Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia

Skargi i wnioski

Zarzutów dotyczących nadużyć finansowych nie należy składać za pośrednictwem poniższych adresów e-mail.

Jeśli chcesz zgłosić nadużycie finansowe, przejdź na stronę „Zgłoszenie nadużycia”, a w przypadku innych dochodzeń przejdź na stronę „Kontakt”.

Skargi

Skargi dotyczące gwarancji proceduralnych (rozporządzenie nr 883/2013)

W swoich dochodzeniach OLAF poszukuje dowodów na korzyść i na niekorzyść osoby objętej dochodzeniem. Wszystkie dochodzenia OLAF-u muszą być prowadzone w sposób obiektywny, bezstronny i zgodny z zasadą domniemania niewinności i gwarancjami proceduralnymi określonymi w art. 9 rozporządzenia nr 883/2013

Jeżeli uważasz, że OLAF naruszył Twoje prawa w kontekście prowadzonych dochodzeń, możesz złożyć skargę.

  • Skargi osób objętych dochodzeniem

Jeżeli jesteś osobą objętą dochodzeniem OLAF-u w rozumieniu art. 2 ust. 5 rozporządzenia nr 883/2013, możesz złożyć skargę do kontrolera gwarancji proceduralnych, w ramach mechanizmu składania skarg określonego w art. 9b rozporządzenia, dotyczącą przestrzegania przez OLAF gwarancji proceduralnych i/lub zasad mających zastosowanie do dochodzeń.

Więcej informacji znajdziesz na stronie kontrolera – Prześlij skargę.

  • Skargi innych osób

Inne osoby objęte dochodzeniem OLAF-u, takie jak informatorzy, sygnaliści lub świadkowie, mogą złożyć skargę do dyrektora generalnego OLAF-u.

Dyrektor generalny udziela odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy od daty rejestracji skargi, chyba że złożony charakter skargi wymaga dłuższego terminu odpowiedzi. Należy pamiętać, że procedura ta nie ma zastosowania do dochodzeń, które zostały zakończone i przekazane właściwym organom.

Skargę można przesłać na adres 

Pracownicy UE

Zgodnie z art. 90a regulaminu pracowniczego pracownicy UE mogą również złożyć do dyrektora generalnego OLAF-u wniosek lub skargę w odniesieniu do każdego niekorzystnego dla nich aktu w kontekście dochodzenia prowadzonego przez OLAF.

Dyrektor generalny udziela skarżącemu odpowiedzi w terminie czterech miesięcy od daty rejestracji skargi.

Jeżeli OLAF nie udzieli odpowiedzi przez upływem tego terminu, oznacza to decyzję o odrzuceniu zażalenia, od której można odwołać się na podstawie art. 91 regulaminu pracowniczego.

Skargę można przesłać na adres 

Skargi dotyczące ewentualnego naruszenia Kodeksu dobrego postępowania administracyjnego

Każda osoba w państwie członkowskim lub państwie trzecim może złożyć skargę do OLAF-u, jeżeli uzna, że ten Urząd naruszył Kodeks dobrego postępowania administracyjnego personelu Komisji Europejskiej w kontaktach ze społeczeństwem.

Skargę można przesłać na adres 

Skargi dotyczące ewentualnego niewłaściwego administrowania

Możesz również złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który jest odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg dotyczących niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii Europejskiej, w tym w OLAF-ie.

Przed złożeniem skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich musisz najpierw zgłosić sprawę do OLAF-u i dać mu rozsądny termin na ustosunkowanie się do tej kwestii. Skargę musisz złożyć w terminie dwóch lat od dnia, w którym dowiedziałeś(-aś) się o faktach, na których opierasz swoją skargę.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – Prześlij skargę.

Skargi dotyczące danych osobowych

Codzienna praca OLAF-u obejmuje również przetwarzanie danych osobowych.

Każda osoba fizyczna, która uważa, że jej prawa wynikające z rozporządzenia 2018/1725 zostały naruszone w wyniku przetwarzania jej danych osobowych przez OLAF, ma prawo złożyć skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD). EIOD jest niezależnym organem, który odpowiada za ochronę danych w Unii Europejskiej. Z EIOD można skontaktować się pod adresem 

Więcej informacji znajdziesz na stronie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych – Prześlij skargę.

Wnioski

OLAF jest prawnie zobowiązany do traktowania wszystkich informacji uzyskanych w trakcie dochodzeń jako poufnych i objętych tajemnicą zawodową, jak określono w art. 339 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 10 rozporządzenia nr 883/2013 i art. 17 regulaminu pracowniczego.

Masz jednak prawo zwrócić się o dostęp do niektórych informacji lub dokumentów.

Wnioski o publiczny dostęp do dokumentów (rozporządzenie nr 1049/2001)

Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi publicznego dostępu do dokumentów (rozporządzenie nr 1049/2001) obywatele UE oraz osoby fizyczne lub prawne mające miejsce zamieszkania lub siedzibę statutową w państwie członkowskim mogą skontaktować się z OLAF-em w celu uzyskania dostępu do konkretnych dokumentów.

Rozporządzenie nr 1049/2001 ma na celu zapewnienie ogółowi społeczeństwa dostępu do dokumentów znajdujących się w posiadaniu instytucji. Każdy dokument ujawniony na mocy tego rozporządzenia jest automatycznie udostępniany publicznie za każdym razem, gdy pojawi się kolejny wniosek, co oznacza, że dokument tenzostaje upubliczniony.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że znaczna większość dokumentów OLAF-u ma charakter poufny, a ich ujawnieniu może zapobiec jeden lub więcej wyjątków określonych w art. 4 rozporządzenia nr 1049/2001.

Wniosek można przesłać na adres

Wnioski o dostęp do sprawozdania końcowego złożone przez osobę objętą dochodzeniem (rozporządzenie nr 883/2013)

Co do zasady osoba objęta dochodzeniem prowadzonym przez OLAF może mieć dostęp do sprawozdania końcowego, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 10 ust. 3b rozporządzenia nr 883/2013.

W związku z tym osoba objęta dochodzeniem może zwrócić się do OLAF-u o przedstawienie końcowego sprawozdania z dochodzenia, w przypadku gdy Urząd zalecił przekazanie sprawy organom sądowym w związku ze swoimi ustaleniami oraz w przypadku braku sprzeciwu ze strony organów, do których skierowano sprawozdanie końcowe, w terminie 12 miesięcy. Jeżeli warunki te są spełnione, dostęp przyznaje się wyłącznie w zakresie, w jakim sprawozdanie końcowe dotyczy osoby objętej dochodzeniem i podlega mającym zastosowanie przepisom dotyczącym poufności i ochrony danych, w szczególności w odniesieniu do sygnalistów i informatorów. 

Wniosek można przesłać na adres 

Wnioski dotyczące danych osobowych (rozporządzenie 2018/1725)

Zgodnie z rozporządzeniem 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych dane osobowe osób fizycznych są przechowywane w aktach elektronicznych i papierowych OLAF-u w celu zapewnienia zgodności z wymogami rozporządzenia nr 1049/2001 i decyzji Komisji 2001/937/WE.

  • Wnioski dotyczące danych osobowych

Każda osoba fizyczna ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich skorygowania lub usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania.

Wniosek można przesłać na adres 

  • Inspektor ochrony danych

Każda osoba może skontaktować się z inspektorem ochrony danych OLAF-u

w sprawie innych kwestii związanych z ochroną danych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie inspektora ochrony danych OLAF-u.