Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Teata pettusest
Pressiteade31. Mai 2017Euroopa Pettustevastane Amet

OLAF aastal 2016: laiaulatuslike piiriüleste juurdluste najal pettuste vastu võitlemise esirinnas

31/05/2017

PRESSITEADE nr 08/2017

PDF version (268.09 KB)

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) intensiivistas 2016. aastal oma tööd, keskendudes laiaulatuslikele piiriülestele juurdlustele, mille tulemusel esitati finantssoovitusi, mis ulatusid miljonitesse eurodesse. OLAFi uurijad kasutavad oma oskusi ELi maksumaksjate heaks nii 1,7 miljardit eurot maksnud transpordiprojektis Euroopa Liidu (ELi) vahendite varguse kindlakstegemiseks keeruka petuskeemi rekonstrueerimisega kui ka soovitades kuritegelikult jõugult sisse nõuda väljapetetud 26,7 miljonit eurot.

Paljastades keerukaid piiriüleseid petuskeeme ning petturite kohtu alla andmiseks riiklike ja ELi ametiasutustega koostööd tehes panustab OLAF märkimisväärselt sellesse, et ELi vahendid jõuaksid neid kõige enam vajavate kodanikeni.

OLAFi uurimistegevus 2016. aastal numbrites:

  • OLAF lahendas 272 juhtumit ja avas 219 uut juurdlust; tulles vaatamata pidevale töötajate vähendamisele toime suure töökoormusega.
  • OLAF esitas 346 soovitust asjaomastele liikmesriikide ja ELi asutustele, aidates ELi eelarvesse tagasi nõuda 631 miljonit eurot ning anda petturid kohtu alla.
  • OLAFil on õnnestunud veelgi lühendada uurimise kestust – keskmiselt 18,9 kuuni, mis on uus OLAFi rekord.

OLAF kaardistab ELi vahenditega seotud pettuste suundumusi

Oma ainulaadse mandaadi tõttu on OLAFil võimalik saada täielik ülevaade Euroopa Liidu vahenditega seotud pettuste laadi muutumisest. Juurdluste käigus kogutud teavet kasutades analüüsis OLAF kõige tähelepanuväärsemaid suundumusi pettuste valdkonnas, tehes empiirilise uuringu selle kohta, kuidas kurjategijad leiavad uues majanduslikus ja õiguskeskkonnas pidevalt uudseid ja loomingulisi viise ELi raha kõrvale suunamiseks. Lühidalt OLAFi analüüsitulemustest.

  • Riigihanked on endiselt atraktiivne turg petturitele, kelle abivahenditeks on korruptsioon ja madala maksumääraga piirkondades asuvad pangakontod. Paljud riigihangetega seotud pettusjuhtumid on piiriülesed, sest uutes petuskeemides on sageli hankija pärit ühest liikmesriigist, pakkujad mitmetest teistest liikmesriikidest ja nende alltöövõtjad omakorda eri riikidest.
  • Teadusuuringute ja tööhõivetoetused loovad tulutoova pettusvõimaluse ning topeltrahastus ja tööhõivetoetuse pettused on muutumas üha populaarsemaks.
  • Kuritegelikud võrgustikud kasutavad tollimaksudest kõrvalehoidmiseks keerukaid piiriüleseid skeeme.
  • Viimaste aastate jooksul on sigarettide salakaubaveo laad oluliselt muutunud, ebaseaduslikult püütakse üle piiri toimetada pigem nn odavaid valgeid või kaubamärgita sigarette.

OLAF uuendajana

Viimastel aastatel on OLAF märkimisväärselt investeerinud kõige uuenduslikumatesse uurimistehnikatesse ja -vahenditesse. Nii sai OLAF enda käsutusse näiteks tipptasemel kohtuekspertiisi analüüsivahendid, mille abil saab amet olla võitluses pettuse vastu jätkuvalt esirinnas. 2016. aastal kasutas OLAF muu hulgas neid vahendeid nn Panama paberite analüüsimiseks, mille alusel algatati mitmeid uurimisi.

OLAF osaleb aktiivselt pettustevastase poliitika arendamisel

Amet räägib ELi finantshuve pettuse ja korruptsiooni vastu kaitsvate seadusandlike tekstide üle peetavatel läbirääkimistel tihti kaasa. 2016. aastal oli OLAFil oluline roll kahe tähtsa poliitilise algatuse edenemises. Ühel juhul otsustati, et rasked, vähemalt 10 miljonit eurot hõlmavad käibemaksukuriteod kuuluvad vastava direktiivi (milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil (nn finantshuvide kaitse direktiiv)) kohaldamisalasse. Samas sai selgeks, et kui ei saavutata ühehäälset otsust, luuakse Euroopa Prokuratuur (EPPO) tõhustatud koostöö menetluse alusel. OLAF ja EPPO hakkavad tegema tihedat koostööd selle tagamiseks, et pettureid mitte üksnes ei tuvastataks, vaid antaks ka kohtu alla.

Tulevikku vaadates

Kuigi OLAF on nüüdisaegne juurdlusorgan, mis suudab lahendada isegi kõige keerukamaid piiriülese pettuse juhtumeid, nentis OLAFi peadirektor Giovanni Kessler, et seadusandjate poolt OLAFi käsutusse antud vahendid vajavad ajakohastamist, et amet saaks pettuste muutumisega sammu pidada. OLAFi peadirektor märkis: „Minu arvates eeldab tulevik reformi. Pettusevastase võitluse eest vastutavate uurijatena vajame sobivaid vahendeid, millega uurida võimalikke ebaseaduslikke rahavoogusid, jälgida raha liikumist petuskeemides, ning vaba juurdepääsu pettuse kahtlusega ettevõtjate või institutsioonide valdustesse.“

Oma viimast ametiaastat alustades juhtis hr Kessler tähelepanu sellele, et OLAF on täiesti sõltumatult saavutanud suurepäraseid tulemusi tänu täielikult Euroopa kodanike heaolu tagamisele pühendunud töötajatele, keda toetab ühtne, ameti tööd hoogustanud juhtide rühm. „Tulevikku vaadates olen täiesti veendunud, et OLAF on oma ülesannete kõrgusel,“ ütles Kessler.

Link aruande täistekstile on siin.

OLAFi ülesanded, volitused ja pädevus:

OLAFi ülesanne on kindlaks teha, uurida ja peatada ELi vahenditega seotud pettused.

Oma ülesannete täitmiseks OLAF
• uurib sõltumatult ELi vahenditega seotud pettuse- ja korruptsioonijuhtumeid, et tagada ELi maksumaksjate raha jõudmine projektideni, millega luuakse Euroopas töökohti ja majanduskasvu;
• aitab tugevdada kodanike usaldust ELi institutsioonide vastu, uurides ELi institutsioonide töötajate ja liikmete raskeid üleastumisi;
• edendab ELi pettusevastast strateegiat.

Sõltumatu uurimistegevuse raames võib OLAF uurida juhtumeid, mis on seotud pettuse, korruptsiooni ja muude rikkumistega, mis mõjutavad ELi finantshuve ja puudutavad
• kõiki ELi kulusid: peamised kulukategooriad on struktuurifondid, põllumajanduspoliitika ja maaelu
arengu toetamise vahendid, otsekulutused ja välisabi;
• teatavaid ELi tulusid, peamiselt tollimakse;
• kahtlusi ELi institutsioonide töötajate ja liikmete raskete üleastumiste kohta.

Lisateave:

Alina BUREA     
pressiesindaja       
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)   
Telefon: +32 2 295 73 36   
E-post: olaf-media@ec.europa.eu  
http://ec.europa.eu/anti-fraud   
Twitter: @OLAFPress     

Silvana ENCULESCU
pressiesindaja asetäitja
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)
Telefon: +32 2 298 17 64
E-post: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress 

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
31. Mai 2017
Autor
Euroopa Pettustevastane Amet
News type
OLAF press release