Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Anmeld svig

Historik

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig går også under navnet OLAF, der kommer af det franske navn: Office de Lutte Anti-Fraude.

2021Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) indledte sit arbejde den 1. juni. EPPO er EU's nye uafhængige anklagemyndighed. OLAF samarbejder gensidigt med EPPO ved at levere oplysninger, analyser, ekspertise og operationel støtte.
2020

I december blev den reviderede forordning nr. 883/2013 (den såkaldte OLAF-forordning) vedtaget. Den angiver, hvordan OLAF skal arbejde sammen med anklagerne i den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) om at sikre, at EU's er godt beskyttet.

I juni gennemgik OLAF en betydelig omstrukturering. Den nye organisationsstruktur: 

  • betyder, at den viden, OLAF har om strategi for bekæmpelse af svig, bliver knyttet sammen med de informationer, der indsamles i forbindelse med kontorets undersøgelser og operationer
  • gør, at OLAFs undersøgelser og strategiske opgaver kan udføres med større fleksibilitet og god prioritering
  • styrker relationerne til interessenter og kommunikationen og outreachaktiviteterne over for borgerne
  • gør, at den strategiske rolle, som dataanalyse og efterretninger spiller i OLAF; bliver udvidet
  • kan tilpasses EPPO's operationer i rette tid.
2019I april vedtog Kommissionen sin nye strategi for bekæmpelse af svig, som har til formål at gøre det lettere at afsløre, straffe og forebygge svig. Den tilskynder til, at Kommissionens afdelinger i højere grad koordinerer deres arbejde med bekæmpelsen af svig, så der bliver bedre indbyrdes sammenhæng mellem deres aktiviteter. Derudover skal strategien forbedre Kommissionens overordnede kontrol med tilfælde af svig ved at give OLAF en meget stærkere rådgivende og tilsynsførende rolle. 

2018

Ville Itälä blev udnævnt som generaldirektør for OLAF.
2017

I november vedtog EU forordning (EU) 2017/1939 om oprettelse af den europæiske anklagemyndighed (EPPO), som er en uafhængig og decentraliseret EU-anklagemyndighed, som har bemyndigelse til at efterforske og retsforfølge lovovertrædelser, der skader EU-budgettet. Med forordningen indførtes et system, hvor EPPO og de nationale myndigheder deles om kompetencen.

I juli vedtog EU direktivet om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle (BFI-direktivet) Formålet med direktivet er at skabe et stærkere og mere harmoniseret system med fælles minimumsregler for at bekæmpe kriminalitet, der påvirker EU-budgettet. Ved at anvende strafferetten bliver det lettere at beskytte EU's økonomiske interesser og skatteydernes penge i hele EU.

2015

Efter Juncker-Kommissionens organisatoriske omstrukturering overtog Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender (GD ECFIN) ansvaret for området beskyttelse af euroen fra OLAF.

2013

Den 1. oktober 2013 trådte forordning nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af OLAF, i kraft. Den medførte væsentlige ændringer i OLAF's arbejde og forbindelser med forskellige interesserenter. Forordningen præciserer berørte personers rettigheder, indfører en årlig udveksling af synspunkter mellem OLAF og EU-institutionerne og fastsætter krav om, at hvert medlemsland etablerer en koordineringstjeneste for bekæmpelse af svig.
 
Retningslinjerne for undersøgelsesprocedurer

2012

Den 1.februar 2012 indførtes der store ændringer af OLAFs interne organisation og undersøgelsesprocedurer med det hovedformål at styrke OLAFs undersøgelsesfunktion og bidrag til politikkerne til bekæmpelse af svig.

2011

Europa-Kommissionen vedtog en ny strategi

Giovanni Kessler blev udnævnt som generaldirektør for OLAF.

2010

OLAF lancerede et nyt webbaseret værktøj, bedragerianmeldelsessystemet (FNS-systemet), som giver borgerne mulighed for på nettet at give oplysninger om mulig korruption og svig.

2006

I 2006 var antallet af undersøgelser, som OLAF udførte på eget initiativ, for første gang det samme som antallet af sager, hvor OLAF bistod medlemslandenes myndigheder.

Der gennemførtes en stor omstrukturering af OLAF for at understøtte OLAFs operationelle indsats, forbedre kommunikationen i kontoret og styrke ledelsen.

2004

EF oprettedeHercule-programmet for at fremme aktiviteter til beskyttelse af EF's økonomiske interesser.

2000

Franz-Hermann Brüner blev udnævnt som den første generaldirektør for OLAF.

1999

Som følge af de begivenheder, der førte til Santer-Kommissionens tilbagetræden, blev der fremsat forslag om et nyt organ for bekæmpelse af svig med udvidede undersøgelsesbeføjelser. Disse forslag resulterede i:

1995

UCLAF fik bemyndigelse til at indlede efterforskning på eget initiativ på baggrund af oplysninger fra forskellige kilder. Alle Kommissionens afdelinger fik pligt til at informere UCLAF om enhver mistanke om svig inden for deres ansvarsområder.

1993

UCLAF's beføjelser blev gradvist styrket som følge af Europa-Parlamentets henstillinger.

1988

"Taskforcen for Koordinering af Bedrageribekæmpelse" (UCLAF) blev oprettet som en del af Europa-Kommissionens generalsekretariat. UCLAF arbejdede sammen med de nationale kontorer for bekæmpelse af svig og ydede den koordinering og bistand, der var behov for, for at bekæmpe tværnational organiseret svig.