Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia
Komunikat prasowy28 kwietnia 2014Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

OLAF w 2013 r.: większa liczba i krótszy czas prowadzonych śledztw, zwiększony poziom bezpieczeństwa finansowego podatników UE

28/04/2014

KOMUNIKAT PRASOWY nr 06/2014
29 kwietnia 2014

PDF version

W 2013 r. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) podniósł swój poziom skuteczności w zwalczaniu nadużyć finansowych w całej Europie. Obywatele i instytucje przekazali więcej informacji o potencjalnych  nadużyciach finansowych niż kiedykolwiek wcześniej. OLAF zakończył rekordową liczbę dochodzeń przy jednoczesnym zmniejszeniu całkowitego czasu ich trwania, a także wydał więcej zaleceń niż w ciągu poprzednich pięciu lat. OLAF zarekomendował odzyskanie 402,8 mln EUR do budżetu UE, które mogą być wykorzystane do finansowania innych projektów i zmniejszą obciążenia finansowe podatników UE. Te znakomite wyniki pokazują, że OLAF zwiększa corocznie swoją efektywność i przynosi regularnie bezpośrednie korzyści obywatelom UE.

W 2013 r. udało nam się zmodernizować OLAF i sprawić, że stał się on skuteczniejszy w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w UE. Reorganizacja w ostatnich latach zaowocowała obiecującymi wynikami i pozwoliła nam zwiększyć efektywność naszych wysiłków dochodzeniowych, wnieść wkład do kluczowych kwestii legislacyjnych i pogłębić współpracę z naszymi partnerami operacyjnymi. Zostało to uczynione przy wykorzystaniu tej samej liczby pracowników, co w latach poprzednich; to potwierdza ich zaangażowanie i profesjonalizm” powiedział dyrektor generalny Giovanni Kessler podczas corocznej konferencji prasowej poświęconej Raportowi za 2013 r.

Mówiąc o perspektywach na rok 2014, dodał: „OLAF został wzmocniony wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie OLAF oraz poprzez przyjęcie nowych wytycznych dla pracowników OLAF w sprawie procedur dochodzeniowych.Jesteśmy przekonani iż pozwolą nam one na kontynuowanie skutecznej pracy dochodzeniowej oraz zwiększenie efektywności polityki zwalczania nadużyć finansowych.Kluczowym elementem naszej wizji w celu zapewnienia lepszej ochrony interesów finansowych UE jest aktywne wsparcie dla planów Komisji dotyczących ustanowienia Prokuratury Europejskiej.”

Przegląd najważniejszych wyników Urzędu w 2013 r.:

  • OLAF otrzymał największą liczbę informacji o podejrzeniu nadużycia finansowego– 1294 - wzrost o 35 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat. Świadczy to nieustająco rosnącym zainteresowaniu, świadomości i potrzebie reagowania obywateli UE, instytucji i innych partnerów na wszelkie sygnały nadużyć finansowych. Większa ilość otrzymywanych informacji wykazuje równoczesny wzrost zaufania do zdolności dochodzeniowych OLAF-u.
  • Pomimo rosnącej ilości otrzymywanych informacji, OLAF z powodzeniem utrzymał krótki okres procesu oceny ważności otrzymanych informacji – średnio 1,8 miesiąca między datą wpłynięcia informacji a datą podjęcia decyzji o wszczęciu lub nie postępowania. W ciągu ostatnich dwóch lat OLAF skrócił czas trwania etapu selekcji o ponad 70 proc., co jest istotnym osiągnięciem.
  • OLAF wszczął –253 śledztwa. Oznacza to wzrost o ponad 58 proc. w porównaniu z rokiem 2009.
  • W 2013 r. zakończono także 293 dochodzenia. Średni czas trwania dochodzenia zmniejszył się do 21,8 miesięcy, co stanowi wyraźny znak, że OLAF poprawił swoją efektywność. Jest to najkrótszy średni czas trwania dochodzeń w ciągu ponad pięciu lat. Prowadzenie dochodzeń w sposób bardziej wydajny i zakończenie ich krótszym czasie zwiększa szanse na odzyskanie sprzeniewierzonych środków.
  • OLAF wydał 353 zalecenia i rekomendacje o charakterze finansowym, sądowym, administracyjnym i dyscyplinarnym, które powinny zostać wdrożone przez właściwe organy. To o 81 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2009.
  • W 2013 r. OLAF zalecił również odzyskanie do budżetu UE 402,8 mln EUR.

Wkład OLAF-u do kluczowych polityk w zakresie zwalczania nadużyć finansowych

W 2013 r. OLAF udzielił wsparcia Komisji Europejskiej w sprawie rozwoju prawodawstwa i polityki zwalczania nadużyć finansowych. Urząd wniósł znaczący wkład techniczny do wniosku ustawodawczego Komisji w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej złożonego w lipcu 2013 r. Inicjatywa ta pomoże zapewnić, iż nadużycia finansowe na szkodę budżetu UE będą konsekwentnie ścigane w całej Europie oraz, że oszuści zostaną postawieni przed wymiarem sprawiedliwości.

Ze względu na fakt, że nielegalny handel wyrobami tytoniowymi pozbawia UE i budżet państw członkowskich znacznych dochodów każdego roku, OLAF kontynuował zwalczanie tego szkodliwego zjawiska.

Ponieważ skomplikowane przypadki nadużyć finansowych o charakterze transgranicznym lub międzynarodowym są coraz częstsze, w 2013 r. OLAF rozszerzył zasięg prowadzonych dochodzeń. Urząd zawarł szereg porozumień o współpracy z partnerami w Europie i poza nią. Porozumienia te przyczynią się do lepszej ochrony interesów finansowych UE, z korzyścią dla europejskich podatników.

To read the full report, please click here (in English only)

OLAF
Misja OLAF-u ma trojaki charakter: ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej poprzez prowadzenie dochodzeń w zakresie nadużyć finansowych, korupcji i innych nielegalnych działań; wykrywanie poważnych kwestii dotyczących działalności zawodowej członków i pracowników instytucji i organów UE, i prowadzenie dochodzenia w ich sprawie, co może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym lub karnym; wspieranie działań instytucji UE, w szczególności Komisji Europejskiej w rozwoju i wdrażaniu prawodawstwa i polityk w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.

Szczegółowych informacji udziela:
Alina BUREA
rzecznik
Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
tel.: +32 (2) 295 73 36
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Informacje szczegółowe

Data publikacji
28 kwietnia 2014
Autor
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
News type
OLAF press release