Direct naar de inhoud
European Anti-Fraud Office
Fraude melden

Klachten en verzoeken

Gelieve mogelijke fraude niet via de onderstaande e-mailadressen te melden.

Wilt u fraude melden, ga dan naar de pagina “Fraude melden”. Ga voor andere vragen naar de pagina “Contact”.

Klachten

Klachten betreffende procedurele waarborgen (Verordening nr. 883/2013)

In het kader van zijn onderzoeken zoekt OLAF bewijsmateriaal voor en tegen de betrokken persoon. Alle onderzoeken van OLAF moeten objectief, onpartijdig en met inachtneming van het beginsel van het vermoeden van onschuld en de in artikel 9 van Verordening nr. 883/2013 vastgestelde procedurewaarborgen worden verricht. 

Als u van mening bent dat OLAF uw rechten in het kader van zijn onderzoeken heeft geschonden, kunt u een klacht indienen.

  • Klachten van betrokkenen

Als u betrokken bent bij een OLAF-onderzoek in de zin van artikel 2, lid 5, van Verordening nr. 883/2013, kunt u in het kader van het klachtenmechanisme van artikel 9 ter van de verordening een klacht indienen bij de Toezichthouder op de procedurele waarborgen met betrekking tot de naleving door OLAF van de procedurewaarborgen en/of de regels die van toepassing zijn op zijn onderzoeken.

Meer informatie onder The Controller of procedural guarantees - Submit a complaint.

  • Klachten van andere personen

Andere personen die iets te maken hebben met een OLAF-onderzoek, zoals informanten, klokkenluiders of getuigen, kunnen een klacht indienen bij de directeur-generaal van OLAF.

De directeur-generaal antwoordt binnen twee maanden na de registratie van de klacht, tenzij de complexiteit van de klacht een langere periode rechtvaardigt. Deze procedure is niet van toepassing op onderzoeken die zijn afgesloten en aan de bevoegde autoriteiten zijn overgedragen.

U kunt de klacht indienen bij 

EU-personeel

Personeelsleden van de EU kunnen overeenkomstig artikel 90 bis van het Statuut ook een verzoek of klacht indienen bij de directeur-generaal van OLAF met betrekking tot elk voor hen bezwarend besluit in het kader van een OLAF-onderzoek.

De directeur-generaal antwoordt binnen vier maanden na de registratiedatum van de klacht.

Indien OLAF aan het einde van die periode nog niet geantwoord heeft, geldt dit als een stilzwijgend besluit tot afwijzing van de klacht, waartegen beroep kan worden aangetekend op grond van artikel 91 van het Statuut.

U kunt de klacht indienen bij

Klachten over een mogelijke schending van de Code voor goed administratief gedrag

Elke persoon in een land binnen of buiten de EU kan een klacht indienen bij OLAF als hij van mening is dat het Bureau de bestuurlijke gedragscode van de Commissie bij de omgang met het publiek heeft geschonden.

U kunt de klacht indienen bij 

Klachten over mogelijk wanbeheer

U kunt ook een klacht indienen bij de Europese Ombudsman die bevoegd is voor het onderzoek van klachten over wanbeheer bij de instellingen en organen van de Europese Unie, waaronder OLAF.

Alvorens een klacht in te dienen bij de Ombudsman, moet u de kwestie eerst bij OLAF aankaarten en OLAF een redelijke termijn geven om te antwoorden. Een klacht moet worden ingediend binnen twee jaar na de datum waarop u kennis heeft gekregen van de feiten waarop de klacht is gebaseerd.

Meer informatie onder Een klacht indienen bij de Europese Ombudsman.

Klachten over persoonsgegevens

Het dagelijks werk van OLAF omvat ook de verwerking van persoonsgegevens.

Iedere natuurlijke persoon die van mening is dat zijn rechten uit hoofde van Verordening nr. 2018/1725 zijn geschonden als gevolg van de verwerking van zijn persoonsgegevens door OLAF, heeft het recht zich tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) te wenden. De EDPS is de onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteit van de Europese Unie. U kunt er contact mee opnemen via

Meer informatie onder Data Protection - Complaints.

Verzoeken

OLAF is wettelijk verplicht alle informatie die het tijdens zijn onderzoeken verkrijgt, te behandelen als vertrouwelijk en onder het beroepsgeheim vallend, zoals bepaald in artikel 339 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, artikel 10 van Verordening nr. 883/2013 en artikel 17 van het Statuut.

U hebt echter wel het recht om toegang te vragen tot bepaalde informatie of documenten.

Verzoeken om toegang van het publiek tot documenten (Verordening nr. 1049/2001)

Volgens de EU-regels inzake de toegang van het publiek tot documenten (Verordening nr. 1049/2001) kunnen EU-burgers en natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat contact opnemen met OLAF om toegang tot specifieke documenten te vragen.

Verordening nr. 1049/2001 heeft tot doel het grote publiek toegang te verlenen tot documenten die in het bezit zijn van een instelling. Elk document dat op grond van deze verordening openbaar wordt gemaakt, wordt automatisch beschikbaar wanneer er daartoe een verzoek wordt ingediend, wat betekent dat dit document in het publieke domein komt.

De overgrote meerderheid van de OLAF-documenten is evenwel vertrouwelijk en de openbaarmaking ervan kan worden verhinderd door een of meer uitzonderingen als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1049/2001.

U kunt uw verzoek indienen bij

Verzoeken van een betrokkene om toegang tot het eindverslag (Verordening nr. 883/2013)

In beginsel kan een persoon op wie een OLAF-onderzoek betrekking heeft, toegang krijgen tot het eindverslag indien is voldaan aan de voorwaarden van artikel 10, lid 3 ter, van Verordening nr. 883/2013.

In dit verband kan een betrokken persoon OLAF verzoeken het eindverslag van het onderzoek te verstrekken wanneer het Bureau een gerechtelijk vervolg op zijn bevindingen heeft aanbevolen en de autoriteiten waaraan het eindverslag is gericht, binnen 12 maanden geen bezwaar hebben aangetekend. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, wordt alleen toegang verleend voor zover het eindverslag betrekking heeft op de verzoeker en met inachtneming van de toepasselijke regels inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming, met name ten aanzien van klokkenluiders en informanten. 

U kunt uw verzoek indienen bij 

Verzoeken betreffende persoonsgegevens (Verordening nr. 2018/1725)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2018/1725 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, worden de persoonsgegevens van natuurlijke personen opgeslagen in de elektronische en papieren dossiers van OLAF om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de voorschriften van Verordening nr. 1049/2001 en Beschikking 2001/937/EG van de Commissie.

  • Verzoeken betreffende persoonsgegevens

Ieder natuurlijk persoon heeft het recht om te verzoeken om inzage of rectificatie van zijn persoonsgegevens, of om deze te wissen of de verwerking ervan te beperken.

U kunt uw verzoek indienen bij 

  • Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

Iedereen kan contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van OLAF

voor andere kwesties in verband met gegevensbescherming.

Meer informatie onder OLAF - Data Protection.