Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Anmeld svig
Pressekommuniké8. juni 2022Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

OLAF i 2021: Afdækning og forebyggelse af svig

Cover page of the 2021 OLAF report

PRESSEKOMMUNIKÉ nr. 7/2022
PDF version

I 2021 fremsatte Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) henstillinger om tilbagesøgning af mere end 0,5 mia. EUR til EU-budgettet. Til trods for de mange udfordringer, som covid-19-pandemien fortsat gav i 2021, fortsatte OLAF sit arbejde med at beskytte EU-budgettet ved at afsløre og undersøge svindlere, der bliver mere og mere tilpasningsdygtige, og arbejde med forebyggelse af svig med de mange milliarder, der udbetales under EU's genopretnings- og resiliensfacilitet.

OLAF's årsberetning for 2021 offentliggøres i dag og afslører nye tendenser inden for svig på en lang række områder, men omhandler også undersøgelser og operationer med særligt fokus på komplekse svindelformer, der skader miljøet — f.eks. et skovrejsningsprojekt, der aldrig blev gennemført, eller en kollapset drikkevandsrørledning — samt storsvindel med told og smugling af affald.

I en kommentar til offentliggørelsen af OLAF's årsberetning for 2021 udtaler OLAF's generaldirektør, Ville Itälä: "OLAF leverede sidste år endnu engang enestående undersøgelsesresultater og bidrog til beskyttelsen af EU's finansielle interesser ved at fremsætte henstillinger om tilbagesøgning af mere end 0,5 mia. EUR, der ellers skulle have været afskrevet som svig eller uregelmæssigheder.

Det mest effektive værktøj, vi er i besiddelse af, er forebyggelse. Derfor er forebyggelse centralt for OLAF's og EU-institutionernes arbejde. Ud over gennemførelsen af undersøgelser bidrog OLAF i 2021 til udviklingen af sikkerhedsforanstaltninger vedrørende svig målrettet genopretnings- og resiliensfaciliteten, som har til formål at investere 720 mia. EUR i Europas grønne og digitale omstilling. Menneskers sundhed og sikkerhed og miljøet lider i stigende grad skade som følge af svig. Som det fremgår af OLAF's årsberetning, får dette større og større betydning i takt med, at der ydes mere EU-finansiering til den grønne omstilling.

Svindlere har fortsat forsøgt at udnytte covid-19-pandemien. Mens alles øjne var rettet mod udrulningen af vacciner, afslørede vi disse svindlere, da de forsøgte at henvende sig til de nationale myndigheder med falske tilbud på vacciner til en værdi af mere end 16 mia. EUR.

2021 har også været et vigtigt år for OLAF, fordi vi har arbejdet hårdt på at udarbejde detaljeret information til Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO). Dette afsløringsarbejde er vigtigt for EPPO, som åbnede mindst 85 sager på grundlag af information modtaget fra OLAF. Alt dette har betydet, at alle i OLAF har haft meget travlt. Jeg er stolt af, hvordan OLAF tjener europæerne."

OLAF's efterforskningsarbejde i 2021:

  • OLAF afsluttede 212 undersøgelser og fremsatte 294 henstillinger til de
    relevante nationale myndigheder og EU-organer.
  • OLAF fremsatte henstillinger om at tilbagesøge 527,4 mio. EUR til EU-budgettet.
  • OLAF indledte 234 nye undersøgelser i forlængelse af 1 110 meddelelser modtaget og analyseret af OLAF's eksperter.

Svindlerne har fortsat draget nytte af pandemien og er blevet endnu mere sofistikerede og tilpasningsdygtige. Hvad angår udgifter har det mest bekymrende fænomen været organiserede kriminelle gruppers infiltrering i form af administrative uregelmæssigheder såsom dobbeltfinansiering, interessekonflikter, manipulering med udbud og andre metoder.

OLAF har også fortsat undersøgt sager om forseelser og manglende overholdelse af reglerne blandt medlemmer og ansatte i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer og bidrager dermed til at fremme de højeste standarder for offentlig forvaltning i EU.

På indtægtssiden lykkedes det svindlerne at omgå de voksende problemer med at flytte store mængder gods ved at fordele dem på mindre forsendelser. Desuden tjente komplekse skuffeselskaber i mange forskellige jurisdiktioner, også uden for EU, til at dække over undervurdering og falsk oprindelse. Samtidig er der dukket nye svindelformer op i forbindelse med covid-19, den grønne omstilling og affaldshåndtering.

Svindel rettet mod grønne projekter og digitalisering

Mindst 37 % af midlerne under EU's genopretnings- og resiliensfacilitet vil gå til fremme af EU's grønne omstilling. OLAF afslørede og undersøgte i 2021 sager, der demonstrerer, hvordan svindlere gik målrettet efter grønne projekter såvel som finansiering af digitalisering, der er et andet element i NextGenerationEU-finansieringen. Disse sager og mønstre vil blive anvendt i OLAF's analyser og fremtidige undersøgelser og dermed bidrage til fremadrettet at beskytte EU's genopretnings- og resiliensfacilitet. Eksemplerne i OLAF's årsberetning for 2021 omfatter sager om svig i forbindelse med finansiering af softwareprojekter, alternativer til pesticider, skove og mere miljøvenlige fly. Desuden kan grænseoverskridende smugling også have negative konsekvenser for Europas grønne ambitioner: som årsberetningen viser, har OLAF været aktive i bekæmpelsen af ulovlig handel med affald, smugling af ulovlig kølegas og ulovlige pesticider.

Forebyggelse af svig og beskyttelse af EU's genopretningsmidler

Den mest effektive måde til sikring af, at hver euro er godt givet ud, er forebyggelsen af tab af indtægter og forebyggelsen af svig med udgifter. Det seneste år har OLAF derfor fortsat haft fokus på forebyggelse. En af de sager, der beskrives i OLAF's årsberetning for 2021 viser, hvordan OLAF's efterforskere afdækkede potentielt misbrug af ikke mindre end 330 mio. EUR — og anbefalede at sætte en stopper for det, inden det blev forsøgt udnyttet. OLAF's eksperter inden for forebyggelse af svig har i 2021 også arbejdet med genopretnings- og resiliensfaciliteten. En særlig taskforce screenede de nationale planer for passende foranstaltninger til forebyggelse af svig og rapporterede direkte til de kolleger i Europa-Kommissionen, der skulle godkende EU27-medlemsstaternes genopretnings- og resiliensplaner.

Falske tilbud på vacciner mod covid-19

I februar 2021 udstedte OLAF en klar offentlig advarsel mod mulig svindel i forbindelse med covid-19-vacciner. OLAF havde modtaget oplysninger fra statslige kilder i EU-medlemsstaterne om tilbud fra påståede mellemmænd på store mængder vacciner, hvoraf de fleste var af den type, der er godkendt til anvendelse i EU. OLAF fastslog, at det var svindlernes hensigt at overbevise de offentlige myndigheder om at foretage store forudbetalinger for at sikre handelen, for derefter at forsvinde med pengene. Tilsammen omhandlede disse forskellige svindelforsøg næsten 1,2 mia. vaccinedoser til en samlet udbudspris på mere end 16,4 mia. EUR. OLAF's intervention bidrog til at afsløre disse falske tilbud og forhindrede dermed store tab på de offentlige finanser og sikrede beskyttelsen af vaccineudrulningen.

Tobakssmugling

Tobaksvarer tegner sig hvert år for en stor del af de smuglervarer eller forfalskede varer, som OLAF sætter ind over for. Dette var uforandret i 2021: OLAF og dets partnere forhindrede samlet set, at 437 mio. ulovlige cigaretter blev sendt ud på EU-markedet. Denne mængde omfatter 93 mio. cigaretter smuglet ind i EU, 253 mio. cigaretter beslaglagt uden for EU's grænser og 91 mio. cigaretter ulovligt fremstillet i EU. OLAF assisterede også de nationale myndigheder i forbindelse med beslaglæggelsen af i alt 372 ton råtobak. Disse operationer skønnes at have sparet EU-medlemsstaterne 90 mio. EUR i mistede indtægter.

Hele rapporten kan læses her.

OLAF's mission, mandat og kompetencer:
Det er OLAF's mission at afsløre, efterforske og standse svindel med EU-midler.

OLAF opfylder sin mission ved at:

- gennemføre uafhængig efterforskning af svig og korruption, der omfatter EU-midler, med henblik på at sikre, at alle skatteydernes penge anvendes til projekter, der skaber beskæftigelse og vækst i Europa
- bidrage til at styrke borgernes tillid til EU's institutioner gennem efterforskning af sager om alvorlige forseelser begået af EU's ansatte og medlemmer af EU-institutionerne
- udarbejde en forsvarlig EU-politik til bekæmpelse af svig.

Som uafhængig efterforskningsenhed kan OLAF efterforske sager om svig, korruption og andre handlinger, der skader EU's finansielle interesser, og som vedrører:

- alle EU's udgifter, hvoraf de vigtigste udgiftsområder er strukturfondene, landbrugspolitikken, landdistriktsudviklingsfondene, direkte udgifter og bistand til tredjelande
- visse aspekter af EU's indtægter, primært told
- mistanke om alvorlige forseelser begået af EU's ansatte og medlemmer af EU-institutionerne.

Når OLAF har afsluttet sin efterforskning, er det op til de kompetente EU-myndigheder og nationale myndigheder at undersøge og træffe afgørelse om opfølgningen af OLAF's henstillinger. Alle berørte personer anses for uskyldige, indtil det modsatte er bevist ved en kompetent national domstol eller EU-domstol.

Yderligere oplysninger:

Jana CAPPELLO
Talsperson
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
Tlf.: +32(0)2 29-85549
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Eirini NIKOLAIDOU
Assisterende talsperson
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
Tlf.: +32(0)2 29-83128  
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Detaljer

Publikationsdato
8. juni 2022
Forfatter
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
News type
OLAF press release