Přejít na hlavní obsah
European Anti-Fraud Office
Ohlášení podvodu

Časté otázky

Mám podezření na zneužití peněz z rozpočtu EU. Co mám dělat?

Obraťte se na úřad OLAF. Jemu může kdokoli oznámit své podezření na případ podvodné činnosti či korupce týkající se finančních prostředků EU. Domníváte-li se, že k takovému případu došlo, můžete podat oznámení prostřednictvím jedné z níže uvedených možností. Vámi poskytnuté informace budou uchovány v přísné důvěrnosti. Při ohlašování podezření na podvod nemusíte předkládat žádné důkazy. To je úkolem úřadu OLAF.

Jak OLAF kontaktovat?

Máte tyto možnosti:

V jakém jazyce se mohu na OLAF obrátit?

Úřad OLAF můžete kontaktovat v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU.

Mohu podat oznámení anonymně?

Ano. Svoji totožnost sdělovat nemusíte.
Úřad OLAF se vynasnaží vašemu přání zachování anonymity maximálně vyhovět.
Nemůže však anonymitu zajistit v okamžiku, kdy bude případ předán k šetření vnitrostátním či disciplinárním orgánům.
Zaměstnancům orgánů a institucí EU, kteří chtějí oznámit nesrovnalosti ve vlastním oddělení, může být poskytnuta zvláštní ochrana.

Kdy bych měl(a) OLAF kontaktovat a jaké informace je nutné poskytnout?

Čím dříve, tím lépe. U některých případů může totiž dojít k promlčení. Pokud se tedy o nich OLAF nedozví včas, může přijít o zásadní informace. Sdělte nám proto, koho podezíráte a z čeho. Můžete nám také předat materiály, kterými své tvrzení podložíte, např. korespondenci, faktury, máte-li je samozřejmě k dispozici.
Nenechte se od ohlášení případu odradit nedostatkem důkazů. Úřad OLAF disponuje vysoce kvalifikovanými odborníky, kteří si budou s vyšetřováním vědět rady i v případě, že budou mít k dispozici pouze omezené množství informací. Máte-li proto nějaké podezření, oznamte nám to.

Co dělat v případě, že je úředníkovi EU nabídnut úplatek?

Máte-li podezření, že při udělování veřejných zakázek došlo k nesrovnalostem, že se předávají důvěrné informace za úplatu např. v podobě nákladných darů, nebo se domníváte, že došlo k nezákonnému přidělení finanční podpory či ke zpronevěře, obraťte se na úřad OLAF.

Kdo spadá do kategorie „úředník EU“?

Úředníky EU jsou míněni zaměstnanci následujících institucí (ať již stálí či dočasní, místní či smluvní zaměstnanci):

 • Evropský parlament
 • Rada Evropské unie
 • Evropská rada
 • Předsednictví
 • Evropská komise
 • Soudní dvůr
 • Účetní dvůr
 • Evropská centrální banka
 • Agentury EU
 • Zastoupení EU
 • Delegace EU

Poznámka: OLAF má u zaměstnanců výše uvedených institucí na starost vyšetřování podvodů, korupce a finančních nesrovnalostí.

Co může OLAF v případě prokázání podvodu dělat?

OLAF je správní a vyšetřovací útvar. Může proto na základě závěrů svého vyšetřování vydávat pouze doporučení, jaké kroky by měla EU nebo příslušný vnitrostátní orgán podniknout.

Finanční opatření: OLAF doporučuje, aby subjekt, který protiprávně vynaložil finanční prostředky, tyto vrátil zpět.
Soudní opatření: V případě podezření na trestný čin, k němuž má OLAF důkazy, může zaslat oznámení příslušným vnitrostátním orgánům spolu s doporučením na trestní stíhání.
Disciplinární opatření: Dojde-li ze strany úředníka EU k porušení pravidel profesní etiky, bude daný případ postoupen disciplinární komisi. Evropská komise netoleruje žádné výjimky.
Správní opatření: OLAF může doporučit změnu těch postupů, u nichž existuje zvýšené riziko podvodů (např. podmínek při odpovídání na výzvy k předkládání návrhů)

Jakým způsobem OLAF spolupracuje s Úřadem Komise pro vyšetřování a disciplinární opatření (IDOC)?

Činnosti úřadů IDOC a OLAF se vzájemně doplňují: oba úřady provádějí nezávislá interní vyšetřování v rámci Komise.

 • OLAF se zabývá závažnými podezřeními na pochybení související s výkonem pracovních povinností, k nimž mělo dojít v orgánu, instituci či agentuře EU, včetně případů s finančními dopady na rozpočet EU.
 • IDOC vyšetřuje ostatní případy podezření na pochybení při výkonu pracovních povinností a případy, které ovlivňují pověst Komise, a to výhradně v Komisi. OLAF předává případy k posouzení úřadu IDOC tehdy, je-li z jeho pohledu nutné disciplinární řízení.