Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
European Anti-Fraud Office
Calaois a thuairisciú

Gearáin agus iarrataí

Ná cuir isteach líomhaintí calaoise tríd na seoltaí ríomhphoist thíos.

Más mian leat calaois a thuairisciú, téigh go dtí an leathanach ‘Calaois a thuairisciú’ agus le haghaidh fiosrúcháin eile, téigh go dtí an leathanach ‘Teagmhálacha’.

Gearáin

Gearáin maidir le ráthaíochtaí nóis imeachta (Rialachán Uimh. 883/2013)

Lorgaíonn OLAF fianaise ar son agus i gcoinne an duine lena mbaineann ina chuid imscrúduithe. Ní mór gach imscrúdú OLAF a dhéanamh ar bhealach oibiachtúil neamhchlaonta agus i gcomhréir le prionsabal thoimhde na neamhchiontachta agus leis na ráthaíochtaí nóis imeachta atá leagtha síos in Airteagal 9 de Rialachán Uimh. 883/2013

Má mheasann tú gur sháraigh OLAF do chearta i gcomhthéacs a chuid imscrúduithe, féadfaidh tú gearán a dhéanamh.

  • Gearáin ó dhaoine lena mbaineann

Más duine lena mbaineann thú in imscrúdú de chuid OLAF, de réir bhrí Airteagal 2(5) de Rialachán Uimh. 883/2013, féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an Rialaitheoir ráthaíochtaí nóis imeachta, faoin sásra gearán a leagtar amach in Airteagal 9b den Rialachán, maidir le comhlíonadh OLAF na ráthaíochtaí nóis imeachta agus/nó na rialacha is infheidhme maidir lena chuid imscrúduithe.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Rialaitheoir – Gearán a dhéanamh.

  • Gearáin ó dhaoine eile

Daoine eile a bhfuil baint acu le himscrúdú OLAF, amhail faisnéiseoirí, sceithirífinnéithe, féadfaidh siad gearán a thaisceadh le hArd-Stiúrthóir OLAF.

Tabharfaidh an tArd-Stiúrthóir freagra laistigh de dhá mhí ó chlárú an ghearáin, ach amháin má fhágann castacht an ghearáin go bhfuil údar le tréimhse níos faide. Ní bhaineann an nós imeachta seo le hábhar i gcás imscrúduithe a dúnadh agus a cuireadh ar aghaidh go dtí na húdaráis inniúla.

Is féidir leat an gearán a chur chuig 

Foireann an Aontais Eorpaigh

Féadfaidh baill foirne an Aontais iarraidh nó gearán a chur faoi bhráid Ard-Stiúrthóir OLAF chomh maith de bhun Airteagal 90a de na Rialacháin Foirne i leith aon ghnímh a dhéanann dochar dóibh i gcomhthéacs imscrúdaithe de chuid OLAF.

Tabharfaidh an tArd-Stiúrthóir freagra don ghearánach laistigh de cheithre mhí ó chlárú an ghearáin.

Mura mbeidh freagra tugtha ag OLAF faoi dheireadh na tréimhse sin, glacfar leis gurb ionann sin agus cinneadh intuigthe i gcoinne an ghearáin agus is féidir achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh sin faoi Airteagal 91 de na Rialacháin Foirne.

Is féidir leat an gearán a chur isteach chuig 

Gearáin maidir le sárú a d’fhéadfadh a bheith ann ar an gCód um Dhea-Iompraíocht Riaracháin

Féadfaidh aon duine i mBallstát nó i dtríú tír gearán a thaisceadh le OLAF má mheasann sé nó sí gur sháraigh an Oifig Cód um Dhea-Iompraíocht Riaracháin an Choimisiúin agus é ag déileáil leis an bpobal.

Is féidir leat an gearán a chur isteach chuig 

Gearáin maidir le drochriarachán a d’fhéadfadh a bheith ann

Is féidir leat gearán a dhéanamh freisin leis an Ombudsman Eorpach atá freagrach as gearáin a imscrúdú maidir le drochriarachán in institiúidí agus i gcomhlachtaí an Aontais Eorpaigh, OLAF san áireamh.

Sula gcuireann tú gearán isteach chuig an Ombudsman, ní mór duit an cheist a tharraingt anuas le OLAF ar dtús agus tréimhse réasúnta ama a thabhairt dó chun aghaidh a thabhairt ar d’ábhar imní. Ní mór gearán a chur isteach laistigh de dhá bhliain ón dáta a thug tú faoi deara na fíricí ar a bhfuil an gearán bunaithe.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an tOmbudsman Eorpach – Gearán a dhéanamh.

Gearáin a bhaineann le sonraí pearsanta

Déantar sonraí pearsanta a phróiseáil mar chuid d’obair laethúil OLAF freisin.

Aon duine nádúrtha a mheasann gur sáraíodh a chearta faoi Rialachán (AE) 2018/1725 agus a shonraí pearsanta á bpróiseáil ag OLAF, tá sé de cheart aige dul i muinín an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí (MECS). Is é MECS údarás neamhspleách an Aontais Eorpaigh um chosaint sonraí. Is féidir teagmháil a dhéanamh le MECS ag 

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Cosaint Sonraí – Gearáin.

Iarratais

Tá ceangal dlíthiúil ar OLAF déileáil leis an bhfaisnéis uile a fhaigheann sé le linn a chuid imscrúduithe mar fhaisnéis rúnda agus faoi réir rúndacht ghairmiúil, mar a leagtar amach in Airteagal 339 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, Airteagal 10 de Rialachán Uimh. 883/2013 agus Airteagal 17 de na Rialacháin Foirne.

Tá sé de cheart agat, áfach, rochtain a iarraidh ar fhaisnéis áirithe nó ar dhoiciméid áirithe.

Iarrataí ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid (Rialachán Uimh. 1049/2001)

Faoi rialacha an Aontais maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid (Rialachán Uimh. 1049/2001), féadfaidh saoránaigh den Aontas, chomh maith le daoine nádúrtha nó dlítheanacha ar a bhfuil cónaí i mBallstát nó a bhfuil a n-oifig chláraithe i mBallstát, teagmháil a dhéanamh le OLAF chun rochtain ar dhoiciméid ar leith a iarraidh.

Is é is cuspóir do Rialachán Uimh. 1049/2001 rochtain a thabhairt don phobal i gcoitinne ar dhoiciméid atá i seilbh institiúide. Aon doiciméad a nochtar faoin Rialachán seo, beidh sé ar fáil go huathoibríoch don phobal aon uair a dhéanfar iarraidh ina dhiaidh sin, rud a chiallaíonn go gcuirtear an doiciméad seo isteach san fhearann poiblí.

Tabhair do d’aire go bhfuil formhór mór dhoiciméid OLAF faoi rún agus go bhféadfaí iad a nochtadh le heisceacht amháin nó níos mó atá leagtha amach in Airteagal 4 de Rialachán Uimh. 1049/2001.

Is féidir leat d’iarraidh a chur isteach chuig 

Iarrataí ar rochtain ar an tuarascáil deiridh ó dhuine lena mbaineann (Rialachán Uimh. 883/2013)

I bprionsabal, féadfaidh duine lena mbaineann imscrúdú OLAF rochtain a bheith aige ar an tuarascáil chríochnaitheach i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 10(3b) de Rialachán Uimh. 883/2013.

I ndáil leis sin, féadfaidh duine lena mbaineann a iarraidh go soláthródh OLAF an tuarascáil chríochnaitheach ar an imscrúdú sa chás inar mhol an Oifig go ndéanfaí obair leantach bhreithiúnach ar chinntí na hOifige agus in éagmais agóide laistigh de 12 mhí ó na húdaráis ar díríodh an tuarascáil deiridh chucu. Má chomhlíontar na coinníollacha sin, ní thabharfar rochtain ach amháin a mhéid a bhaineann an tuarascáil deiridh leis an duine lena mbaineann agus faoi réir na rialacha rúndachta agus cosanta sonraí is infheidhme, go háirithe maidir le sceithirí agus faisnéiseoirí. 

Is féidir leat d’iarraidh a chur isteach chuig 

Iarrataí maidir le sonraí pearsanta (Rialachán Uimh. 2018/1725)

De bhun Rialachán (AE) 2018/1725 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil a bheith á bpróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, stóráiltear sonraí pearsanta daoine nádúrtha i gcomhaid leictreonacha agus i gcomhaid pháipéir OLAF chun comhréireacht le ceanglais Rialachán Uimh. 1049/2001 agus Chinneadh Uimh. 2001/937/CE ón gCoimisiún a chinntiú.

  • Iarrataí a bhaineann le sonraí pearsanta

Tá sé de cheart ag aon duine nádúrtha rochtain a iarraidh ar a shonraí pearsanta, a iarraidh go ndéanfar iad a cheartú nó a léirscriosadh, nó a iarraidh go gcuirfear srian lena bpróiseáil.

Is féidir leat d’iarraidh a chur isteach chuig 

  • Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS)

Féadfaidh duine ar bith dul i dteagmháil le hOifigeach Cosanta Sonraí OLAF

maidir le saincheisteanna eile a bhaineann le cosaint sonraí.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach OLAF – Cosaint Sonraí.