Siirry pääsisältöön
European Anti-Fraud Office
Ilmoita petoksesta
Lehdistötiedote1. syyskuuta 2016Euroopan petostentorjuntavirasto

EU:n tullitarkastajille uudet, tehokkaat välineet petosten torjuntaan

01/09/2016

LEHDISTÖTIEDOTE 16/2016

PDF version (272.79 KB)

Kuvittelepa tällainen tilanne: Euroopan unioni aloittaa polkumyyntitullien kantamisen esim. jostakin Aasian maasta tuotavista aurinkolaseista. Yhtäkkiä näiden aurinkolasien tuonti vähenee kyseisestä maasta dramaattisesti, mutta samalla niiden tuonti naapurimaasta kasvaa jyrkästi. Onko kyseessä vain yhteensattuma vai onko tavaran alkuperämaa ilmoitettu väärin, jotta tulleja ei tarvitsisi maksaa? OLAFin tutkijat saavat asian selville huippumoderneilla elektronisilla välineillä.

Tämän esimerkin kaltaisissa valtioiden rajat ylittävissä tapauksissa on välttämätöntä, että kaikki tiedot lähetyksen kulusta ovat saatavilla. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden tullitarkastajat voivat 1. syyskuuta alkaen käyttää uusia elektronisia välineitä tullipetosten torjumiseksi nykyistä tehokkaammin. Tullisäännösten päivittämisen myötä viranomaiset saavat käyttöönsä uudet tietotekniset järjestelmät, joihin kirjataan meritse kuljetettavien konttien liikkeet sekä tiedot tavaroista, jotka saapuvat EU:n alueelle, passitetaan sen kautta tai poistuvat sieltä. Näiden uusien välineiden ansiosta EU ja sen jäsenvaltiot pystyvät jäljittämään ja seuraamaan epäilyttäviä lähetyksiä ja havaitsemaan tullipetokset aiempaa paremmin.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Kristalina Georgieva pitää uusia säännöksiä tervetulleina. ”Tullipetokset tekevät ison loven talousarvioon. Meidän on pystyttävä ratkaisemaan tämä ongelma tehokkaalla ja älykkäällä tavalla. Uusien tietoteknisten välineiden ansiosta viranomaisilla on paremmat valmiudet kohdata haasteet laillista kauppaa häiritsemättä”, Georgieva totesi.

Tullipetokset (kuten se, että tuontituotteen alkuperä ilmoitetaan väärin tai sen arvo ilmoitetaan todellista alhaisemmaksi tai että sille annetaan väärä kuvaus) aiheuttavat merkittäviä vahinkoja EU:n taloudellisille eduille. Koska tällaiset petokset ovat luonteeltaan rajat ylittäviä, tulliviranomaisten on ehdottomasti tehtävä yhteistyötä keskenään.

Tästä päivästä alkaen sovellettava muutettu lainsäädäntö on käytännössä johtanut kahden uuden tietokannan perustamiseen. Tarkastajilla on nyt käytössään uusi konttien liikkeitä koskevien tietojen rekisteri, johon kerätään tietoja meritse kuljetettavien konttien liikkeistä. Hakemistoon sisältyvät meriliikenteen harjoittajien suoraan antamat tiedot. Myös tuonti-, vienti- ja passitusrekisteri on perustettu. Siihen sisältyy tietoja EU:n alueelle saapuvista, sen kautta passitettavista ja sieltä poistuvista tavaroista. Viennin osalta tietoja kerätään ainoastaan tupakan, alkoholin ja polttoaineiden kaltaisista petoksille alttiista tuotteista. Tulliviranomaiset ja EU:n petostentorjuntavirasto OLAF pystyvät vertaamaan molempien tietokantojen sisältämiä tietoja mahdollisten petoskuvioiden havaitsemiseksi. Nämä uudet välineet lujittavat kansallisten tulliviranomaisten ja OLAFin analyyttisia valmiuksia petostentorjunnassa.

Lisäksi uudella lainsäädännöllä nopeutetaan OLAFin tekemiä tutkimuksia asettamalla jäsenvaltioille määräajat, joihin mennessä niiden on toimitettava tutkimukseen liittyvät asiakirjat. Se myös helpottaa virka-avun kautta saatujen tietojen käyttöä todistusaineistona kansallisissa oikeudenkäynneissä.

Tausta

Edellä mainittu EU:n lainsäädäntö muodostaa oikeusperustan jäsenvaltioiden keskinäiselle sekä jäsenvaltioiden ja Euroopan komission väliselle virka-avulle ja tiedonvaihdolle tullipetosten havaitsemiseen, torjumiseen ja tutkimiseen liittyvissä asioissa. Kyseisen oikeusperustan nojalla OLAF sekä jäsenvaltioiden ja eräiden kolmansien maiden tulliviranomaiset toteuttavat säännöllisesti yhteisiä tullioperaatioita.

OLAFin tehtävä ja toimivaltuudet

OLAFin tehtävä on havaita, tutkia ja estää EU:n varoja koskevia petoksia.

OLAF hoitaa tätä tehtävää

  • tekemällä riippumattomia tutkimuksia, joiden kohteena ovat EU:n varoihin liittyvät petokset ja korruptio, jotta EU:n veronmaksajien rahat menisivät perille hankkeisiin, joilla voidaan luoda työpaikkoja ja talouskasvua Euroopassa
  • parantamalla kansalaisten luottamusta EU:n toimielimiin tutkimalla EU:n toimielinten henkilöstön ja jäsenten vakavia väärinkäytöksiä
  • kehittämällä EU:n petostentorjuntapolitiikkaa.

Riippumattomassa tutkintatehtävässään OLAF voi tutkia petoksiin, korruptioon ja EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttaviin muihin rikoksiin liittyviä asioita, jotka koskevat

  • kaikenlaisia EU:n menoja (suurimmat menoluokat ovat rakennerahastot, maatalouspolitiikka ja maaseudun kehittämisrahastot, suorat menot ja ulkoinen apu)
  • eräitä EU:n tuloja, pääasiassa tullimaksuja
  • epäilyjä EU:n toimielinten henkilöstön ja jäsenten vakavista väärinkäytöksistä.

 

Lisätietoja:
Alina BUREA                                                        
Tiedottaja                                                      
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)                      
Puhelin: (+32-2) 295 73 36                                
Sähköposti: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)                         
http://ec.europa.eu/anti-fraud     

Silvana ENCULESCU
Apulaistiedottaja
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)
Puhelin: (+32–2) 298 17 64
Sähköposti: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud

Headline image: iStock.com/vale_t

Tiedot

Julkaisupäivä
1. syyskuuta 2016
Laatija
Euroopan petostentorjuntavirasto
News type
OLAF press release