Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама
Прес комюнике31 Mай 2017 г.Европейска служба за борба с измамите

OLAF през 2016 г.: с водеща роля в областта на борбата с измамите чрез мащабни транснационални разследвания

31/05/2017

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ № 08/2017

PDF version (285.51 KB)

През 2016 г. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) работи с усилено темпо, като насочи вниманието си към мащабни транснационални разследвания, които често водеха до финансови препоръки за милиони евро. Без значение дали става въпрос за разгадаването на ловка схема за измама и за проследяването на откраднати средства на ЕС в транспортен проект на стойност 1,7 милиарда евро или за препоръка за събирането на 26,7 милиона евро, присвоени с измама от престъпна групировка, разследващите служители на OLAF винаги използват уменията си в интерес на данъкоплатците в ЕС.  

С разкриването на ловки трансгранични схеми за измама и като работи в координация с националните и европейските органи с цел извършителите да бъдат изправени пред правосъдието, OLAF допринесе в значителна степен за това да се гарантира, че средствата от ЕС могат да достигнат до гражданите, които най-много се нуждаят от тях.

Резултатите от разследванията на OLAF за 2016 г. в цифри:

  • OLAF приключи 272 случая и започна 219 нови разследвания, което сочи висока натовареност на фона на постоянното свиване на персонала.
  • OLAF издаде 346 препоръки към съответните органи на държавите членки и на ЕС, което ще даде възможност за възстановяването в бюджета на ЕС на сума в размер на 631 милиона евро и за търсенето на съдебна отговорност от измамниците.
  • OLAF успешно съкрати още повече продължителността на разследванията си и те средно са приключвали за 18,9 месеца, което представлява нов рекорд за Службата.

OLAF следи тенденциите в измамите със средства на ЕС

Уникалният мандат позволява на OLAF да има пълна представа за променящия се характер на измамите със средства на Европейския съюз. Като използва информацията, събрана чрез своите разследвания, OLAF анализира най-обезпокоителните тенденции при измамите в емпирично изследване за това как престъпниците се адаптират към новата икономическа и регулаторна среда, като непрекъснато измислят нестандартни и оригинални начини за присвояване на финансовите средства на ЕС. Ето и какво разкрива анализът на OLAF накратко:

  • Обществените поръчки продължават да са привлекателно поле за изява на измамниците, които си служат с корупция и офшорни сметки за улесняване на измамите. Много случаи на измама в областта на обществените поръчки са транснационални, тъй като новите сценарии за измама често включват възлагащ орган от една държава членка и участници в търговете от няколко други държави членки, които възлагат дейността на дружества подизпълнители, които на свой ред са разположени в различни държави.
  • Безвъзмездните средства за научни изследвания и заетост представляват доходоносен бизнес, в който все по-разпространени са измамите с двойно финансиране и субсидиране на заетостта.
  • Престъпните мрежи използват сложни транснационални схеми за избягване на мита.
  • Естеството на контрабандата на цигари претърпя значителни промени през последните години, като контрабандистите се преориентират към трафика на т.нар. „евтини бели цигари“, т.е. немаркови цигари.

OLAF като център за иновации

През последните години OLAF направи значителни инвестиции в най-новаторски методи и инструменти за разследване. Това способства OLAF да придобие най-съвременните инструменти в областта на криминалистиката и аналитични инструменти, които са гаранция за това Службата да запази водещото си място в световната борба срещу измамите. През 2016 г. OLAF използва тези инструменти, наред с другото, за да анализира т.нар. „Досиета от Панама“, което доведе до започването на няколко разследвания на Службата.

OLAF участва активно в разработването на политика за борба с измамите

Службата редовно играе водеща роля в договарянето на законодателни текстове относно защитата на финансовите интереси на ЕС срещу измами и корупция. През 2016 г. беше постигнат напредък по две важни инициативи в областта на политиката, за което OLAF изигра важна роля. В единия случай беше взето решение, че сериозните престъпления в областта на ДДС, свързани с щети в размер на най-малко 10 милиона евро, ще бъдат включени в приложното поле на директивата относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (т. нар. „Директива за защита на финансовите интереси“). Същевременно стана ясно, че при липса на единодушие Европейската прокуратура ще бъде създадена съгласно процедурата за засилено сътрудничество. OLAF и Европейската прокуратура ще работят заедно в тясно сътрудничество, за да се гарантира, че измамниците са не само идентифицирани, но ще бъдат и ефективно изправени пред правосъдието.

С поглед към бъдещето

При все че OLAF е съвременен разследващ орган, който е в състояние да разреши дори най-сложните случаи на трансгранични измами, генералният директор на OLAF Джовани Кеслер е на мнение, че инструментите, предоставени на OLAF от законодателите, трябва да бъдат актуализирани, за да може Службата да се адаптира към настоящата ситуация с измамите. „Според мен бъдещето следва да се посвети на реформи, заяви генералният директор на OLAF. „Като служители, провеждащи разследвания на измами, ние се нуждаем от подходящите инструменти, за да можем да проверяваме евентуално незаконни финансови потоци, да проследяваме парите по цялата верига от сделки с измамна цел и да имаме свободен достъп до помещенията на икономическите оператори или институциите, които може да са замесени в дейности с цел измама“, добави той.

В началото на последната година от своя мандат г-н Кеслер подчерта, че Службата е постигнала отлични резултати действайки напълно независимо, благодарение на персонал, изцяло отдаден на целта да работи в полза на европейските граждани и на сплотен екип от ръководни кадри, които са придали нов импулс в дейността на OLAF. „С поглед към бъдещето аз съм абсолютно спокоен за съдбата на Службата“, каза г-н Кеслер.

За достъп до пълния текст на доклада, моля щракнете тук.

Мисия, мандат и правомощия на ОЛАФ:

Мисията на OLAF е да открива, разследва и прекратява измами със средства на ЕС.

OLAF изпълнява своята мисия, като:
• извършва независими разследвания на измамите и корупцията, свързани със средства на ЕС, така че да се гарантира, че всички пари на данъкоплатците в ЕС достигат до проекти, които могат да създават работни места и растеж в Европа;
• допринася за укрепване на доверието на гражданите в институциите на ЕС, като разследва случаите на сериозни злоупотреби от страна на персонала на ЕС и членовете на институциите на ЕС;
• разработва стабилна политика на ЕС за борба с измамите.

В своята функция за извършване на независими разследвания OLAF може да провежда разследвания във връзка с измами, корупция и други нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз във връзка със:
• всички разходи на ЕС: основните категории разходи са структурните фондове, фондовете за политиката в областта на селското стопанство и за развитието на селските райони, преките разходи и външната помощ;
• някои видове приходи на ЕС, основно от мита;
• съмнения за сериозни злоупотреби от страна на служители на ЕС и членове на европейските институции.

За повече информация:

Alina BUREA   
Говорител   
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Тел.: +32 2 295 73 36 
Електронна поща: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud 
Twitter: @OLAFPress   

Silvana ENCULESCU
Заместник-говорител
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Тел.: +32 2 298 17 64
Електронна поща: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Данни

Дата на публикуване
31 Mай 2017 г.
Автор
Европейска служба за борба с измамите
News type
OLAF press release