Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Anmeld svig

Klager og anmodninger

Vi beder dig undlade at indsende påstande om svig via nedenstående e-mailadresser.

Hvis du ønsker at indberette svig, kan du gå til siden Anmeld svig, og hvis det drejer sig om forespørsler og andet, kan du benytte siden Kontakter.

Klager

Klager vedrørende processuelle garantier (forordning nr. 883/2013)

OLAF søger i forbindelse med sine undersøgelser beviser for og imod den berørte person. Alle OLAF's undersøgelser skal foretages objektivt og upartisk og under overholdelse af princippet om uskyldsformodning, og de processuelle garantier som fastsat i artikel 9 i forordning nr. 883/2013

Hvis du mener, at OLAF har krænket dine rettigheder i forbindelse med sine undersøgelser, kan du indgive en klage.

  • Klager fra berørte personer

Hvis du er en person, der er berørt af en OLAF-undersøgelse som omhandlet i artikel 2, stk. 5, i forordning nr. 883/2013, kan du indgive en klage til den kontrolansvarlige for processuelle garantier i henhold til den klagemekanisme, der er fastsat i forordningens artikel 9b vedrørende OLAF's overholdelse af de processuelle garantier og/eller de regler, der gælder for kontorets undersøgelser.

Yderligere oplysninger findes på den kontrolansvarliges side for indgivelse af klage.

  • Klager fra andre personer

Andre personer, der er involveret i en OLAF-undersøgelse, f.eks. meddelere, whistleblowere eller vidner, kan indgive en klage til OLAF's generaldirektør.

Generaldirektøren svarer senest to måneder efter registreringen af klagen, medmindre en længere periode er berettiget som følge af sagens kompleksitet. Bemærk, at denne procedure ikke gælder for undersøgelser, der er afsluttet og overført til de kompetente myndigheder.

Du kan sende din klage til:

EU's ansatte

EU's ansatte kan også indgive en anmodning eller klage til OLAF's generaldirektør i henhold til artikel 90a i personalevedtægten vedrørende en af OLAF vedtagen akt, der går vedkommende imod, og som vedrører en af OLAF's undersøgelser.

Generaldirektøren svarer klageren senest fire måneder efter registreringen af klagen.

Hvis OLAF ikke har svaret, når fristen er udløbet, anses dette for en stiltiende afvisning af klagen, hvilket der kan klages over i henhold til artikel 91 i personalevedtægten.

Du kan sende din klage til:

Klager vedrørende en mulig overtrædelse af kodeksen for god forvaltningsskik

Enhver person i et medlemsland eller tredjeland kan indgive en klage til OLAF, hvis de mener, at kontoret har overtrådt Kommissionens kodeks for god forvaltningsskik i sin kontakt med offentligheden.

Du kan sende din klage til:

Klager vedrørende mulige fejl eller forsømmelser

Du kan også indgive en klage til den Europæiske Ombudsmand, som er ansvarlig for at undersøge klager vedrørende fejl og forsømmelser i EU's institutioner og organer, herunder OLAF.

Før du indgiver en klage til Ombudsmanden, skal du først gøre OLAF opmærksom på problemet og give kontoret en rimelig frist til at tage sig af din henvendelse. En klage skal indgives senest to år efter den dato, hvor du fik kendskab til de forhold, som klagen er baseret på.

Yderligere oplysninger findes på siden Den Europæiske Ombudsmand – Indgiv en klage.

Klager vedrørende personoplysninger

OLAF's daglige arbejde omfatter også behandling af personoplysninger.

Enhver fysisk person, som mener, at deres rettigheder i henhold til forordning nr. 2018/1725 er blevet krænket som følge af OLAF's behandling af deres personoplysninger, har ret til at henvende sig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS). EDPS er EU's uafhængige databeskyttelsesmyndighed. Du kan kontakte EDPS på:

Yderligere oplysninger findes på EDPS' side om klager.

Anmodninger

OLAF er juridisk forpligtet til at behandle alle de oplysninger, som kontoret kommer i besiddelse af under sine undersøgelser, som fortrolige og underlagt tavshedspligt, jf. artikel 339 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 10 i forordning nr. 883/2013 og artikel 17 i personalevedtægten.

Du har dog ret til at søge om aktindsigt i visse oplysninger eller dokumenter.

Anmodninger om aktindsigt i dokumenter (forordning nr. 1049/2001)

I henhold til EU's regler om aktindsigt (forordning nr. 1049/2001) har EU-borgere og fysiske eller juridiske personer, der har bopæl eller hjemsted i et medlemsland, ret til at kontakte OLAF for at anmode om aktindsigt i specifikke dokumenter.

Formålet med forordning nr. 1049/2001 er at give den brede offentlighed aktindsigt i dokumenter, som en institution er i besiddelse af. Ethvert dokument, der offentliggøres i henhold til denne forordning, bliver automatisk tilgængeligt for offentligheden ved senere anmodninger, hvilket vil sige, at dette dokumentet bliveroffentligt tilgængeligt.

Bemærk, at størstedelen af OLAF's dokumenter er fortrolige, og offentliggørelsen af dem kan forhindres af en eller flere undtagelser i artikel 4 i forordning nr. 1049/2001.

Du kan sende din anmodning til:

Anmodninger om aktindsigt i den endelige rapport af en berørt person (forordning nr. 883/2013)

I princippet kan en person, der er berørt af en OLAF-undersøgelse, få aktindsigt i den endelige rapport, hvis betingelserne i artikel 10, stk. 3b, i forordning nr. 883/2013 er opfyldt.

I denne forbindelse kan en berørt person anmode OLAF om at fremlægge den endelige undersøgelsesrapport i de tilfælde, hvor kontoret har anbefalet en retslig opfølgning på sine resultater , og hvis de myndigheder, som den endelige rapport er rettet til, ikke har gjort indsigelse inden for 12 måneder. Hvis disse betingelser er opfyldt, bliver der givet aktindsigt, men kun i det omfang, at den endelige rapport vedrører den pågældende person , og afhængigt af de gældende regler om fortrolighed og databeskyttelse, især når det gælder whistleblowere og meddelere. 

Du kan sende din anmodning til:

Anmodninger vedrørende personoplysninger (forordning nr. 2018/1725)

Fysiske personers personoplysninger lagres i overensstemmelse med forordning nr. 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger i OLAF's elektroniske sagsakter og sagsakter i papirform med henblik på at sikre overensstemmelse med kravene i forordning nr. 1049/2001 og Kommissionens afgørelse nr. 2001/937/EF.

  • Anmodninger vedrørende personoplysninger

Enhver fysisk person har ret til at søge om adgang til og berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af sine personoplysninger.

Du kan sende din anmodning til:

  • Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Enhver person kan kontakte OLAF's databeskyttelsesrådgiver 

om andre spørgsmål vedrørende databeskyttelse.

Yderligere oplysninger findes på OLAF's side om databeskyttelsesrådgiveren.