Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Prijava goljufije
Sporočilo za javnost31. maj 2017Evropski urad za boj proti goljufijam

Z izvedbo obsežnih čezmejnih preiskav urad OLAF v letu 2016 v vodilni vlogi v boju proti goljufijam

31/05/2017

PRESS RELEASE No 08/2017

PDF version (186.43 KB)

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) je v letu 2016 okrepil svoje dejavnosti in jih osredotočil na obsežne čezmejne preiskave. Slednje so pogosto vodile do priporočil za izterjavo več milijonov EUR.  Preiskovalci urada OLAF s svojimi znanji in spretnostmi delujejo v korist davkoplačevalcev v EU, ko proučujejo zahtevne mehanizme goljufij, da bi izsledili ukradena sredstva Evropske unije (EU) pri projektu na področju prometa, vrednem 1,7 milijarde EUR, ali ko izdajo priporočilo za izterjavo 26,7 milijona EUR, ki si jih je prilastila neka kriminalna združba.  

Urad OLAF je razkrival zapletene čezmejne goljufije ter skrbel za usklajevanje med organi EU in nacionalnimi organi, da bi goljufe privedli pred sodišče. Tako je v veliki meri pomagal, da so sredstva EU resnično prišla do tistih državljanov, ki jih najbolj potrebujejo.

Preiskovalne dejavnosti urada OLAF v letu 2016 v številkah:

  • Urad je zaključil 272 preiskav in odprl 219 novih. Delovna obremenitev Urada je bila velika, zlasti če upoštevamo stalno zmanjševanje človeških virov.
  • Urad OLAF je izdal 346 priporočil ustreznim državam članicam in organom EU, kar bo omogočilo izterjavo 631 milijonov EUR v korist proračuna EU in pomagalo privesti goljufe pred sodišče.
  • Uradu OLAF je uspelo še dodatno skrajšati svoje preiskave in tako postaviti nov rekord: preiskave Urada so v letu 2016 v povprečju trajale 18,9 meseca.

Urad OLAF ugotavlja vzorce goljufij v zvezi s sredstvi EU

Edinstvena pooblastila Uradu omogočajo, da si ustvari celovito podobo spreminjajočih se vzorcev goljufij v zvezi s sredstvi Evropske unije. Na podlagi informacij, zbranih med preiskavami, je Urad v emprirični študiji proučil najpogostejše vzorce goljufij. V študiji raziskuje, kako se kriminalne združbe z inovativnimi in kreativnimi metodami prilagajajo spreminjajočim se gospodarskim razmeram in predpisom, da bi našle pot, kako si prisvojiti sredstva EU. Povzetek ugotovitev študije:

  • Trg javnih naročil je še zmeraj privlačen za goljufe, ki si pri goljufijah pomagajo s korupcijo in offshore računi. Številne goljufije pri javnem naročanju imajo čezmejne razsežnosti, saj pri njih pogosto sodelujejo javni naročnik iz ene države članice ter ponudniki iz več drugih držav članic, ki nato spet oddajo dela v podizvajanje podjetjem iz drugih držav članic.
  • Nepovratna sredstva za raziskave in zaposlovanje so donosen posel za goljufe. Dvojno financiranje in goljufije pri subvencioniranju zaposlovanja so čedalje pogostejše.
  • Mreže kriminalnih združb se poslužujejo zapletenih čezmejnih shem za izogibanje carinam.
  • Tihotapljenje cigaret se je v zadnjih letih bistveno spremenilo: tihotapci zdaj trgujejo zlasti s cigaretami brez blagovne znamke, t.i. „cheap whites“.

Urad OLAF kot platforma za inovacije

V zadnjih letih je Urad veliko vložil v najinovativnejše preiskovalne tehnike in orodja. To mu je omogočilo, da razpolaga z vrhunskimi analitskimi orodji in orodji forenzične medicine ter tako ohranja vodilni položaj v globalnem boju proti goljufijam. V letu 2016 je Urad ta orodja uporabil za proučitev panamskih dokumentov, ki je nato sprožila več preiskav Urada.

Urad OLAF dejavno sodeluje pri oblikovanju politike boja proti goljufijam

Urad ima osrednjo vlogo pri pogajanjih o zakonodajnih besedilih v zvezi z zaščito finančnih interesov EU pred goljufijami in korupcijo. V letu 2016 je bil tako z dejavnim sodelovanjem Urada dosežen napredek pri dveh pomembnih političnih pobudah: odločeno je bilo, da bodo hude kršitve na področju DDV, ki vključujejo škodo v višini najmanj 10 milijonov EUR, odslej sodile v področje uporabe direktive o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (direktiva o zaščiti finančnih interesov) in  postalo je jasno, da bo zaradi pomanjkanja soglasja Evropsko javno tožilstvo (EPPO) ustanovljeno po postopku okrepljenega sodelovanja. Urad OLAF in EPPO bosta tesno sodelovala, da bi se omogočilo ne le odkrivanje goljufij, pač pa tudi dejansko kaznovanje njihovih storilcev.

Izzivi za prihodnost

Generalni direktor urada OLAF Giovanni Kessler je povedal, da je Urad OLAF sicer sodobno preiskovalno telo, sposobno rešiti tudi najzapletenejše čezmejne primere goljufij, vendar da je treba orodja, ki jih je Uradu dal na voljo zakonodajalec, posodobiti in tako Uradu omogočiti, da se prilagodi na sodobne vzorce goljufij. „Menim, da se moramo v prihodnosti posvetiti reformam“, je povedal generalni direktor urada OLAF. „Kot preiskovalci za boj proti goljufijam potrebujemo ustrezno orodje za obravnavo morebitnih nezakonitih finančnih tokov, da bi lahko spremljali pretok denarja po celotni verigi goljufij, ter za zagotovitev dostopa do prostorov gospodarskih subjektov ali institucij, za katere sumimo, da bi lahko bile vključene v goljufije“, je dodal.

Ob nastopu zadnjega leta svojega mandata je g. Kessler poudaril, da je urad OLAF dosegel odlične rezultate v popolni neodvisnosti, z osebjem, popolnoma predanim delu v korist evropskih državljanov, in s povezano ekipo vodilnih delavcev, ki so Uradu dali nov zagon. „Prihodnost Urada me ne skrbi“, je zaključil g. Kessler.

Celotno poročilo je na voljo tukaj .

Naloge, pooblastila in pristojnosti urada OLAF:

Naloga urada OLAF je odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje goljufij v zvezi s sredstvi EU.

Urad OLAF izpolnjuje svoje naloge:
• z opravljanjem neodvisnih preiskav goljufij in korupcije v zvezi s sredstvi EU za zagotovitev, da se bo denar vseh davkoplačevalcev EU uporabil za projekte, ki lahko ustvarjajo delovna mesta in rast v Evropi;
• s prispevanjem k večjemu zaupanju državljanov v institucije EU prek preiskovanja hujših kršitev, ki jih storijo uslužbenci EU in člani institucij EU;
• z razvojem premišljene politike EU za boj proti goljufijam.

Urad OLAF v svoji neodvisni preiskovalni funkciji lahko preiskuje zadeve v zvezi z goljufijami, korupcijo in drugimi kršitvami, ki škodijo finančnim interesom EU v zvezi:
• z vsemi odhodki EU: glavne kategorije porabe so strukturni skladi, kmetijska politika in skladi za razvoj podeželja, neposredni odhodki in zunanja pomoč;
• z nekaterimi področji prihodkov EU, predvsem s carinami;
• s sumi hujših kršitev s strani osebja EU in članov institucij EU.

Dodatne informacije:

Alina BUREA   
Uradna govorka
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
Telefon: +32 2 295 73 36 
E-pošta: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud 
Twitter: @OLAFPress   

Silvana ENCULESCU
Namestnica uradne govorke
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
Telefon: +32 2 298 17 64
E-pošta: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Več informacij

Datum objave
31. maj 2017
Avtor
Evropski urad za boj proti goljufijam
News type
OLAF press release