Preskoči na glavno vsebino
European Anti-Fraud Office
Prijava goljufije

Pravni okvir

Pravna podlaga za boj proti goljufijam je člen 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije (ki nadomešča člen 280 Pogodbe ES).

1. Ustanovitev urada OLAF

Spremembe:

2. Vloga urada OLAF – upravne preiskave in sodelovanje z Evropskim javnim tožilstvom (EJT) 

Naloge in pooblastila, ki jih ima urad pri izvajanju upravnih preiskav, določajo spodaj navedene uredbe in sporazumi. Upravne preiskave obsegajo preiskave (v zvezi z zaščito finančnih interesov EU) v državah članicah in preiskave (v zvezi z osebjem) v institucijah EU.

Zadnje spremembe določajo tesno sodelovanje z EJT na podlagi dopolnjevanja, izmenjave informacij in preprečevanja podvajanja prizadevanj. Revidirana uredba o uradu OLAF krepi tudi način, na katerega lahko OLAF izvaja lastne preiskave, in sicer z racionaliziranimi pravili za preglede in inšpekcije na kraju samem, novimi pravili o dostopu urada OLAF do informacij o bančnih računih in večjimi jamstvi za preiskovance urada OLAF.

3. Horizontalna zakonodaja EU o pregledih in preiskavah na kraju samem v državah članicah

4. Sektorska zakonodaja EU

 Naslednje uredbe vsebujejo določbe o preprečevanju in odkrivanju nepravilnosti:

5. Uradna obvestila o nepravilnostih

Področja politike:

Evropski kmetijski jamstveni sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

– Za programsko obdobje 2021‒2027:

– Za programsko obdobje 2014‒2020:

– Za programsko obdobje 2007‒2013:

Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

– Za programsko obdobje 2021‒2027:

– Za programsko obdobje 2014‒2021:

– Za programsko obdobje 2007–2013 (strukturni skladi in kohezijski sklad):

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim

– Za programsko obdobje 2021‒2027:

– Za programsko obdobje 2014‒2020:

Skladi za notranje zadeve

– Za programsko obdobje 2021–2027 (Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost, Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko):

– Za programsko obdobje 2014–2020 (Sklad za azil, migracije in vključevanje, instrument za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz):

– Za programsko obdobje 2007–2013 (Evropski sklad za begunce, Sklad za zunanje meje, Evropski sklad za vračanje in Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav):

instrument za predpristopno pomoč (IPA)

– Za programsko obdobje 2021‒2027 IPA III:

– Za programsko obdobje 2014‒2020 IPA II:

– Za programsko obdobje 2007‒2013 IPA I:

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji 

– Za programsko obdobje 2021‒2027:

– Za programsko obdobje 2014‒2020:

6. Usklajevanje kazenskega prava EU

Konvencije o usklajevanju kazenskega prava EU

1) Prvi protokol
2) Drugi protokol in obrazložitveno poročilo
3) Protokol o pristojnostih Sodišča Evropske unije

Poročila Komisije o izvajanju Konvencije EU z dne 26. julija 1995 in povezanih protokolov v državah članicah:

a) poročilo za leto 2004 in priloga
b) poročilo za leto 2008 in priloga

Opomba: Konvencijo o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti bo za vse države članice, razen za Dansko, nadomestila direktiva o zaščiti finančnih interesov (glej spodaj). Konvencija o zaščiti finančnih interesov se bo še naprej uporabljala samo za Dansko. Rok za prenos direktive o zaščiti finančnih interesov je julij 2019.

Direktiva o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (direktiva o zaščiti finančnih interesov)

Države članice, ki jih direktiva zavezuje (vse razen Danske), morajo direktivo prenesti v dveh letih (do julija 2019). Takrat bo direktiva nadomestila konvencijo o zaščiti finančnih interesov in njene protokole, medtem ko bo konvencija še veljala za Dansko.

7. Dogovori o sodelovanju

8. Sporazumi s tretjimi stranmi

Sporazumi s tretjimi stranmi o medsebojni upravni pomoči na področju carine

9. Carinski ukrepi proti goljufijam v preferencialnih tarifnih režimih

Po klavzulah o boju proti goljufijam se tarifni preferenciali za blago lahko ukinejo v primeru:

  • večje goljufije ali nepravilnosti ali
  • premalo učinkovitega sodelovanja med zadevnimi strankami, ki ne more uspešno preprečiti kršitev carinskih predpisov

Klavzule o boju proti goljufijam so namenjene zatiranju nedovoljene trgovine, in sicer s preprečevanjem zlorab tarifnih preferencialov. Odpravljajo nepravilno in nepošteno konkurenco in podpirajo legitimno trgovanje.

Evropska unija podeli tarifne preferenciale državam zunaj EU pod pogojem, da te preferenciale spremljajo ustrezni ukrepi proti goljufijam.  To načelo je zapisano v dokumentih, ki so jih sprejeli Komisija, Svet, Evropski parlament in Evropsko računsko sodišče.

Posledično so klavzule o boju proti goljufijam dodane:

  • vsem avtonomnim režimom, denimo splošni shemi preferencialov (GSP), ki zadevajo okoli 76 držav (leta 2018)
  • konvencionalnim preferencialnim tarifnim režimom, denimo sporazumom o prosti trgovini in sporazumom o gospodarskem partnerstvu, ki zadevajo še več kot 45 dodatnih držav

Klavzule o boju proti goljufijam se pojavljajo pod različnimi imeni, na primer:

  • posebne določbe o upravnem sodelovanju (sporazum o prosti trgovini s Kolumbijo, Perujem, Ekvadorjem; z Mehiko še ni začel veljati)
  • izvajanje preferencialne obravnave (Čile)
  • nezagotavljanje upravnega sodelovanja (Črna gora)
  • posebni ukrepi v zvezi z upravljanjem preferencialne obravnave (Vietnam, za Japonsko še niso začeli veljati)

Seznam klavzul o boju proti goljufijam

10. Sodna praksa

Pregled sodb Sodišča Evropske unije, ki zadevajo urad OLAF