Põhisisu juurde
European Anti-Fraud Office
Teata pettusest
Pressiteade1. september 2016Euroopa Pettustevastane Amet

ELi tolliuurijad saavad pettusega võitlemiseks uued tõhusad vahendid

01/09/2016

PRESSITEADE nr 16/2016

PDF version (194.95 KB)

Kujutlegem olukorda, kus Euroopa Liit kehtestab teatava toote, näiteks ühest Aasia riigist pärit päikeseprillide suhtes dumpinguvastase tollimaksu. Ühtäkki väheneb järsult kõnealusest riigist imporditavate, aga kasvab märkimisväärselt naaberriigist imporditavate päikeseprillide arv. Kas tegemist on üksnes kokkusattumusega? Mitte OLAFi uurijate silmis, sest nemad saavad moodsaimaid elektroonilisi vahendeid kasutades aru, et tegemist on petuskeemiga, mille eesmärk on hiilida kõrvale tollimaksudest, esitades kaupade päritolu kohta valeandmeid.

Selliste piiriüleste juhtumite puhul on juurdepääs teatava saadetise teekonda käsitlevale täielikule teabele ülimalt oluline. Alates 1. septembrist saavad kogu Euroopa Liidu tolliuurijad kasutada uusi elektroonilisi vahendeid, mille abil võidelda tõhusamalt tollipettusega. Tänu tollieeskirjade ajakohastamisele saavad ametiasutused kasutada uusi IT-süsteeme, mis salvestavad merelaevadega veetavate konteinerite füüsilise liikumise ja koguvad teavet ELi sisenevate, ELi läbivate ning EList väljuvate kaupade kohta. Need uued vahendid võimaldavad ELil ja liikmesriikidel paremini tuvastada ja jälgida kahtlasi saadetisi ning kindlaks teha tollipettusi.

Euroopa Komisjoni asepresident Kristalina Georgieva avaldas uute sätete rakendamise üle heameelt ja ütles: „Tollipettus koormab avaliku sektori eelarvet ja me peame selle vastu tõhusalt ja arukalt võitlema. Tänu uutele IT-vahenditele saavad ametiasutused selle probleemiga paremini toime tulla, häirimata seaduslikku kaubandust.“

Tollipettus, näiteks importimisel toote päritolu kohta valeandmete esitamine, toote maksumuse tegelikust madalamana näitamine või vale kirjelduse esitamine, kahjustab märkimisväärselt ELi finantshuve. Pidades silmas sellise pettuse riikideülest laadi, on tolliasutuste vaheline koostöö ülimalt oluline.

Praktikas on tänasest kohaldatavad muudetud õigusaktid toonud kaasa kahe uue andmebaasi loomise. Uurijad saavad nüüd kasutada uut konteinerite saatekirjade andmehoidlat, kuhu kogutakse andmeid merelaevadega veetavate konteinerite liikumise kohta. Andmehoidla sisaldab otse mereveoettevõtjate edastatavaid andmeid. Samuti on loodud impordi-, ekspordi- ja transiidiandmete hoidla, mis sisaldab teavet ELi sisenevate, ELi läbivate ning EList väljuvate kaupade kohta. Ekspordiga seotud andmeid kogutakse üksnes tundlike toodete, nagu tubaka, alkoholi ja kütuse puhul. Nii tolliametnikel kui ka Euroopa Pettustevastasel Ametil (OLAF) on võimalik kontrollida teavet mõlemas andmebaasis, et tuvastada võimalikke petuskeeme. Uued vahendid tugevdavad liikmesriikide tolliasutuste ja OLAFi analüütilist suutlikkust pettusi tuvastada.

Samuti aitavad muudetud õigusaktid kiirendada OLAFi juurdlusi, sest liikmesriikidele nähakse uurimisega seotud dokumentide esitamiseks ette tähtajad. Lisaks hõlbustavad need vastastikuse abi alusel saadud teabe tõendusmaterjalina kasutamist siseriiklikes kohtumenetlustes.

Taust:

Eespool nimetatud ELi õigusaktid moodustavad õigusliku aluse liikmesriikide omavahelisele ning liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahelisele vastastikusele abistamisele ja teabe vahetamisele tollipettuse avastamise, tõkestamise ja uurimisega seotud küsimustes. Samale õiguslikule alusele tuginedes korraldavad OLAF ning liikmesriikide ja teatavate kolmandate riikide tolliasutused korrapäraselt ühiseid tollioperatsioone.

OLAFi ülesanded, volitused ja pädevus

OLAFi ülesanne on kindlaks teha, uurida ja peatada ELi vahenditega seotud pettusi.

Oma ülesande täitmiseks OLAF:

  • uurib sõltumatult ELi vahenditega seotud pettuse- ja korruptsioonijuhtumeid, et tagada ELi maksumaksjate raha jõudmine projektideni, millega luuakse Euroopas töökohti ja majanduskasvu;
  • aitab tugevdada kodanike usaldust ELi institutsioonide vastu, uurides ELi institutsioonide töötajate ja liikmete raskeid üleastumisi;
  • edendab ELi pettusevastast strateegiat.

Sõltumatu uurimistegevuse raames võib OLAF uurida juhtumeid, mis on seotud pettuse, korruptsiooni ja muude rikkumistega, mis mõjutavad ELi finantshuve ja puudutavad:

  • kõiki ELi kulusid: peamised kulukategooriad on struktuurifondid, põllumajanduspoliitika ja maaelu arengu toetamise vahendid, otsekulutused ja välisabi;
  • teatavaid ELi tulusid, peamiselt tollimakse;
  • kahtlusi ELi institutsioonide töötajate ja liikmete raskete üleastumiste kohta.

 

Lisateave:
Alina BUREA                                                        
pressiesindaja                                                    
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)                    
Telefon: +32(0)2 29-57336                                 
E-post: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)                       
http://ec.europa.eu/anti-fraud     

Silvana ENCULESCU
pressiesindaja asetäitja
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)
Telefon: +32(0)2 29-81764
E-post: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud

Headline image: iStock.com/vale_t

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
1. september 2016
Autor
Euroopa Pettustevastane Amet
News type
OLAF press release