Przejdź do treści głównej
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia
Komunikat prasowy23 maja 2013Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć FinansowychCzas na przeczytanie: 4 min

Sprawozdanie OLAF-u za 2012 r.

23/05/2013

KOMUNIKAT PRASOWY nr 2/2013
23 maja 2013 r.

Nowe procedury dochodzeniowe zwiększają skuteczność OLAF-u

Opublikowane w dniu dzisiejszym trzynaste sprawozdanie Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) przedstawia działalność Urzędu w 2012 r.

W ciągu minionego roku Urząd wzmocnił swoje zdolności w zakresie prowadzenia dochodzeń i osiągnął znaczące rezultaty. Dochodzenia OLAF-u stały się bardziej skuteczne, a całkowity średni czas trwania dochodzeń prowadzonych przez Urząd skrócił się o siedem miesięcy (z 29,1 miesięcy w 2011 r. do 22,6 w 2012 r.). W szczególności etap selekcji nowych spraw został znacznie skrócony (z 6,8 miesięcy do 1,4 miesięcy na koniec roku). Wspomniane usprawnienia ułatwiają Urzędowi sprostanie obciążeniu pracą w kontekście stale rosnącej ilości otrzymywanych przez Urząd informacji. W 2012 r. OLAF rozpatrzył więcej przypadków niż kiedykolwiek wcześniej: zamknięto 465 spraw w porównaniu z 208 w roku poprzednim. W wyniku tych spraw sformułowano zalecenia dotyczące odzyskania łącznie 284 mln EUR.

„W 2012 r. OLAF kontynuował intensywne działania mające na celu zwalczanie nadużyć finansowych i utrzymywał politykę zerowej tolerancji dla korupcji. Doskonałe wyniki ujęte w sprawozdaniu wykazują zaangażowanie Urzędu na rzecz skuteczności i wysokiej jakości dochodzeń. Aby osiągnąć maksymalną skuteczność w walce z nadużyciami niezwykle ważna jest współpraca z naszymi partnerami i państwami członkowskimi. Szybkie i zdecydowane działania mają decydujące znaczenie dla odzyskania niewłaściwie wykorzystanych środków UE oraz postawienia sprawców przed wymiarem sprawiedliwości” powiedział Giovanni Kessler, dyrektor generalny OLAF-u.

Główne punkty sprawozdania:

  • w 2012 r. średni czas trwania dochodzeń i spraw dotyczących koordynacji znacznie się skrócił i wyniósł 22,6 miesięcy łącznie z etapem selekcji, co stanowi spadek o 22 proc. w porównaniu z 2011 r.;
  • średni czas trwania etapu selekcji spraw skrócił się z 6,8 do 1,4 miesięcy, co stanowi spadek o 80 proc. w porównaniu z 2011 r.; nowe ulepszone procedury selekcji pozwalają Urzędowi na szybsze podjęcie decyzji w sprawie wszczęcia dochodzenia;
  • w wyniku przeprowadzonych dochodzeń OLAF sformułował zalecenia dotyczące odzyskania łącznie 284 mln EUR. W dniu publikacji niniejszego sprawozdania kwota wskazana jako odzyskana przez właściwe organy w 2012 r. wynosiła 94,5 mln EUR;
  • w 2012 r. Urząd otrzymał i zbadał większą ilość informacji (1264 pozycji w 2012 r., co stanowi wzrost o 21 proc. w porównaniu z 2011 r.); chociaż większość otrzymanych informacji pochodziła ze źródeł prywatnych, liczba informacji otrzymanych od państw członkowskich uległa podwojeniu, co jest wyrazem rosnącego zaufania do OLAF-u.

Osiągnięcia Urzędu w 2012 r. były wynikiem szeroko zakrojonej reorganizacji wewnętrznej w połączeniu z wprowadzeniem nowych procedur dochodzeniowych i metod pracy. Zmiany te przyczyniły się do wzmocnienia zdolności OLAF-u w zakresie prowadzenia dochodzeń i tworzenia polityki. Przyczyniły się one również do wyraźniejszego wewnętrznego podziału obowiązków oraz do redukcji kosztów ogólnych, a co za tym idzie do większej ogólnej skuteczności Urzędu.

Przez cały rok OLAF Kontynuował swój wkład w opracowywanie oraz wdrażanie polityk i prawodawstwa w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.
W ramach strategii Komisji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych OLAF ściśle współpracował z innymi służbami Komisji w celu poprawy sytuacji w zakresie wykrywania nadużyć i zapobiegania im. Urząd rozwijał również w dalszym ciągu współpracę z innymi instytucjami UE.

W imieniu Komisji Europejskiej OLAF skutecznie reprezentował Unię Europejską w całym procesie negocjacji Protokołu w sprawie w sprawie likwidacji nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi w ramach Ramowej Konwencji Antytytoniowej Światowej Organizacji Zdrowia.

We współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Sprawiedliwości OLAF opracował wniosek legislacyjny w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej. Przyjęcie tego wniosku jest planowane na 2013 r. Dąży on do wzmocnienia zdolności w zakresie prowadzenia dochodzeń i ścigania nadużyć finansowych na szkodę budżetu UE.

Aby zobrazować szeroki zakres działań OLAF-u w 2012 r. w poszczególnych sektorach, w sprawozdaniu przedstawiono szereg studiów konkretnych przypadków.

OLAF
Cele działalności Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) są trojakie: ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej poprzez prowadzenie dochodzeń w sprawach dotyczących nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innej nielegalnych działalności; wykrywanie i badanie poważnych kwestii związanych z wypełnianiem obowiązków służbowych przez członków i pracowników instytucji i organów UE, które mogą prowadzić do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych lub karnych; oraz wspieranie instytucji UE, w szczególności Komisji Europejskiej, w kształtowaniu i wdrażaniu prawodawstwa i polityki w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych.

Dalszych informacji udziela:
Alina BUREA
Rzecznik prasowy
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
Telefon: +32 2 295 73 36
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Informacje szczegółowe

News type
  • OLAF press release