Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Pranešimas apie sukčiavimą
Pranešimas spaudai2014 m. balandžio 28 d.Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

OLAF 2013 metais: didesnės tiriamojo darbo apimtys, trumpesnė tyrimų trukmė, daugiau rezultatų ES mokesčių mokėtojams

28/04/2014

PRANEŠIMAS SPAUDAI Nr. 06/2014
2014 m. balandžio 29 d.

PDF version

2013 m. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) sėkmingai stiprino kovą su sukčiavimu visoje Europoje. Piliečiai ir institucijos pateikė kaip niekad daug tyrimams galimai naudingos informacijos. OLAF baigė rekordiškai daug tyrimų, sykiu sumažindama bendrą tyrimų trukmę, ir pateikė daugiau rekomendacijų nei per pastaruosius penkerius metus. OLAF rekomendavo į ES biudžetą susigrąžinti 402,8 mln. EUR, kurie galės būti panaudoti kitiems projektams finansuoti ir sumažins ES mokesčių mokėtojų naštą. Šie puikūs rezultatai rodo, kad OLAF veikia vis efektyviau, ir Europos piliečiai nuolat gali matyti jos darbo vaisius.

„2013 m. mums pavyko modernizuoti OLAF ir pasiekti, kad su sukčiavimu ir korupcija Europos Sąjungoje ji kovotų vis našiau. Pernykštė reorganizacija sudarė sąlygas pasiekti gražių rezultatų ir intensyviau vykdyti tyrimus, kad padėtume įgyvendinti pagrindinius teisėkūros procedūra priimamus dokumentus ir kad bendradarbiavimas su veiklos partneriais taptų glaudesnis. To pasiekėme turėdami praktiškai tokius pat išteklius kaip ankstesniais metais, nes mūsų darbuotojai dirbo atsidavusiai ir profesionaliai“,– metinėje spaudos konferencijoje pristatydamas 2013 m. OLAF ataskaitą sakė Generalinis direktorius Giovannis Kessleris.

Kalbėdamas apie 2014 m. perspektyvą jis pridūrė: „OLAF sustiprėjo įsigaliojus naujam OLAF reglamentui ir priėmus naujus OLAF nurodymus darbuotojams dėl tyrimo procedūrų. Mes ketiname ir toliau kruopščiai vykdyti tiriamąjį darbą ir įgyvendinti kovos su sukčiavimu politiką. Mūsų nuomone, prie geresnės ES finansinių interesų apsaugos galime prisidėti aktyviai remdami Komisijos planus sukurti Europos prokuratūrą.“

Keli reikšmingesni OLAF 2013 m. pasiekimai

  • OLAF gavo daugiau tiriamąją vertę galimai turinčios informacijos nei kada nors anksčiau nuo Tarnybos įsteigimo – 1 294 vienetus. Jei lygintume, 2013 m. Tarnyba gavo 35 % daugiau informacijos nei prieš penkerius metus. Tai rodo, kad ES piliečiai, institucijos ir partneriai lieka dėmesingi sukčiavimo problemai. Išaugusi gautos informacijos apimtis rodo, kad padidėjo pasitikėjimas OLAF tiriamaisiais pajėgumais.
  • Nors informacijos gauta daugiau, OLAF, spręsdama, ar bylą reikia tęsti, ir toliau pajėgė tą informaciją įvertinti per trumpą laiką – vidutiniškai per 1,8 mėnesio. Per dvejus pastaruosius metus OLAF sutrumpino atrankos etapo trukmę daugiau kaip 70 %. Tai didelis pasiekimas.
  • OLAF pradėjo daug tyrimų – 253. Tai per 58 % daugiau nei 2009 m.
  • 2013 m. baigti 293 tyrimai. Akivaizdu, kad OLAF toliau gerino veiklos efektyvumą: vidutinė tyrimo trukmė sumažėjo iki 21,8 mėnesio. Tai trumpiausia vidutinė tyrimų trukmė per penkerius metus. Tyrimus atliekant efektyviau ir trumpiau, išaugo tikimybė, kad OLAF bylos duos apčiuopiamų faktinių rezultatų.
  • OLAF pateikė 353 rekomendacijas kompetentingoms institucijoms dėl tolesnių finansinių, teisinių, administracinių ir drausminių priemonių. Tai 81 % daugiau nei 2009 m.
  • 2013 m. OLAF taip pat rekomendavo susigrąžinti daugiau lėšų į ES biudžetą – 402,8 mln. EUR.

OLAF įnašas įgyvendinant pagrindines kovos su sukčiavimu politikos kryptis

2013 m. OLAF padėjo Europos Komisijai formuoti kovos su sukčiavimu politiką ir rengti šios srities teisės aktus. Tarnyba suteikė svarios techninės informacijos, kurią Komisija panaudojo rengdama liepos mėn. priimtą teisės akto pasiūlymą dėl Europos prokuratūros įsteigimo. Ta iniciatyva padės užtikrinti, kad ES biudžetui kenksmingas sukčiavimas būtų nuosekliai persekiojamas visoje Europoje ir kad nusikaltėliai atsidurtų teisme.

Kadangi dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais ES ir valstybių narių biudžetai kasmet netenka didžiulių išteklių, OLAF kovą su šiuo ydingu reiškiniu visus metus laikė prioritetu.

Sudėtingų tarpvalstybinio ar tarptautinio masto sukčiavimo atvejų vis daugėja, todėl 2013 m. OLAF veiklos barai tapo platesni. Tarnyba sudarė daug susitarimų su partneriais Europoje ir už jos ribų. Tokie partnerystės susitarimai padės geriau apsaugoti ES finansinius interesus, ir tai bus naudinga ES mokesčių mokėtojams.

To read the full report, please click here (in English only)

OLAF
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) užduotis trejopa: saugoti Europos Sąjungos finansinius interesus, tiriant sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos atvejus; nustatyti ir tirti rimtus su profesinių įsipareigojimų vykdymu susijusius ES institucijų ir įstaigų narių ir tarnautojų pažeidimus, dėl kurių gali būti imtasi drausminių priemonių arba patraukta baudžiamojon atsakomybėn, ir remti Europos Komisiją, šiai formuojant ir įgyvendinant kovos su sukčiavimu teisės aktus ir politiką.

Daugiau informacijos:
Alina BUREA
Atstovė spaudai
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)
Tel. +32 2 295 73 36
El. paštas olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2014 m. balandžio 28 d.
Autorius
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba
News type
OLAF press release