Przejdź do treści głównej
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia
Komunikat prasowy31 maja 2017Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć FinansowychCzas na przeczytanie: 5 min

OLAF w 2016 r.: lider w zwalczaniu nadużyć finansowych w ramach dużych, międzynarodowych dochodzeń

31/05/2017

KOMUNIKAT PRASOWY nr 08/2017

PDF version (207.37 KB)

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zintensyfikował w 2016 r. swe działania, koncentrując się na dużych, międzynarodowych dochodzeniach, które w wielu przypadkach doprowadziły do wydania zaleceń finansowych dotyczących odzyskania wielu milionów euro. Służby dochodzeniowe OLAF-u wykorzystały swe umiejętności z korzyścią dla unijnych podatników, czy to rekonstruując mechanizm oszustwa w celu wyśledzenia skradzionych funduszy unijnych z projektu w zakresie transportu wartego 1,7 mld euro, czy zalecając odzyskanie 26,7 mln euro zdefraudowanych przez grupę przestępczą.

Rzucając światło na złożone schematy międzynarodowych nadużyć finansowych, a także koordynując prace krajowych i unijnych organów w celu postawienia oszustów przed sądem, OLAF w sposób istotny przyczynił się do tego, aby fundusze UE mogły dotrzeć do obywateli, którzy najbardziej ich potrzebują.

Działalność dochodzeniowa OLAF-u w 2016 r. w liczbach:

  • OLAF zakończył 272 sprawy, oraz wszczął 219 nowych dochodzeń, co stanowi dużą liczbę postępowań w sytuacji stałej redukcji zatrudnienia;
  • OLAF wydał 346 zaleceń dla odpowiednich organów państw członkowskich i UE, co pozwoli na odzyskanie 631 mln euro do budżetu UE, a także pomoże postawić oszustów przed sądem;
  • OLAF-owi skrócił czas trwania prowadzonych przez niego dochodzeń; ich średni czas trwania wyniósł 18,9 miesięcy, co stanowi nowy rekord Urzędu.

OLAF identyfikuje tendencje w zakresie nadużyć dotyczących środków finansowych UE

Dzięki swojej wyjątkowej misji OLAF ma pełen obraz zmieniającego się charakteru nadużyć finansowych dotyczących funduszy Unii Europejskiej. Przy wykorzystaniu informacji zebranych w ramach prowadzonych dochodzeń OLAF przeanalizował najbardziej znaczące tendencje w zakresie nadużyć finansowych, w badaniu empirycznym dotyczącym dostosowania się przestępców do nowych warunków gospodarczych i otoczenia regulacyjnego oraz stosowaniu nowatorskich i kreatywnych sposobów przywłaszczania unijnych pieniędzy. Oto, w skrócie, wyniki analizy OLAF-u:

  • Zamówienia publiczne są nadal atrakcyjnym obszarem nadużyć dla oszustów, którzy do tych celów wykorzystują korupcję i offshore-owe konta bankowe. Wiele przypadków nadużyć finansowych w zamówieniach ma charakter transgraniczny, w których schemat przestępczy polega na występowaniu podmiotu zamawiającego z jednego państwa członkowskiego oraz oferentów z wielu innych państw członkowskich, którzy następnie zlecają wykonanie swoich prac podwykonawcom posiadającym siedzibę w jeszcze innych krajach.
  • Dotacje na badania i zatrudnienie stanowią dochodową dziedzinę działalności oszustów. Coraz bardziej popularne stają się oszustwa opierające się na podwójnym finansowaniu i dofinansowaniu zatrudnienia.
  • Sieci przestępcze wykorzystują złożone systemy ponadnarodowe w celu uchylania się od należności celnych.
  • W ostatnich latach istotnej zmianie uległ charakter przemytu papierosów – przemytnicy skupiają się na nielegalnym handlu nie markowymi papierosami, tzw. „tanimi białymi”.

OLAF jako centrum innowacji

W ciągu ostatnich lat OLAF znacznie zainwestował w najbardziej innowacyjne techniki i narzędzia dochodzeniowe. Pomogło mu to wypracować najnowocześniejsze narzędzia kryminalistyczne i analityczne, dzięki którym Urząd pozostaje w światowej czołówce walki z nadużyciami finansowymi. W 2016 r. OLAF wykorzystał te narzędzia, między innymi do analizy Panama Papers, co doprowadziło do wszczęcia szeregu dochodzeń Urzędu.

Zaangażowanie OLAF-u w rozwój polityki zwalczania nadużyć finansowych

Urząd regularnie przoduje w negocjacjach w sprawie aktów ustawodawczych dotyczących ochrony interesów finansowych UE przed nadużyciami i korupcją. W 2016 r. osiągnięto postęp w dwóch ważnych inicjatywach politycznych, w których OLAF odgrywał aktywną rolę. Pierwsza z nich, tzw „dyrektywa PIF” obejmuje swym zakresem poważne przestępstwa związane z VAT, powodujące szkody o wartości co najmniej 10 mln euro. Od momentu wejścia w życie tej ustawy podlegałyby one pod prawo karne. Jednocześnie stało się jasne, że w przypadku braku jednomyślności, Prokuratura Europejska zostanie ustanowiona w ramach procedury wzmocnionej współpracy. OLAF i Prokuratura Europejska będą ze sobą ściśle współpracować, aby zapewnić, identyfikację i postawienie przed wymiarem sprawiedliwości oszustów.

Spojrzenie w przyszłość

Chociaż OLAF jest nowoczesnym organem dochodzeniowym, zdolnym do rozwiązywania nawet najbardziej złożonych przypadków nadużyć finansowych o charakterze transgranicznym, dyrektor generalny OLAF-u Giovanni Kessler argumentował, że instrumenty przyznane OLAF-owi przez prawodawcę muszą zostać zaktualizowane w celu dostosowania Urzędu do obecnej sytuacji w dziedzinie nadużyć finansowych. „Uważam, że w przyszłości kluczowe znaczenie będą miały reformy, powiedział dyrektor generalny OLAF-u. Jako śledczy ds. zwalczania nadużyć finansowych potrzebujemy odpowiednich narzędzi, aby móc badać ewentualne nielegalne przepływy finansowe, śledzić przepływy pieniężne w łańcuchu nielegalnych transakcji, jak również mieć dostęp do siedzib podmiotów gospodarczych lub instytucji, które mogą być zaangażowane w oszustwa podatkowe” – dodał.

U progu ostatniego roku swojej kadencji, Giovanni Kessler podkreślił, że OLAF osiągnął znakomite wyniki zachowując pełną niezależność, dzięki pracownikom całkowicie poświęcającym się swojej pracy na rzecz obywateli Europy, oraz przy wsparciu spójnej grupy kierowników, którzy zdynamizowali prace Urzędu. „Wierzę w przyszłość Urzędu”, powiedział Giovanni Kessler.

Pełny tekst sprawozdania znajduje się tutaj.

Misja, mandat i kompetencje OLAF-u:

Misją OLAF-u jest wykrywanie nadużyć dotyczących środków finansowych UE, prowadzenie dochodzeń w takich sprawach i eliminowanie tych nadużyć.

OLAF realizuje swoją misję przez:
• prowadzenie niezależnych dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych i korupcji z udziałem funduszy UE, aby zagwarantować, że pieniądze unijnych podatników trafią do projektów, które mogą sprzyjać tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu w Europie;
• przyczynianie się do wzmocnienia zaufania obywateli do instytucji UE dzięki prowadzeniu dochodzeń w sprawie poważnych uchybień ze strony urzędników UE i członków instytucji UE;
• tworzenie solidnej polityki UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.

W swojej niezależnej działalności dochodzeniowej OLAF może prowadzić dochodzenia w sprawach dotyczących nadużyć finansowych, korupcji i innych przestępstw naruszających interesy finansowe UE w odniesieniu do:
• wszystkich wydatków UE: główne kategorie wydatków to fundusze strukturalne, polityka rolna i fundusze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wydatki bezpośrednie i pomoc zewnętrzna;
• niektórych obszarów dochodów UE, głównie należności celnych;
• podejrzeń poważnych uchybień ze strony urzędników UE i członków instytucji UE.

Dodatkowych informacji mogą udzielić:

Alina BUREA   
Rzecznik
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
Telefon: +32 2 295 73 36 
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud 
Twitter: @OLAFPress   

Silvana ENCULESCU
Zastępca rzecznika
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
Telefon: +32 2 298 17 64
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Informacje szczegółowe

News type
  • OLAF press release