Prejsť na hlavný obsah
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu
Tlačové komuniké28. apríla 2014Európsky úrad pre boj proti podvodom

Úrad OLAF v roku 2013: väčší počet vyšetrovaní, kratšie trvanie a väčší prínos pre daňovníkov EÚ

28/04/2014

TLAČOVÁ SPRÁVA č. 06/2014
29. apríl 2014

PDF version 

V roku 2013 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) úspešne zintenzívnil boj proti podvodom v celej Európe. Občania a inštitúcie mu poskytli viac oznámení, ktoré môžu viesť k začatiu vyšetrovania, než kedykoľvek predtým. Úrad OLAF uzavrel rekordný počet vyšetrovaní, pričom sa zároveň skrátilo ich celkové trvanie, a vydal viac odporúčaní ako za posledných päť rokov. Úrad OLAF odporučil zaistenie vrátenia sumy 402,8 mil. EUR do rozpočtu EÚ, čo prispeje k financovaniu iných projektov a zmierni zaťaženie daňovníkov v EÚ. Tieto vynikajúce výsledky ukazujú, že úrad OLAF neustále zvyšuje efektivitu svojej práce a dosahuje dobré výsledky v prospech európskych občanov.

„V roku 2013 sa nám podarilo úrad OLAF zmodernizovať a urobiť z neho úrad, ktorého schopnosť bojovať proti podvodom a korupcii v EÚ sa neustále zlepšuje. Reorganizácia, ktorá sa uskutočnila v minulom roku, priniesla sľubné výsledky a umožnila nám zintenzívniť naše úsilie v oblasti vyšetrovaní, prispieť k príprave kľúčových legislatívnych dokumentov a ďalej prehĺbiť spoluprácu s našimi operačnými partnermi. Dosiahli sme to v podstate s tými istými zdrojmi, aké sme mali k dispozícii v predchádzajúcich rokoch, čo je dôkazom pracovného nasadenia a profesionálneho prístupu našich zamestnancov“, povedal generálny riaditeľ Giovanni Kessler na výročnej tlačovej konferencii, na ktorej bola prezentovaná správa o činnosti úradu OLAF za rok 2013.

Pokiaľ ide o plány do roku 2014, dodal, že: „postavenie úradu OLAF sa posilnilo v dôsledku nadobudnutia účinnosti nového nariadenia o úrade OLAF a prijatia nových Usmernení o vyšetrovacích postupoch pre zamestnancov úradu OLAF. Tešíme sa, že budeme môcť pokračovať v kvalitnom vedení vyšetrovaní a prispievať k napredovaniu politiky zameranej na boj proti podvodom. Kľúčovým prvkom našej vízie pre lepšiu ochranu finančných záujmov EÚ je naša aktívna podpora plánov Komisie na vytvorenie Úradu Európskej prokuratúry.“

Hlavné výsledky práce úradu OLAF za rok 2013

  • Úradu OLAF bol doručený najvyšší počet oznámení, ktoré môžu viesť k začatiu vyšetrovania (1294), od jeho založenia. Znamená to, že v porovnaní so situáciou pred piatimi rokmi dostal úrad v roku 2013 o 35 % viac oznámení, čo odzrkadľuje trvalú pozornosť, ktorú občania EÚ, inštitúcie a ostatní partneri venujú problematike podvodov. Tento vyšší objem prichádzajúcich oznámení poukazuje na väčšiu dôveru vo vyšetrovacie schopnosti úradu OLAF.
  • Napriek vyššiemu objemu prichádzajúcich oznámení sa úradu OLAF kontinuálne darilo posudzovať tieto oznámenia v krátkom čase – v priemere za 1,8 mesiaca – pred prijatím rozhodnutia o tom, či sa prípad začne vyšetrovať. Za posledné dva roky úrad OLAF skrátil trvanie tejto selektívnej fázy o viac ako 70 %, čo je veľký úspech.
  • Úrad OLAF začal veľký počet vyšetrovaní – 253. V porovnaní s rokom 2009 to predstavuje nárast o viac ako 58 %.
  • V roku 2013 sa taktiež uzavrelo 293 vyšetrovaných prípadov. Priemerné trvanie vyšetrovania sa skrátilo na 21,8 mesiaca, čo je jasným dôkazom toho, že úrad OLAF ďalej zvýšil efektívnosť svojej práce. Ide o najkratšie priemerné trvanie vyšetrovaní za obdobie piatich rokov. V dôsledku efektívnejšieho vykonávania vyšetrovaní s kratším trvaním sa zvýšila pravdepodobnosť, že prípady riešené úradom OLAF prinesú konkrétne výsledky v praxi.
  • Úrad OLAF vydal 353 odporúčaní na prijatie následných finančných, justičných, správnych a disciplinárnych opatrení zo strany príslušných orgánov. V porovnaní s rokom 2009 je to o 81 % viac.
  • V roku 2013 úrad OLAF takisto odporučil zaistenie vrátenia vyššej sumy prostriedkov do rozpočtu EÚ – 402,8 mil. EUR.

Príspevok úradu OLAF k realizácii hlavných politík v oblasti boja proti podvodom

Úrad OLAF pomáhal v roku 2013 Európskej komisii s prípravou politík a právnych predpisov v oblasti boja proti podvodom. K legislatívnym návrhom Komisie z júla týkajúcim sa vytvorenia Úradu Európskej prokuratúry (EPPO) prispel úrad OLAF do značnej miery po technickej stránke. Táto iniciatíva pomôže zabezpečiť, že sa podvody s vplyvom na rozpočet EÚ budú dôsledne stíhať v celej Európe a že páchatelia budú postavení pred súd.

Keďže nezákonné obchodovanie s tabakovými výrobkami pripravuje rozpočty EÚ a členských štátov každoročne o značné zdroje, patril boj proti tomuto škodlivému javu v uvedenom roku kontinuálne medzi priority v rámci jeho činností.

Pretože zložité prípady podvodov s cezhraničným alebo medzinárodným rozmerom sú čoraz častejšie, rozšíril úrad OLAF v roku 2013 spektrum svojich kontaktov. Úrad uzavrel niekoľko dohôd o spolupráci s partnermi v Európe aj mimo nej. Takéto partnerstvá prispejú k lepšej ochrane finančných záujmov EÚ, čo je ku prospechu daňovníkov EÚ.

To read the full report, please click here (in English only)

OLAF
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) má trojaké poslanie: chráni finančné záujmy Európskej únie tým, že vyšetruje podvody, korupciu a akékoľvek iné druhy nezákonných činností; odhaľuje a vyšetruje závažné skutočnosti týkajúce sa výkonu služobných povinností členov a zamestnancov inštitúcií a orgánov EÚ, ktoré by mohli viesť k disciplinárnemu alebo trestnému konaniu; podporuje inštitúcie EÚ, predovšetkým Európsku komisiu, pri tvorbe a vykonávaní právnych predpisov a politík na boj proti podvodom.

Viac informácií poskytne:
Alina BUREA
hovorkyňa
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
Telefón: +32 2 295 73 36
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu ( olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu )
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
28. apríla 2014
Autor/autorka
Európsky úrad pre boj proti podvodom
News type
OLAF press release