Przejdź do treści głównej
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia
Komunikat prasowy2 czerwca 2015Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

OLAF w 2014 r.: skuteczna działalność dochodzeniowa, która przynosi wymierne rezultaty dla podatników UE

02/06/2015

KOMUNIKAT PRASOWY nr 7/2015
2 czerwca 2015
PDF version 

W 2014 r. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) osiągnął doskonałe wyniki w zwalczaniu nadużyć finansowych w całej Europie. OLAF zakończył dużą liczbę dochodzeń, jednocześnie w dalszym ciągu skracał średni czas ich trwania. W ciągu ostatnich pięciu lat, OLAF wydał rekordową liczbę rekomendacji, w tym zalecił odzyskanie środków w wysokości 901 mln EUR, które stopniowo powinny wracać do budżetu UE, co pomoże sfinansować inne projekty. Przedstawione dzisiaj wyniki działalności, zawarte w sprawozdaniu za 2014 r., potwierdzają, że efektywność OLAF-u w ciągu ostatnich lat zdecydowanie wzrosła, a jego działania przynoszą konkretne rezultaty dla podatników UE.

„Zadaniem OLAF-u jest wykrywanie, prowadzenie dochodzeń i eliminowanie nadużyć środków finansowych UE. Nasza praca przynosi wymierne rezultaty. Gwarantuje ona, że pieniądze unijnych podatników są wykorzystywane do celów, do których zostały pierwotnie przeznaczone, czyli do tworzenia nowych miejsc pracy i generowania wzrostu ekonomicznego w Europie” – powiedział dyrektor generalny OLAF-u, Giovanni Kessler na dzisiejszej konferencji prasowej. „Wyniki naszej działalności dochodzeniowej w 2014 r. potwierdzają wysoką skuteczność OLAF-u odnotowaną w ubiegłym roku. Skupiliśmy się na tych sprawach, w których nasze działania są najbardziej potrzebne i mogą przynieść realną wartość dodaną – na złożonych dochodzeniach w takich obszarach, jak fundusze strukturalne, cła, przemyt, handel i pomoc zewnętrzna. Działania w tych sektorach przyczynią się do odzyskania znacznych kwot do budżetu UE.”

Działalność dochodzeniowa OLAF-u w 2014 r.: najważniejsze osiągnięcia

  • OLAF otrzymał największą liczbę zgłoszeń dotyczących możliwych nadużyć finansowych w historii swojego istnienia - 1417. Ten wzmożony napływ informacji niekoniecznie oznacza, że wzrosła liczba nadużyć w Europie, ale wskazuje na większe zaufanie obywateli, instytucji i pozostałych partnerów do zdolności dochodzeniowych OLAF-u.
  • Pomimo zwiększonego napływu informacji, OLAF w dalszym ciągu był w stanie dokonywać wstępnej oceny przychodzących zarzutów w krótkim czasie – średnio w ciągu dwóch miesięcy – przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania. W ciągu ostatnich trzech lat OLAF skrócił czas trwania etapu selekcji o 70% w stosunku do lat poprzednich.
  • OLAF wszczął dużą liczbę dochodzeń - 234. Taki wynik potwierdza trend odnotowany w ciągu ostatnich trzech lat, kiedy to Urząd znacznie wzmocnił swoje zdolności dochodzeniowe. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych wszczyna obecnie średnio 60% więcej dochodzeń niż przed jego reorganizacją w 2012 r.
  • Zakończono 250 dochodzeń. Średni czas trwania dochodzenia skrócono do 21 miesięcy. Jest to najkrótszy średni czas trwania dochodzenia odnotowany na przestrzeni ponad pięciu lat. Dzięki prowadzeniu dochodzeń w sposób bardziej wydajny wzrosło prawdopodobieństwo, że sprawy, którymi zajmuje się OLAF, zakończą się osiągnięciem konkretnych praktycznych rezultatów. W tym roku, w odpowiedzi na komentarze do sprawozdań z poprzednich lat, OLAF przedstawia zestawienie zakończonych dochodzeń w podziale na państwa członkowskie i instytucje.
  • OLAF wydał 397 zaleceń o charakterze finansowym, sądowym, administracyjnym lub dyscyplinarnym do realizacji przez właściwe organy narodowe. Jest to najwyższa liczba zaleceń jakie OLAF wydał w ciągu ostatnich pięciu lat.
  • Kwota środków z budżetu UE, których odzyskanie zalecił w 2014 r. OLAF, była również najwyższa spośród kwot odnotowanych w ciągu ostatnich pięciu lat i wyniosła 901 mln EUR. Środki te powinny stopniowo wracać do budżetu UE, w efekcie czego umożliwią one sfinansowanie innych projektów.

Wkład OLAF-u do polityk UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych

Jednocześnie przy pełnej niezależności w pełnieniu funkcji dochodzeniowych, OLAF aktywnie przyczynia się do inicjatyw ustawodawczych Komisji Europejskiej dotyczących ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej przed nadużyciami i korupcją. W 2014 r. OLAF uczestniczył w negocjacjach w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (EPPO) oraz negocjacjach dyrektywy o ochronie interesów finansowych UE, a także wniósł wkład w przepisy prawa służące wzmocnieniu skutecznej współpracy celnej.

Ponadto OLAF zawarł porozumienia administracyjne z kilkoma instytucjami UE i innymi partnerami, takimi jak Komisja Europejska, Europejska Służba Działań Zewnętrznych, Bank Światowy, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Biuro Nadzoru Wewnętrznego ONZ i Globalny Fundusz na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią. Porozumienia te pozwolą OLAF-owi korzystać z szybszych, prostszych i bardziej przejrzystych procedur współpracy oraz wymiany informacji z tymi organami, co spowoduje podjęcie działań na poziomie globalnym w sprawach przeciwko nadużyciom finansowym i korupcji, których zasięg często wykracza poza granice państw.

Pełny tekst sprawozdania można przeczytać pod tym linkiem.

Misja, mandat i kompetencje OLAF-u:

misją OLAF-u jest wykrywanie nadużyć dotyczących środków finansowych UE, prowadzenie dochodzeń i eliminowanie tych nadużyć.

OLAF wypełnia swoją misję poprzez:
• prowadzenie niezależnych dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych i korupcji z udziałem funduszy UE, tak aby zagwarantować, że pieniądze unijnych podatników trafią do projektów, które mogą stymulować tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy w Europie;
• przyczynianie się do wzmocnienia zaufania obywateli do instytucji UE dzięki prowadzeniu dochodzeń w sprawie poważnych uchybień ze strony urzędników UE i członków instytucji UE;
• tworzenie solidnej polityki UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.

W swojej niezależnej działalności dochodzeniowej OLAF może prowadzić dochodzenia w sprawach dotyczących nadużyć finansowych, korupcji i innych przestępstw naruszających interesy finansowe UE w odniesieniu do:
• wszystkich wydatków UE: główne kategorie wydatków to fundusze strukturalne, polityka rolna i fundusze rozwoju obszarów wiejskich, wydatki bezpośrednie i pomoc zewnętrzna;
• niektórych obszarów dochodów UE, głównie opłat celnych;
• podejrzeń poważnych uchybień ze strony urzędników UE i członków instytucji UE.

Szczegółowych informacji udziela:
Alina BUREA 
rzecznik 
Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
tel.: +32 2 295 73 36
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Informacje szczegółowe

Data publikacji
2 czerwca 2015
Autor
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
News type
OLAF press release