Direct la conținutul principal
European Anti-Fraud Office
Semnalați cazuri de fraudă

Plângeri și cereri

Vă rugăm să nu semnalați cazuri de fraudă prin intermediul adreselor de e-mail de mai jos -

pentru aceasta, accesați site-ul OLAF (pagina Semnalați cazuri de fraudă). Pentru alte întrebări, accesați pagina Contact.

Plângeri

Plângeri privind garanțiile procedurale (Regulamentul nr. 883/2013)

În cadrul investigațiilor sale, OLAF caută probe în favoarea și împotriva persoanei vizate. Toate investigațiile OLAF trebuie să se desfășoare în mod obiectiv, imparțial, respectând principiul prezumției de nevinovăție și garanțiile procedurale prevăzute de articolul 9 din Regulamentul nr. 883/2013

În cazul în care considerați că OLAF v-a încălcat drepturile în contextul investigațiilor sale, puteți depune o plângere.

  • Plângeri din partea persoanelor vizate

Dacă sunteți persoană vizată în cadrul unei investigații efectuate de OLAF, în sensul articolului 2 alineatul (5) din Regulamentul nr. 883/2013, puteți depune o plângere la inspectorul de garanții procedurale, în baza mecanismului de gestionare a plângerilor prevăzut la articolul 9b din regulament referitor la respectarea de către oficiu a garanțiilor procedurale și/sau a normelor aplicabile investigațiilor sale.

Pentru mai multe informații, accesați pagina Inspectorul de garanții procedurale – plângeri.

  • Plângeri din partea altor persoane

Alte persoane implicate într-o investigație efectuată de OLAF, cum ar fi informatorii, avertizorii sau martorii, pot adresa o plângere către directorul general al OLAF,

Directorul general îi răspunde reclamantului în termen de două luni de la data înregistrării plângerii, cu excepția cazului în care complexitatea problemei justifică un termen mai lung. Vă atragem atenția asupra faptului că această procedură nu se aplică investigațiilor care au fost închise și transferate autorităților competente.

la adresa 

Personalul UE

Membrii personalului UE pot, de asemenea, să adreseze o cerere sau o plângere către directorul general al OLAF, în temeiul articolului 90a din Statutul funcționarilor, cu privire la orice act care îi lezează în contextul unei investigații a OLAF,

Directorul general va răspunde reclamantului în termen de patru luni de la data înregistrării plângerii.

În cazul în care, la expirarea termenului menționat anterior, OLAF nu a furnizat un răspuns, acest lucru se interpretează ca o decizie implicită de respingere a reclamației, care poate fi atacată în conformitate cu articolul 91 din Statutul funcționarilor.

la adresa 

Plângeri privind o posibilă încălcare a codului de bună conduită administrativă

Orice persoană dintr-un stat membru sau dintr-o țară terță poate depune o plângere la OLAF în cazul în care consideră că oficiul a încălcat codul de bună conduită administrativă al Comisiei în relațiile sale cu publicul,

la adresa 

Plângeri privind o posibilă administrare defectuoasă

De asemenea, puteți depune o plângere la Ombudsmanul European, care este responsabil cu investigarea plângerilor privind administrarea defectuoasă în instituțiile și organismele Uniunii Europene, inclusiv OLAF.

Înainte de a depune o plângere la Ombudsman, trebuie mai întâi să semnalați problema la OLAF și să îi acordați un termen rezonabil pentru a o trata. Plângerea trebuie depusă în termen de doi ani de la data la care ați luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea.

Pentru mai multe informații, accesați pagina Ombudsmanul European – plângeri.

Plângeri privind datele cu caracter personal

Activitatea zilnică a OLAF implică, de asemenea, prelucrarea datelor cu caracter personal.

Orice persoană fizică care consideră că drepturile sale în temeiul Regulamentului nr. 2018/1725 i-au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal de către OLAF are dreptul de a sesiza Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD), organismul independent de protecție a datelor al Uniunii Europene. AEPD poate fi contactată prin e-mail la adresa 

Pentru mai multe informații, accesați pagina Protecția datelor – plângeri.

Cereri

OLAF are obligația legală de a trata toate informațiile pe care le obține în cadrul investigațiilor sale ca fiind confidențiale și supuse secretului profesional, astfel cum se prevede la articolul 339 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, la articolul 10 din Regulamentul nr. 883/2013 și la articolul17 din Statutul funcționarilor.

Cu toate acestea, aveți dreptul de a solicita accesul la anumite informații și documente.

Cereri de acces public la documente (Regulamentul nr. 1049/2001)

În conformitate cu normele UE privind accesul public la documente (Regulamentul nr. 1049/2001), cetățenii UE, precum și persoanele fizice sau juridice care își au domiciliul sau sediul social într-un stat membru pot contacta OLAF pentru a solicita acces la anumite documente.

Regulamentul nr. 1049/2001 are ca scop să acorde acces publicului larg la documentele deținute de o instituție. Orice document divulgat în temeiul prezentului regulament devine în mod automat accesibil publicului ori de câte ori există o cerere ulterioară, ceea ce înseamnă că documentul respectiv intră în domeniul public.

Vă atragem atenția asupra faptului că marea majoritate a documentelor OLAF sunt confidențiale, iar divulgarea lor poate fi împiedicată de una sau mai multe excepții prevăzute la articolul 4 din Regulamentul nr. 1049/2001.

Puteți trimite cererea prin e-mail la adresa 

Cereri de acces la raportul final din partea persoanei vizate (Regulamentul nr. 883/2013)

În principiu, o persoană vizată de o investigație a OLAF poate avea acces la raportul final atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 10 alineatul (3b) din Regulamentul nr. 883/2013.

În acest sens, o persoană vizată poate solicita ca OLAF să-i pună la dispoziție raportul final al investigației în cazul în care oficiul a recomandat măsuri judiciare în urma constatărilor sale și în absența unei obiecții în termen de 12 luni din partea autorităților cărora le-a fost adresat raportul final. În cazul în care aceste condiții sunt îndeplinite, accesul se acordă numai în măsura în care raportul final se referă la persoana vizată și sub rezerva normelor aplicabile în materie de confidențialitate și de protecție a datelor, în special în ceea ce privește avertizorii și informatorii. 

Puteți trimite cererea prin e-mail la adresa 

Cereri privind datele cu caracter personal (Regulamentul nr. 2018/1725)

În temeiul Regulamentului nr. 2018/1725 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt stocate în dosarele electronice și pe suport de hârtie ale OLAF în scopul asigurării conformității cu cerințele Regulamentului nr. 1049/2001 și ale Deciziei 2001/937/CE a Comisiei.

  • Cereri privind datele cu caracter personal

Persoanele fizice au dreptul de a solicita accesul la datele lor cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării lor.

Puteți trimite cererea prin e-mail la adresa 

  • Responsabilul cu protecția datelor (DPO)

Orice persoană poate contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul OLAF

cu privire la alte aspecte legate de protecția datelor.

Pentru mai multe informații, accesați pagina OLAF - protecția datelor.