Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Prijava goljufije
Sporočilo za javnost28. april 2014Evropski urad za boj proti goljufijam

OLAF v letu 2013: več preiskovalnega dela, krajše trajanje preiskav, več rezultatov za denar evropskih davkoplačevalcev

28/04/2014

SPOROČILO ZA MEDIJE št. 06/2014
29. april 2014

PDF version

V letu 2013 je Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF) uspelo okrepiti boj proti goljufijam po vsej Evropi. Državljani in institucije so uradu predložili več informacij, na podlagi katerih bi se potencialno lahko uvedla preiskava, kot kdaj prej. OLAF je sklenil rekordno število preiskav, obenem pa skrajšal njihovo skupno trajanje in izdal več priporočil kot v zadnjih petih letih. Predlagal je izterjavo evropskih sredstev v višini 402,8 milijona evrov, s čimer se bo omogočilo financiranje drugih projektov in zmanjšala obremenitev evropskih davkoplačevalcev. Ti odlični rezultati kažejo, da OLAF vse učinkoviteje ščiti interese evropskih državljanov.

„V letu 2013 nam je uspelo posodobiti OLAF in iz njega napraviti vse učinkovitejši urad v boju proti goljufijam in korupciji v EU.Lani izvedena reorganizacija je prinesla obetavne rezultate in nam omogočila, da smo pospešili preiskave, prispevali h ključnim zakonodajnim dokumentom in poglobili sodelovanje z operativnimi partnerji.To smo dosegli s skoraj enakimi sredstvi kot v prejšnjih letih, kar priča o predanosti in profesionalnosti osebja“, je generalni direktor Giovanni Kessler povedal na letni tiskovni konferenci, na kateri je predstavil poročilo urada za leto 2013.

V zvezi z obeti za leto 2014 je dodal: „OLAF je bil okrepljen z začetkom veljavnosti nove uredbe o uradu in sprejetjem novih navodil urada o preiskovalnih postopkih.Svoje dobro preiskovalno delo si želimo nadaljevati in politiko boja proti goljufijam še nadgraditi.Eden od ključnih elementov naše vizije za boljšo zaščito finančnih interesov EU je dejavna podpora načrtom Komisije, da ustanovi Evropsko javno tožilstvo.“

Glavni rezultati urada v letu 2013

  • OLAF je v letu 2013 prejel največ informacij, na podlagi katerih bi se potencialno lahko uvedla preiskava, od svoje ustanovitve, skupaj 1294. To pomeni, da je v letu 2013 prejel za 35 % več informacij kot pred petimi leti, kar odraža nenehno pozornost, ki jo evropski državljani, institucije in drugi partnerji namenjajo vprašanjem goljufij. Vse večje število predloženih informacij kaže na vse večje zaupanje v preiskovalne zmogljivosti urada.
  • Kljub večjemu številu predloženih informacij je uradu te informacije še naprej uspevalo oceniti v kratkem času: za odločitev, ali naj uvede preiskavo ali ne, je v povprečju potreboval 1,8 meseca. V zadnjih dveh letih je ta čas presoje skrajšal za več kot 70 %, kar je pomemben dosežek.
  • OLAF je v lanskem letu začel veliko število preiskav, kar 253. V primerjavi z letom 2009 to pomeni povečanje za več kot 58 %.
  • Poleg tega je leta 2013 sklenil 293 preiskav. Povprečno trajanje preiskav se je zmanjšalo na 21,8 meseca, kar je jasen znak, da je OLAF postal še učinkovitejši. To je namreč najkrajše povprečno trajanje preiskav v več kot petih letih. Z učinkovitejšo in hitrejšo izvedbo preiskav se je povečala verjetnost, da OLAF pri preiskavah doseže oprijemljive rezultate na terenu.
  • OLAF je pristojnim organom izdal 353 priporočil za finančne, pravosodne, upravne in disciplinske ukrepe. To je za 81 % več kot leta 2009.
  • Poleg tega je leta 2013 priporočil višji znesek izterjav evropskih sredstev, skupaj 402,8 milijona evrov.

Prispevek urada h ključnim politikam na področju boja proti goljufijam

OLAF je v letu 2013 Evropski komisiji pomagal pri razvoju politik in zakonodaje na področju boja proti goljufijam. Prispeval je pomembne tehnične informacije za pripravo zakonodajnega predloga o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva, ki ga je Komisija predstavila julija. S to pobudo se bo zagotovil dosleden pregon goljufij v zvezi s proračunskimi sredstvi EU po vsej Evropi, zagotovilo pa se bo tudi, da se goljufi privedejo pred sodišče.

Urad je vse leto še naprej namenjal posebno pozornost boju proti nedovoljeni trgovini s tobačnimi izdelki, ki vsako leto znatno oškoduje evropski proračun in proračune držav članic.

Ker so zapleteni primeri goljufij čezmejnih ali mednarodnih razsežnosti vse pogostejši, je OLAF leta 2013 razširil svoj doseg. S partnerji v Evropi in zunaj nje je sklenil vrsto sporazumov o sodelovanju. Ta partnerstva bodo prispevala k boljši zaščiti finančnih interesov EU, s tem pa tudi interesov evropskih davkoplačevalcev.

To read the full report, please click here (in English only)

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
Evropski urad za boj proti goljufijam ima tri glavne naloge: s preiskovanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj ščiti finančne interese Evropske unije, odkriva in preiskuje hude nepravilnosti, ki jih ob opravljanju službenih dolžnosti storijo člani in uslužbenci institucij in organov EU ter ki bi lahko imele za posledico disciplinski ali kazenski postopek, ter podpira evropske institucije, zlasti Evropsko komisijo, pri razvoju in izvajanju zakonodaje in politik na področju boja proti goljufijam.

Dodatne informacije:
Alina BUREA
Tiskovna predstavnica
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
Telefon: +32 22957336
E-naslov: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Več informacij

Datum objave
28. april 2014
Avtor
Evropski urad za boj proti goljufijam
News type
OLAF press release