Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Teata pettusest
Pressiteade23. Mai 2013Euroopa Pettustevastane Amet

OLAFi 2012. aasta aruanne

23/05/2013

PRESSITEADE nr 2/2013
23. mai 2013

Uued juurdlusmenetlused tõhustavad OLAFi tegevust

Täna avaldatud Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) kolmeteistkümnendas aruandes antakse ülevaade OLAFi tegevusest 2012. aastal.

Aasta jooksul on OLAF suurendanud oma juurdlustegevusega seotud rolli ning saavutanud märkimisväärseid tulemusi. OLAFi juurdlused on muutunud tõhusamaks ja juhtumite uurimise keskmine kestus on vähenenud seitsme kuu võrra: 2011. aastal oli see 29,1 kuud ja 2012. aastal 22,6 kuud. Oluliselt on lühenenud eelkõige uute juhtumite valikuetapp: 6,8 kuult 1,4 kuule aasta lõpu seisuga. See kõik võimaldab OLAFil senisest paremini oma töökoormust hallata, pidades silmas seda, et sissetuleva teabe hulk on üha suurenenud. 2012. aastal käsitles OLAF rohkem juhtumeid kui kunagi varem: võrreldes eelmise aasta 208 juhtumiga lõpetati 465 juhtumit. Käsitletud juhtumite tulemusel on soovitatud esitada nõudeid summas 284 miljonit eurot.

„2012. aastal jätkas OLAF aktiivset võitlust pettusjuhtumitega ja reageeris vähimalegi korruptsiooni ilmingule. Aruandes esitatud väga head tulemused näitavad OLAFi pühendumust viia läbi tulemuslikke ja kvaliteetseid juurdlusi. Koostöö partnerite ja liikmesriikidega on määrava tähtsusega selleks, et pettusevastase võitluse mõju oleks võimalikult suur. Ilma kiire ja otsustava tegutsemiseta ei ole võimalik väärkasutatud ELi vahendeid tagasi saada ega süüdlasi vastutusele võtta”, tõdes OLAFi peadirektor Giovanni Kessler.

Aruande tähtsaimad järeldused:

  • 2012. aastal lühenes juurdluste ja koordineerimisjuhtumite kestus märgatavalt, olles koos valikuetapiga keskmiselt 22,6 kuud (22% võrra kiirem kui 2011. aastal).
  • Valikuetapi keskmine kestus lühenes 6,8 kuult 1,4 kuule ehk 80% võrreldes 2011. aastaga. Uute ja paremate valikumenetluste abil saab OLAF kiiremini otsustada, kas juhtum algatada või mitte.
  • Juurdlustulemuste põhjal soovitas OLAF sisse nõuda 284 miljonit eurot. Pädevad asutused on käesoleva aruande avaldamise kuupäevaks teatanud, et 2012. aastal sissenõutud summa on 94,5 miljonit eurot.
  • OLAFile on laekunud ja OLAF on käsitlenud üha rohkem teavet: 1264 teabeühikut 2012. aastal ehk 21 % rohkem kui 2011. aastal. Ehkki suurem osa sellisest sissetulevast teabest pärineb erasektorist, on liikmesriikidelt laekunud teabeühikute arv kahekordistunud. See viitab usalduse suurenemisele OLAFi vastu.

2012. aastal saavutatu oli suurte sisemiste ümberkorralduste ning uute juurdlusmenetluste ja töövõtete kehtestamise tulemus. Need muudatused suurendasid OLAFi suutlikkust juurdluste läbiviimisel ja tegevuspõhimõtete kujundamisel. Samuti võimaldasid need senisest paremini selgitada vastutuse jaotust OLAFi siseselt, vähendada üldkulusid ja parandada OLAFi tegevuse üldist tõhusust.

Kogu aasta vältel jätkas OLAF pettusevastase tegevuspoliitika ja õigusaktide väljatöötamise ja rakendamisega.
Komisjoni pettustevastase strateegia raames tegi OLAF tihedat koostööd Euroopa Komisjoni teiste talitustega, et parandada pettuste avastamist ja ennetamist. Samuti arendas OLAF koostööd teiste ELi institutsioonidega.

OLAF esindas Euroopa Komisjoni nimel edukalt Euroopa Liitu läbirääkimistel, mille eesmärgiks oli vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete raamkonventsioonile sõlmida tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise lõpetamise protokoll.

Koostöös õigusküsimuste peadirektoraadiga valmistas OLAF ette seadusandliku ettepaneku, milles käsitletakse Euroopa prokuratuuri loomist. Ettepanek on kavas vastu võtta 2013. aastal. Selle eesmärk on tõhustada ELi eelarvega seotud pettuste uurimist ja süüdistuste esitamist.

Aruanne sisaldab mitmeid juhtumiuuringuid, et anda ülevaade OLAFi tegevusest eri valdkondades 2012. aastal.

OLAF
Euroopa Pettustevastasel Ametil (OLAF) on kolm põhiülesannet: ta kaitseb Euroopa Liidu finantshuve, korraldades juurdlusi seoses pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevusega; ta uurib ELi institutsioonide ja asutuste ametnike ja töötajate ametikohustuste täitmisega seotud raskeid juhtumeid, mille korral võib osutuda vajalikuks algatada distsiplinaar- või kriminaalmenetlus; ta toetab ELi institutsioone, eelkõige Euroopa Komisjoni pettustevastaste õigusaktide ja tegevuspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel.

Lisateave:
Alina BUREA
Pressiesindaja
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)
Telefon: +32 2 295 73 36
E-post: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
23. Mai 2013
Autor
Euroopa Pettustevastane Amet
News type
OLAF press release