetowy system zgłaszania nadużyć finansowych (FNS) umożliwiający obywatelom przekazywanie online informacji o ewentualnych przypadkach korupcji lub nadużyć finansowych.

2006

To pierwszy rok, w którym liczba dochodzeń przeprowadzonych samodzielnie przez OLAF jest taka sama jak liczba spraw, w których OLAF udziela pomocy organom państw członkowskich.

OLAF przechodzi również szeroko zakrojoną reorganizację wewnętrzną, której celem jest położenie większego nacisku na działalność operacyjną oraz udoskonalenie komunikacji wewnętrznej i zarządzania.

2004

Wspólnota Europejska ustanawia program Herkules w celu promowania działań związanych z ochroną interesów finansowych UE.

2000

Franz-Hermann Brüner zostaje powołany na stanowisko dyrektora generalnego nowego urzędu.

1999

W związku z wydarzeniami, które doprowadziły do rezygnacji Komisji Jacques’a Santera, zaproponowano utworzenie nowego organu ds. zwalczania nadużyć finansowych mającego większe uprawnienia dochodzeniowe. W rezultacie:

1995

UCLAF zostaje upoważniony do wszczynania dochodzeń z własnej inicjatywy i na podstawie informacji pochodzących z różnych źródeł. Wszystkie departamenty Komisji zostają zobowiązane do informowania UCLAF-u o wszelkich przypadkach podejrzenia popełnienia nadużycia w obszarach wchodzących w ich zakres odpowiedzialności.

1993

Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego stopniowo rosną uprawnienia UCLAF-u.

1988

W ramach Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej powstaje Jednostka ds. Koordynacji Zapobiegania Nadużyciom Finansowym (UCLAF). UCLAF współpracuje z krajowymi organami ds. zwalczania nadużyć finansowych oraz zapewnia koordynację i pomoc konieczne do walki ze zorganizowanymi przestępstwami finansowymi.