Põhisisu juurde
European Anti-Fraud Office
Teata pettusest
Pressiteade3. september 2019Euroopa Pettustevastane Amet

OLAF aastal 2018: suuremahuliste juurdlustega lõpetati piiriüleste petuskeemide ning organiseeritud kurjategijate tegevus

03/09/2019

PRESSITEADE nr 07/2019

PDF version (194.6 KB)

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) jätkas 2018. aastal tõhusat uurimistegevust, suunates oma jõupingutused valdkondadele, kus need võiks anda Euroopa kodanikele kõige rohkem lisaväärtust – keerukatele piiriülestele juhtumitele, mida riiklikud ametiasutused üksi ei suudaks lahendada. OLAFil on ainulaadsed kogemused ja kõrge kvalifikatsiooniga uurijatest, kohtuekspertidest ja analüütikutest koosnev meeskond. Seepärast on amet saanud lahendada nii struktuurifondide, tolli kui ka otsetoetuste valdkonnaga seotud väga keerulisi juhtumeid ning tõkestada organiseeritud kuritegevust ELi eelarvest vahendite väljapetmisel.

„OLAFi tulemused näitavad, et meie tööst on kasu. Me ei kaitse ainult ELi finantshuve, vaid ka Euroopa kodanike tervist ja heaolu,“ ütles OLAFi peadirektor Ville Itälä.

OLAFi 2018. aasta uurimistegevus arvudes:

  • OLAF teostas 167 juurdlust, esitades asjaomastele riiklikele ja ELi ametiasutustele 256 soovitust
  • OLAF soovitas ELi eelarvesse tagasi nõuda 371 miljonit eurot
  • OLAF algatas 219 uut juurdlust, millele eelnes OLAFi ekspertide teostatud 1259 eelanalüüsi

Pettustevastaste juurdluste suundumusi:

Ameti tegevuse riikidevaheline mõõde võimaldab OLAFil saada ainulaadse pildi pettuse muutuvast iseloomust kogu Euroopas. Seetõttu kasutas OLAF võimalust esitada analüüs oma juurdluste käigus ilmnenud mõningatest kõige tähelepanuväärsematest suundumustest:

  • võltsettevõtete asutamine ja võltstehingute varjamine, eesmärgiga saada ELi vahendeid
  • pettused põllumajandustoodete müügi edendamisel, mille puhul toimub rahapesu sageli kolmandate riikide kaudu
  • tollimaksudest kõrvalehoidmine piiriüleste kuritegelike skeemide kaudu.

OLAF kaitseb ELi vahendeid organiseeritud kuritegevuse eest

Käesoleva aasta aruandes keskendutakse ka sellele, kuidas OLAF ELi rahalisi vahendeid välja petta üritavate kuritegelike ühenduste plaane nurjab. Ülimalt organiseerunud kurjategijate toime pandud keerukate pettusejuhtumite vastu võitlemisel tulevad kogemused kasuks. OLAFi uurijad ei ole mitte ainult pühendunud, vaid neil on ka aastatepikkune praktika. See aitab neil kiiresti kindlaks teha petuskeemid ja rakendada oma teadmisi juhtumite kiireks lahendamiseks ning uute pettusevaldkondade tuvastamiseks.

Panus ELi pettusevastase võitluse poliitikasse

Lisaks uurimistegevusele osaleb OLAF aktiivselt Euroopa Liidu pettusevastase poliitika arendamisel.

2018. aastal täitis OLAF olulist rolli komisjoni uue pettusevastase strateegia koostamisel ning vastutab nüüd selle rakendamise eest. Strateegias tõstetakse esile tõhustatud andmeanalüüsi, mida kasutatakse tõenditel põhinevate pettusevastaste poliitikameetmete koostamisel, samuti põhjalikumat pettuseohu analüüsi, mille tulemusena peaks olema pettusevastaseid kontrollimehhanisme parem kasutada.

Paremad vahendid, mis sobituvad muutuva pettusevastase keskkonnaga

2018. aasta mais võttis Euroopa Komisjon vastu ettepaneku muuta OLAFi õiguslikku alust. Komisjon tegi ettepaneku parandada OLAFi tõendite lubatavust siseriiklikes kohtumenetlustes, anda OLAFile juurdepääs pangaarvetele, lihtsustada kohapealseid kontrolle ning anda ameti käsutusse käibemaksuvaldkonnas oma ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid. Muudatuse eesmärk on tagada, et OLAF oleks võimeline tõhusalt töötama koos uue Euroopa Prokuratuuriga, toetades selle tegevust Euroopa kodanike hüvanguks.

Link aruande täistekstile on siin.

OLAFi ülesanded, volitused ja pädevus:
OLAFi ülesanne on kindlaks teha ELi vahenditega seotud pettused, neid uurida ja need peatada.

Oma ülesannete täitmiseks OLAF:
• uurib sõltumatult ELi vahenditega seotud pettuse- ja korruptsioonijuhtumeid, et tagada ELi maksumaksjate raha jõudmine projektideni, millega luuakse Euroopas töökohti ja majanduskasvu;
• aitab tugevdada kodanike usaldust ELi institutsioonide vastu, uurides ELi institutsioonide töötajate ja liikmete raskeid üleastumisi;
• edendab ELi pettusevastast strateegiat.

Sõltumatu uurimistegevuse raames võib OLAF uurida juhtumeid, mis on seotud pettuse, korruptsiooni ja muude rikkumistega, mis mõjutavad ELi finantshuve ja puudutavad:
• kõiki ELi kulusid: peamised kulukategooriad on struktuurifondid, põllumajanduspoliitika ja maaelu
arengu toetamise vahendid, otsekulutused ja välisabi;
• teatavaid ELi tulusid, peamiselt tollimakse;
• kahtlusi ELi institutsioonide töötajate ja liikmete raskete üleastumiste kohta.

Lisateave:

Jana CAPPELLO     
pressiesindaja, Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)  
Telefon: +32 2 29 85549    
E-post: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)  
http://ec.europa.eu/anti_fraud   
Twitter: @OLAFPress

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
3. september 2019
Autor
Euroopa Pettustevastane Amet
News type
OLAF press release