Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама
Прес комюнике8 Юни 2022 г.Европейска служба за борба с измамите

OLAF през 2021 г.: Разкриване и предотвратяване на измами

Cover page of the 2021 OLAF report

ПРЕС КОМЮНИКЕ № 7/2022
PDF version

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) препоръча възстановяването на повече от половин милиард евро в бюджета на ЕС. Чрез откриване и разследване на все по-изобретателни измамници и чрез усилията си за предотвратяване на измамите с многомилиардния механизъм на ЕС за възстановяване и устойчивост, OLAF продължи да защитава бюджета на ЕС въпреки непрекъснатите предизвикателства, свързани с пандемията.

В публикувания днес доклад на OLAF за 2021 г. се посочват нововъзникващите тенденции в измамите в широк кръг от области и се описват също разследванията и операциите със специален акцент върху схемите за измама, които вредят на околната среда, например неосъществен проект за залесяване или срутен тръбопровод за питейна вода, както и големите измами в областта на митниците и контрабандата с отпадъци.

Коментирайки публикуването на годишния доклад на OLAF за 2021 г., генералният директор на Службата Виле Итала заяви: През изминалата година OLAF отново постигна отлични резултати при разследванията си, допринасяйки за защитата на финансовите интереси на ЕС, като препоръча възстановяването на повече от половин милиард евро, изгубени вследствие на измами и нередности. 

Превенцията е нашият най-ефективен инструмент и тя е в основата на работата на OLAF и институциите на ЕС. В допълнение към разследванията си, през 2021 г. OLAF допринесе за разработването на защитни мерки срещу измамите, които биха могли да бъдат насочени към Механизма за възстановяване и устойчивост, чрез който ще бъдат инвестирани 720 милиарда евро, за да се гарантират екологичният и цифров преход на Европа. Човешкото здраве и безопасност, както и околната среда все по-често са засегнати от схемите за измама. Както е посочено в доклада на OLAF, това е от още по-голямо значение предвид увеличението на финансирането на ЕС, отпуснато за екологичния преход.

Измамниците продължиха с опитите си да се възползват от COVID-19. Докато вниманието на всички беше концентрирано върху разпространението на ваксини, ние разобличихме опитите за измама с фалшиви оферти към националните органи за ваксини на стойност над 16 милиарда евро.

2021 г. беше важна година за OLAF и поради факта, че положихме големи усилия за подготвянето на подробна информация, която да изпратим на Европейската прокуратура. Откриването на измами е от значение за Европейската прокуратура, която започна най-малко 85 дела, след като получи информация от OLAF. Вследствие на това служителите на OLAF бяха доста заети. Горд съм, че OLAF работи в услуга на европейците.

Резултати от разследванията на OLAF през 2021 г.:

  • OLAF приключи 212 разследвания и отправи 294 препоръки към съответните национални органи и органи на ЕС.
  • OLAF препоръча възстановяването на 527,4 милиона евро в бюджета на ЕС.
  • OLAF започна 234 нови разследвания вследствие на получените и анализирани от нейните експерти 1110 сигнала.

Измамниците продължиха да се възползват от пандемията, като се усъвършенстваха и станаха все по-изобретателни. По отношение на разходите, най-тревожното явление е проникването на организирани престъпни групи чрез модели на административни нередности, като двойно финансиране, конфликт на интереси, манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки и др.

OLAF продължи да разследва случаи на неправомерно поведение и на неспазване на правилата от страна на членове и служители на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, с което допринесе за поощряването на най-високите държавно-административни стандарти в Европейския съюз.

По отношение на приходите, измамниците са се справяли с все по-големите трудности при преместването на големи количества стоки, като са разделяли доставките на стоки на по-малки пратки. Сложни модели на фиктивни дружества, установени в множество юрисдикции, включително извън ЕС, са служили за прикритие на измамите със занижена оценка и произход. Появиха се нови схеми за измами във връзка с COVID-19, екологичния преход и управлението на отпадъците.

Измами с екологосъобразните проекти и цифровизацията

Най-малко 37% от средствата по линия на Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост ще бъдат отпуснати за екологичния преход на Съюза. През 2021 г. OLAF разкри и разследва случаи, които показват как измамниците са взели също на прицел екосъобразните проекти и финансирането на цифровизацията, още един стълб на финансирането по NextGenerationEU. Тези случаи и модели ще се използват в анализа и бъдещите разследвания на OLAF, които ще спомогнат за предотвратяването на измами със средствата по линия на Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост в бъдеще. Някои от примерите в доклада на OLAF за 2021 г. включват случаи на измама при финансирането на софтуерни проекти, алтернативи на пестициди, на гори и на по-екологосъобразни въздухоплавателни средства. Трансграничната контрабанда също може да окаже отрицателно въздействие върху екологичните амбиции на Европа: както се вижда от доклада, OLAF работи активно срещу трафика на отпадъци, контрабандата на незаконни хладилни газове и незаконни пестициди.

Предотвратяване на измами и защита на средствата на ЕС за възстановяване

Предотвратяването на загуби на приходи и на измами с разходите е най-ефективният начин да се гарантира, че всяко евро се изразходва коректно. През изминалата година OLAF продължи да работи усилено за предотвратяването на измами. Един от случаите, представени в доклада на OLAF за 2021 г., показва как разследващите служители на OLAF са разкрили потенциална злоупотреба в размер на не по-малко от 330 милиона евро, и как те са препоръчали спирането ѝ, преди тя да може да се осъществи. През 2021 г. експертите по предотвратяването на измами на OLAF работиха и по Механизма за възстановяване и устойчивост. Специална работна група направи преглед на националните планове за подходящи мерки за предотвратяване на измамите и докладва пряко на колегите от Европейската комисия, отговорни за одобряването на националните планове за възстановяване и устойчивост на 27-те държави — членки на ЕС.

Фалшиви оферти за ваксини срещу COVID-19

През февруари 2021 г. OLAF отправи ясно публично предупреждение за възможни измами, свързани с ваксини срещу COVID-19. OLAF е получавала информация от правителствени източници в държавите — членки на ЕС, относно оферти от предполагаеми посредници за продажба на големи количества ваксини, предимно от тези, одобрени за употреба в ЕС. Както беше установено от OLAF, целта на измамниците е била да убедят публичните органи да извършат големи авансови плащания, за да обезпечат продажбата, след което да избягат с парите. Всички тези различни опити за измама засягаха близо 1,2 милиарда дози ваксини на обща продажна цена от над 16,4 милиарда евро. Намесата на OLAF помогна за разкриването на тези фалшиви оферти, като по този начин бяха предотвратени огромни загуби за публичните финанси и бе защитено разпространението на ваксините.

Контрабанда с тютюневи изделия

Тютюневите изделия съставляват голяма част от контрабандните или фалшифицираните стоки, с които OLAF води борба всяка година. 2021 г. не беше по-различна: OLAF и нейните партньори спряха влизането на пазара на ЕС на общо 437 милиона незаконни цигари. 93 милиона от тези цигари бяха внесени контрабандно в ЕС, 253 милиона цигари бяха конфискувани извън неговите граници и 91 милиона цигари бяха произведени незаконно в обекти в целия ЕС. OLAF също така помогна на националните органи да конфискуват общо 372 тона суров тютюн. Счита се, че тези действия са спестили на държавите — членки на ЕС загубата на приходи на стойност 90 милиона евро.

За достъп до пълния текст на доклада щракнете тук

Мисия, мандат и правомощия на OLAF:
Мисията на OLAF е да разкрива, разследва и прекратява измами със средствата на ЕС.

OLAF изпълнява своята мисия, като:

- извършва независими разследвания на измами и корупция, свързани със средствата на ЕС, така че да се гарантира, че всички пари на данъкоплатците в ЕС достигат до проекти, които водят до създаването на работни места и растеж в Европа;
- допринася за укрепване на доверието на гражданите в институциите на ЕС посредством разследване на случаите на тежки нарушения от страна на служители на ЕС и членове на институциите на Съюза;
- изготвя адекватна политика за борба с измамите.

Изпълнявайки своята функция за извършване на независими разследвания, OLAF може да провежда разследвания на измами, корупция и други нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и свързани със:

- всички разходи на ЕС: основните категории разходи са структурните фондове, фондовете за политиката в областта на селското стопанство и за развитието на селските райони, преките разходи и външната помощ;
- някои видове приходи на ЕС, основно от мита;
- съмнения за тежки нарушения от страна на служители на ЕС и членове на институциите на ЕС.

След като OLAF приключи своето разследване, компетентните органи на ЕС и националните органи са тези, които трябва да разгледат препоръките на OLAF и да вземат решение относно последващите действия във връзка с тях. Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на противното пред компетентен национален съд или съд на ЕС.

За повече информация:

Jana CAPPELLO
Говорител
Европейска служба за борба с измамите (OLAF) 
Телефон за връзка: +32(0)2 29-85549
Електронна поща: olaf-media@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Eirini NIKOLAIDOU
Заместник-говорител
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Телефон за връзка: +32(0)2 29-83128  
Електронна поща: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Данни

Дата на публикуване
8 Юни 2022 г.
Автор
Европейска служба за борба с измамите
News type
OLAF press release