Direct naar de inhoud
European Anti-Fraud Office
Fraude melden

Geschiedenis

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding wordt ook OLAF genoemd, een afkorting van de Franse naam van het bureau: Office de Lutte Anti-Fraude.

2021 Op 1 juni is het Europees Openbaar Ministerie (EOM) met zijn werkzaamheden begonnen. Het EOM is de nieuwe onafhankelijke openbaar aanklager van de EU. OLAF werkt samen met het EOM door informatie, analyses, expertise en operationele ondersteuning te verstrekken.
2020

In december werd de herziene Verordening 883/2013 (de zogenaamde OLAF-verordening) aangenomen. Hierin staat hoe OLAF zal samenwerken met de aanklagers van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) om ervoor te zorgen dat de EU-financiering goed wordt beschermd.

In juni heeft OLAF een ingrijpende reorganisatie doorgevoerd. De nieuwe interne organisatiestructuur: 

  • verbindt de kennis waarover OLAF beschikt op het gebied van fraudebestrijdingsstrategie, met de inlichtingen die het verzamelt in zijn onderzoeken en operaties
  • maakt flexibiliteit en adequate prioritering van onderzoeken en strategische taken mogelijk
  • zorgt voor nauwere betrekkingen met belanghebbenden, verbetert de communicatie en maakt meer outreachactiviteiten mogelijk
  • bevordert de strategische rol van gegevensanalyse en inlichtingen binnen OLAF
  • kan te zijner tijd worden aangepast aan de procedures van het EOM
2019 In april heeft de Commissie haar nieuwe fraudebestrijdingsstrategie aangenomen, die erop gericht is fraude op te sporen, te bestraffen en te voorkomen. De nieuwe strategie moet leiden tot meer samenhang en betere coördinatie van de fraudebestrijding tussen de verschillende diensten van de Commissie. Zij is ook bedoeld om het institutionele toezicht van de Commissie op fraudekwesties te verbeteren door OLAF een veel sterkere adviserende en toezichthoudende rol te geven. 

2018

Ville Itälä werd benoemd tot directeur-generaal van OLAF.
2017

In november heeft de EU Verordening (EU) 2017/1939 tot oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (EOM) goedgekeurd. Het EOM is een onafhankelijk en gedecentraliseerd EU-parket dat bevoegd is om strafbare feiten die de EU-begroting schaden, te onderzoeken, te vervolgen en voor de rechter te brengen. Het voorziet in een systeem van gedeelde bevoegdheden tussen het EOM en de nationale autoriteiten om dergelijke zaken aan te pakken.

In juli heeft de EU de Richtlijn betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt goedgekeurd. Het doel is een robuuster en meer geharmoniseerd systeem op te zetten, met gemeenschappelijke minimumvoorschriften om strafbare feiten die de EU-begroting schaden, te bestrijden. Door de toepassing van het strafrecht kunnen de financiële belangen van de EU en het geld van de belastingbetaler in de hele EU beter worden beschermd.

2015

Na de reorganisatie door de Commissie-Juncker nam DG ECFIN (economische en financiële zaken) de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de euro over van OLAF.

2013

Op 1 oktober 2013 trad Verordening 883/2013 betreffende onderzoeken door OLAF in werking. Hierdoor veranderden de werkwijze van OLAF en zijn betrekkingen met de diverse belanghebbenden ingrijpend. De rechten van betrokken personen zijn nu gedefinieerd, er is een jaarlijkse gedachtewisseling tussen OLAF en de EU-instellingen ingevoerd en elk EU-land moet een fraudebestrijdingscoördinatiedienst aanwijzen.
 
De richtlijnen voor onderzoeksprocedures

2012

Op 1 februari 2012 werden de interne organisatie en de onderzoeksprocedures van OLAF ingrijpend veranderd. Zo moest OLAF slagvaardiger worden.

2011

Er werd een nieuwe strategie van de Europese Commissie aangenomen om de preventie en opsporing van fraude te verbeteren fraudeonderzoeken in betere omstandigheden te laten plaatsvinden, meer gefraudeerde bedragen terug te vorderen en de afschrikkende werking van de hele procedure te versterken.

Giovanni Kessler werd benoemd tot directeur-generaal van OLAF.

2010

Een nieuwe web-tool, het fraudemeldsysteem FNS, werd gelanceerd. Hiermee kunnen burgers online informatie geven over mogelijke gevallen van corruptie en fraude.

2006

2006 was het eerste jaar waarin het aantal onderzoeken dat OLAF zelfstandig uitvoerde, even groot was als het aantal zaken waarbij OLAF de autoriteiten van de EU-landen bijstond.

Er vond een grote interne reorganisatie van OLAF plaats, met als doel meer aandacht voor de operationele werkzaamheden van OLAF, betere interne communicatie en krachtiger management.

2004

Het Hercules-programma werd opgezet om de financiële belangen van de EU te beschermen.

2000

Franz-Hermann Brüner werd benoemd tot eerste directeur-generaal van OLAF.

1999

Naar aanleiding van de gebeurtenissen die de Commissie-Santer tot aftreden hebben gedwongen, werden voorstellen ingediend om een nieuwe fraudebestrijdingsdienst (OLAF) met meer onderzoeksbevoegdheden op te richten. Die voorstellen hebben geleid tot:

1995

UCLAF kreeg de bevoegdheid op eigen initiatief onderzoek te doen op basis van informatie uit allerlei bronnen. Alle afdelingen van de Commissie werden verplicht UCLAF in te lichten over vermoedens van fraude op hun bevoegdheidsterrein.

1993

UCLAF kreeg op aandringen van het Europees Parlement geleidelijk meer bevoegdheden.

1988

De taskforce fraudebestrijding (UCLAF) werd opgericht binnen het secretariaat-generaal van de Europese Commissie. UCLAF werkte parallel aan de nationale fraudebestrijdingsdiensten en coördineerde en ondersteunde de bestrijding van internationaal opgezette fraudepraktijken.