Glavni sadržaj
European Anti-Fraud Office
Prijavite prijevaru

Pritužbe i zahtjevi

Nemojte podnositi navode o prijevari putem e-adresa u nastavku.

Ako želite prijaviti prijevaru, posjetite stranicu „Prijavite prijevaru”, a za druge upite posjetite stranicu „Kontakti”.

Pritužbe

Pritužbe koje se odnose na postupovna jamstva (Uredba br. 883/2013)

U okviru svojih istraga OLAF traži dokaze koji idu u prilog umiješanoj osobi i dokaze protiv nje. Sve OLAF-ove istrage moraju se provoditi objektivno, nepristrano i u skladu s načelom pretpostavke nedužnosti i postupovnim jamstvima iz članka 9. Uredbe br. 883/2013

Ako smatrate da je OLAF u okviru svojih istraga prekršio vaša prava, možete podnijeti pritužbu.

  • Pritužbe umiješanih osoba

Ako ste osoba umiješana u istragu OLAF-a u smislu članka 2. stavka 5. Uredbe br. 883/2013, možete podnijeti pritužbu nadzorniku postupovnih jamstava u okviru mehanizma za podnošenje pritužbi iz članka 9.b Uredbe koja se odnosi na usklađenost OLAF-a s postupovnim jamstvima i/ili pravilima koja se primjenjuju na njegove istrage.

Više informacija pronaći ćete na internetskoj stranici nadzornika postupovnih jamstava o podnošenju pritužbi.

  • Pritužbe drugih osoba

Druge osobe uključene u istragu OLAF-a, kao što su informatori, zviždači ili svjedoci, mogu podnijeti pritužbu glavnom direktoru OLAF-a.

Glavni direktor odgovorit će u roku od dva mjeseca od datuma evidentiranja pritužbe, osim ako zbog složenosti predmeta nije dozvoljeno dulje razdoblje. Napominjemo da se ovaj postupak ne primjenjuje na istrage koje su zaključene i proslijeđene nadležnim tijelima.

Pritužbu možete podnijeti na e-adresu

Osoblje EU-a

Članovi osoblja EU-a također mogu podnijeti zahtjev ili pritužbu glavnom direktoru OLAF-a u skladu s člankom 90.a Pravilnika o osoblju u vezi sa svakim aktom kojim su oštećeni u kontekstu istrage OLAF-a.

Glavni direktor odgovorit će podnositelju pritužbe u roku od četiri mjeseca od datuma evidentiranja pritužbe.

Ako OLAF ne dostavi odgovor u tom razdoblju, to će se smatrati implicitnom odlukom o odbijanju pritužbe na koju se može uložiti žalba na temelju članka 91. Pravilnika o osoblju.

Pritužbu možete podnijeti na e-adresu 

Pritužbe u vezi s mogućim kršenjem Kodeksa dobrog upravnog ponašanja

Svaka osoba u državi članici ili trećoj zemlji može podnijeti pritužbu OLAF-u ako smatra da je Ured prekršio Kodeks dobrog upravnog ponašanja Komisije u svojim odnosima s javnosti.

Pritužbu možete podnijeti na e-adresu

Pritužbe u vezi s mogućim nepravilnostima u postupanju

Pritužbu možete podnijeti i Europskom ombudsmanu, koji je odgovoran za istraživanje pritužbi o nepravilnostima u postupanju institucija i tijela Europske unije, uključujući OLAF.

Prije podnošenja pritužbe Europskom ombudsmanu morate se obratiti OLAF-u i dati mu razuman rok za rješavanje problema. Pritužba se mora podnijeti u roku od dvije godine od datuma kada ste saznali za činjenice na kojima se ona temelji.

Više informacija pronaći ćete na internetskoj stranici Europskog ombudsmana o podnošenju pritužbi.

Pritužbe koje se odnose na osobne podatke

Svakodnevni rad OLAF-a uključuje i obradu osobnih podataka.

Svaka fizička osoba koja smatra da su joj prava na temelju Uredbe 2018/1725 povrijeđena obradom njezinih osobnih podataka koju provodi OLAF ima pravo obratiti se Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (EDPS). Europski nadzornik za zaštitu podataka je neovisno tijelo Europske unije za zaštitu podataka. Europskom nadzorniku za zaštitu podataka možete se obratiti na e-adresu 

Više informacija pronaći ćete na internetskoj stranici Europskog nadzornika za zaštitu podataka namijenjenoj podnošenju pritužbi.

Zahtjevi

OLAF je pravno obvezan sa svim informacijama koje dobije tijekom svojih istraga postupati kao s povjerljivim informacijama koje podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne, kako je utvrđeno u članku 339. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, članku 10. Uredbe br. 883/2013 i članku 17. Pravilnika o osoblju.

Međutim, imate pravo zatražiti pristup određenim informacijama ili dokumentima.

Zahtjevi za javni pristup dokumentima (Uredba br. 1049/2001)

U skladu s pravilima EU-a o javnom pristupu dokumentima (Uredba br. 1049/2001) građani EU-a te fizičke ili pravne osobe s boravištem ili registriranim sjedištem u državi članici mogu kontaktirati OLAF kako bi zatražili pristup određenim dokumentima.

Cilj je Uredbe br. 1049/2001 omogućiti široj javnosti pristup dokumentima u posjedu neke od institucija. Svaki dokument kojemu je pristup omogućen na temelju ove Uredbe automatski je dostupan javnosti prilikom svakog naknadnog zahtjeva, što znači da taj dokument ulazi u javnu domenu.

Napominjemo da je većina dokumenata OLAF-a povjerljiva te da pristup njima može biti onemogućen jednim ili više izuzeća u okviru članka 4. Uredbe br. 1049/2001.

Zahtjev možete podnijeti na e-adresu

Zahtjevi umiješane osobe za pristup završnom izvješću (Uredba br. 883/2013)

U načelu, osoba na koju se odnosi istraga OLAF-a može imati pristup završnom izvješću ako su ispunjeni uvjeti iz članka 10. stavka 3.b Uredbe br. 883/2013.

U tom pogledu umiješana osoba može zatražiti da OLAF dostavi završno izvješće o istrazi ako je Ured preporučio daljnje sudsko postupanje na temelju svojih nalaza i ako tijela kojima je upućeno završno izvješće u roku od 12 mjeseci ne podnesu prigovor. Ako su ti uvjeti ispunjeni, pristup se odobrava samo u mjeri u kojoj se završno izvješće odnosi na umiješanu osobu i podložno primjenjivim pravilima o povjerljivosti i zaštiti podataka, posebno u pogledu zviždača i informatora. 

Zahtjev možete podnijeti na e-adresu 

Zahtjevi koji se odnose na osobne podatke (Uredba 2018/1725)

U skladu s Uredbom 2018/1725 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka, osobni podaci fizičkih osoba pohranjuju se u elektroničkim i tiskanim spisima OLAF-a kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima Uredbe br. 1049/2001 i Odluke Komisije br. 2001/937/EZ.

  • Zahtjevi koji se odnose na osobne podatke

Svaka fizička osoba ima pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihovo ispravljanje ili brisanje, ili ograničenje njihove obrade.

Zahtjev možete podnijeti na e-adresu 

  • Službenik za zaštitu podataka

Svaka osoba može se obratiti službeniku za zaštitu podataka OLAF-a

u vezi s drugim pitanjima koja se odnose na zaštitu podataka.

Više informacija pronaći ćete na internetskoj stranici OLAF-a o zaštiti podataka.