Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri

Vanliga frågor

Jag misstänker att det har fuskats med EU-pengar. Vad kan jag göra?

Kontakta Olaf – vi tar gärna emot information från alla som misstänker bedrägerier eller korruption som påverkar EU:s offentliga finanser. Om du har misstankar kan du rapportera fusk via någon av nedanstående kontaktvägar. Din information kommer att behandlas konfidentiellt. Du behöver inte ha samlat in några bevis, det är Olafs uppgift.

Hur kontaktar jag Olaf?

Du kan

På vilka språk kan jag kontakta Olaf?

Du kan kontakta Olaf på vilket som helst av EU:s 24 officiella språk.

Kan jag göra en anonym anmälan om bedrägeri?

Ja. Olaf kommer att göra allt för att du ska få vara anonym.
Men vi kan inte garantera anonymitet när ärendet väl skickats vidare till nationella eller disciplinära myndigheter.
EU-anställda som vill slå larm om oegentligheter på den egna avdelningen kan få särskilt skydd.

När ska jag kontakta Olaf och vilken information ska jag lämna?

Ju tidigare desto bättre. Ärenden kan preskriberas och värdefull information gå förlorad om vi inte snabbt blir informerade. Vi behöver veta vem du misstänker och för vad. Om du har handlingar som stöder dina påståenden, som brevväxling eller fakturor, skicka då med dem.
Låt inte bli att rapportera dina misstankar bara för att du inte har några bevis. Olaf har expertgrupper som är utbildade för att utreda bedrägeri, även när det finns väldigt lite att gå på. Om du misstänker något ska du anmäla det.

Vad händer om en EU-anställd erbjuds mutor?

Kontakta Olaf om du misstänker att reglerna inte har följts vid en offentlig upphandling, att dyrbara gåvor erbjudits i utbyte mot information eller om du har anledning att tro att bidrag har betalats ut felaktigt eller förskingrats.

Vad menas med ”EU-anställd”?

EU-anställda är offentliganställda (fast anställd personal, tillfälligt anställda, lokalanställda och kontraktsanställda) som arbetar för

 • Europaparlamentet
 • Ministerrådet
 • Europeiska rådet
 • Ordförandeskapet
 • EU-kommissionen
 • EU-domstolen
 • Revisionsrätten
 • Europeiska centralbanken
 • EU-byråer
 • EU-representationer
 • EU-delegationer

Obs: Olaf ansvarar för utredningar om bedrägeri, korruption och ekonomiska oegentligheter som begåtts av dem som arbetar för EU:s institutioner.

Vilka straff kan Olaf utdöma?

Olaf har ingen dömande makt. Det enda vi kan göra att ge rekommendationer på grundval av våra utredningar. Vi kan föreslå uppföljningsåtgärder och be EU och nationella myndigheter att samarbeta.

Ekonomiska: Olaf rekommenderar att felaktigt använda pengar ska krävas tillbaka.
Juridiska: Om det finns bevis för att ett potentiellt brott begåtts skickar Olaf en rapport till relevanta nationella myndigheter där vi rekommenderar att rättsliga åtgärder vidtas.
Disciplinära: Om en EU-anställd har brutit mot EU:s anställningsregler behandlas ärendet av en disciplinnämnd. EU-kommissionen tillämpar nolltolerans.
Administrativa: Olaf kan rekommendera att man ändrar förfaranden som är bedrägerikänsliga (t.ex. villkoren för att få delta i offentliga upphandlingar).

Hur samarbetar Olaf med kommissionens kontor för disciplinärenden och undersökningar (Idoc)?

Olaf och Idoc kompletterar varandra. Båda gör oberoende interna utredningar inom kommissionen.

 • Olaf handlägger allvarliga misstankar om tjänstefelinom EU:s samtliga institutioner, byråer och organ, däribland fall som påverkar EU:s budget.
 • Idoc handlägger andra typer av tjänstefel och ärenden som påverkar kommissionens rykte internt. Olaf vidarebefordrar ärenden som kräver disciplinära åtgärder till Idoc.