Pāriet uz galveno saturu
European Anti-Fraud Office
Ziņot par krāpniecību

Sūdzības un lūgumi

Ja vēlaties informēt mūs par iespējamiem krāpšanas gadījumiem, lūdzu, neizmantojiet tālāk norādītās e-pasta adreses.

Lai sniegtu šādu informāciju, dodieties uz lapu “Ziņot par krāpniecību”, bet saistībā ar citiem jautājumiem apmeklējiet lapu “Kontakti”.

Sūdzības

Sūdzības par procesuālajām garantijām (Regula Nr. 883/2013)

Veicot izmeklēšanu, OLAF vāc pierādījumus gan pret attiecīgo personu, gan tai par labu. Izmeklēšanu veic objektīvi un neitrāli saskaņā ar nevainīguma prezumpcijas principu un Regulas Nr. 883/2013 9. pantā izklāstītajām procesuālajām garantijām. 

Ja uzskatāt, ka OLAF šīs izmeklēšanas gaitā ir pārkāpis jūsu tiesības, varat iesniegt sūdzību.

  • Attiecīgo personu sūdzības

Ja esat OLAF izmeklēšanā iesaistītā personaRegulas Nr. 883/2013 2. panta 5. punkta nozīmē, jūs varat iesniegt sūdzību procesuālo garantiju kontrolierim saskaņā ar sūdzību mehānismu, kas izklāstīts regulas 9.b pantā par to, kā OLAF ievēro procesuālās garantijas un/vai noteikumus, kas piemērojami tā izmeklēšanai.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet lapu Procesuālo garantiju kontrolieris — Iesniegt sūdzību.

  • Sūdzības, ko iesniegušas citas personas

Citas OLAF izmeklēšanā iesaistītās personas, piemēram, informatori, trauksmes cēlēji vai liecinieki, var iesniegt sūdzību OLAF ģenerāldirektoram.

Ģenerāldirektors sniedz atbildi divu mēnešu laikā pēc sūdzības reģistrēšanas dienas, ja vien sūdzības sarežģītības dēļ nav nepieciešams ilgāks laiks. Ņemiet vērā, ka šī procedūra neattiecas uz izmeklēšanas lietām, kas ir slēgtas un nodotas kompetentajām iestādēm.

Varat nosūtīt sūdzību uz adresi 

ES personāls

ES darbinieki saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90.a pantu var arī iesniegt lūgumu vai sūdzību OLAF ģenerāldirektoram par jebkuru rīcību, kas viņus nelabvēlīgi ietekmējusi saistībā ar OLAF veikto izmeklēšanu.

Ģenerāldirektors atbild sūdzības iesniedzējam četru mēnešu laikā no sūdzības reģistrēšanas dienas.

Ja minētā laikposma beigās OLAF atbildi nav sniedzis, to uzskata par netiešu lēmumu noraidīt sūdzību un pret to var iesniegt apelācijas sūdzību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 91. pantu.

Varat nosūtīt sūdzību uz adresi 

Sūdzības attiecībā uz Labas administratīvās prakses kodeksa iespējamu pārkāpumu

Jebkura persona dalībvalstī vai trešā valstī var iesniegt sūdzību OLAF, ja tā uzskata, ka Birojs ir pārkāpis Komisijas Labas administratīvās prakses kodeksu savās attiecībās ar sabiedrību.

Varat nosūtīt sūdzību uz adresi 

Sūdzības attiecībā uz iespējamu administratīvu kļūmju gadījumiem

Jūs varat arī iesniegt sūdzību Eiropas ombudam, kura ziņā ir izmeklēt sūdzības saistībā ar administratīvu kļūmju gadījumiem Eiropas Savienības iestādēs un struktūrās, ieskaitot OLAF.

Pirms iesniedzat sūdzību ombudam, jums vispirms ar šo jautājumu ir jāvēršasOLAF un jāatvēl tam pietiekami daudz laika jūsu jautājuma izskatīšanai. Sūdzība jāiesniedz divu gadu laikā no dienas, kad uzzinājāt faktus, kas ir sūdzības pamatā.

Lai uzzinātu vairāk, skatiet lapu Eiropas ombuds — Iesniegt sūdzību.

Sūdzības saistībā ar persondatiem

OLAF ikdienas darbs ietver arī persondatu apstrādi.

Ikvienai fiziskai personai, kura uzskata, ka OLAF veiktās persondatu apstrādes rezultātā ir pārkāptas tās tiesības, kas izriet no Regulas 2018/1725, ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU). EDAU ir neatkarīga Eiropas Savienības datu aizsardzības iestāde. Ar EDAU var sazināties pa e-pastu

Lai uzzinātu vairāk, skatiet lapu Datu aizsardzība — Sūdzības.

Pieteikumi

OLAF ir juridiski noteikts par pienākumu visu savas izmeklēšanas laikā iegūto informāciju apstrādāt konfidenciāli un dienesta noslēpuma garā, kā to nosaka Līguma par Eiropas Savienības darbību 339. pants, Regulas Nr. 883/2013 10. pants un Civildienesta noteikumu 17. pants.

Tomēr jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi noteiktai informācijai vai dokumentiem.

Pieteikumi attiecībā uz publisku piekļuvi dokumentiem (Regula Nr. 1049/2001)

Saskaņā ar ES noteikumiem par publisku piekļuvi dokumentiem (Regula Nr. 1049/2001) ES pilsoņi, kā arī fiziskas vai juridiskas personas ar dzīvesvietu vai mītnes vietu kādā dalībvalstī, var sazināties ar OLAF, lai prasītu piekļuvi konkrētiem dokumentiem.

Regulas Nr. 1049/2001 mērķis ir sniegt plašai sabiedrībai piekļuvi kādas iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem. Jebkurš dokuments, kas darīts zināms saskaņā ar šo regulu, turpmāk iesniegta pieteikuma gadījumā automātiski kļūst pieejams sabiedrībai, tas nozīmē, ka šis dokuments ir vispārēji pieejams.

Ņemiet vērā, ka lielākā daļa OLAF dokumentu ir konfidenciāli un to izpaušanu var kavēt viens vai vairāki izņēmumi, kas noteikti Regulas Nr. 1049/2001 4. pantā.

Pieteikumu varat iesniegt pa e-pastu 

Lūgumi attiecībā uz piekļuvi galīgajam ziņojumam no ieinteresēto personu puses (Regula Nr. 883/2013)

Principā personai, uz kuru attiecas OLAF izmeklēšana, var būt piekļuve galīgajam ziņojumam, ja ir izpildīti Regulas Nr. 883/2013 10. panta 3.b punktā paredzētie nosacījumi.

Šajā sakarā attiecīgā persona var lūgt, lai OLAF iesniedz galīgo izmeklēšanas ziņojumu, ja Birojs ir ieteicis tiesu iestādēm, kurām adresēts galīgais ziņojums, veikt turpmākus pasākumus saistībā ar tā konstatējumiem un ja 12 mēnešu laikā nav saņemti iebildumi no iestādēm, kurām adresēts galīgais ziņojums. Ja šie nosacījumi ir izpildīti, piekļuvi piešķir tikai tiktāl, ciktāl galīgais ziņojums attiecas uz attiecīgo personu, un ievērojot piemērojamos konfidencialitātes un datu aizsardzības noteikumus, jo īpaši attiecībā uz trauksmes cēlējiem un informatoriem. 

Pieteikumu varat nosūtīt pa e-pastu 

Pieprasījumi attiecībā uz persondatiem (Regula (ES) 2018/1725)

Saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti fizisku personu persondati tiek glabāti OLAF elektroniskajos un papīra failos, lai nodrošinātu atbilstību Regulas Nr. 1049/2001 un Komisijas Lēmuma Nr. 2001/937/EK prasībām.

  • Pieprasījumi attiecībā uz persondatiem

Jums ir tiesības prasīt piekļuvi saviem persondatiem, tos labot vai dzēst vai ierobežot to apstrādi.

Pieteikumu varat iesniegt pa e-pastu 

  • Datu aizsardzības speciālists

Jebkura persona var sazināties ar OLAF datu aizsardzības speciālistu

par citiem jautājumiem, kas saistīti ar datu aizsardzību.

Lai uzzinātu vairāk, skatiet lapu OLAF — Datu aizsardzība.