Ugrás a fő tartalomra
European Anti-Fraud Office
Csalás bejelentése

Panaszok és kérelmek

Kérjük, hogy az alábbi e-mail-címeket ne használja csalás gyanújának bejelentésére.

Ha csalásról szeretné tájékoztatni az OLAF illetékes munkatársait, ezt a „Csalás bejelentése” oldalon teheti meg. Egyéb ügyekben ajánljuk figyelmébe a „Kapcsolat” oldalon megadott elérhetőségeket.

Panasztétel

Az eljárási garanciákkal kapcsolatos panaszok (883/2013/EU, Euratom rendelet)

Vizsgálatai során az OLAF bizonyítékokat keres, melyek az érintett személy mellett vagy ellen szólnak. Az OLAF-nak valamennyi vizsgálatát objektíven és pártatlanul kell lefolytatnia, tiszteletben tartva az ártatlanság vélelmét és a 883/2013/EU, Euratom rendelet 9. cikkében meghatározott eljárási garanciákat. 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az OLAF a vizsgálatai során megsértette az Ön jogait, panaszt nyújthat be.

  • Az érintett személyek panaszai

Ha Ön a 883/2013/EU, Euratom rendelet 2. cikkének 5. pontja értelmében érintett személynek minősül, panaszt nyújthat be a rendelet 9b. cikkében meghatározott panasztételi mechanizmus keretében az eljárási garanciák ellenőréhez az OLAF eljárási garanciáknak és/vagy a vizsgálataira vonatkozó szabályoknak való megfelelése tekintetében.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni a témáról, látogasson el az Ellenőr – Panasztétel oldalra (az oldal csak angolul áll rendelkezésre).

  • Egyéb személyek panaszai

Az OLAF vizsgálataiban részt vevő egyéb személyek – köztük az informátorok, visszaélést bejelentő személyek és a tanúk – az OLAF főigazgatójához intézhetik a panaszukat.

A főigazgató a panasz nyilvántartásba vételének időpontjától számított két hónapon belül választ ad, kivéve, ha az ügy – összetettsége miatt – hosszabb kivizsgálást igényel. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a lezárt és az illetékes hatóságokhoz továbbított vizsgálatok esetében nem ez a követendő eljárás.

Ha Ön ilyen ügyben jár el, panaszát az alábbi címre küldheti:

Európai uniós tisztviselők/alkalmazottak

A személyzeti szabályzat 90a. cikke értelmében az európai uniós intézmények és szervek személyi állományának tagjai is nyújthatnak be kérelmet vagy panaszt az OLAF főigazgatójához bármely olyan intézkedés tekintetében, amely az OLAF vizsgálatával összefüggésben őket hátrányosan érinti.

A főigazgató a panasz nyilvántartásba vételének időpontjától számított négy hónapon belül válaszol a panaszosnak.

Ha az említett határidőn belül az OLAF nem ad választ, úgy kell tekinteni, hogy hallgatólagos határozat született a panasz elutasításáról, mely ellen jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani a személyzeti szabályzat 91. cikke alapján.

Ha Ön ebbe a kategóriába tartozik, panaszát az alábbi címre küldheti:

A helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzat esetleges megsértésével kapcsolatos panaszok

Bárki tehet panaszt az OLAF-nál, akár az EU valamelyik tagállamában, akár harmadik országban él, ha úgy ítéli meg, hogy a Hivatal a nyilvánossággal való kapcsolattartás során megsértette a Bizottságnak a helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzatát.

Ha Ön ilyen ügyben szeretne panaszt tenni, írjon a következő e-mail-címre: 

Esetleges hivatali visszássággal kapcsolatos panaszok

A panaszosok az európai ombudsmanhoz is fordulhatnak, aki az Európai Unió intézményeinél és szerveinél, köztük az OLAF-nál előforduló állítólagos hivatali visszásságok kivizsgálásáért felelős.

Az ombudsmannál Ön akkor tehet panaszt, ha először felvette az ügyben a kapcsolatot az OLAF-fal, és észszerű időt hagyott a Hivatalnak arra, hogy foglalkozzon az Ön problémájával. A panaszt két éven belül kell benyújtania attól az időponttól számítva, amikor tudomást szerzett a panasz alapjául szolgáló tényekről.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni a témáról, látogasson el az Európai Ombudsman – Panasztétel oldalra.

Személyes adatokkal kapcsolatos panaszok

Az OLAF napi munkája során személyes adatokat is kezel.

Minden olyan természetes személy, aki úgy véli, hogy személyes adatainak az OLAF általi kezelésekor sérültek azon jogai, melyek őt az (EU) 2018/1725 rendelet szerint megilletik, jogosult az európai adatvédelmi biztoshoz fordulni. Az európai adatvédelmi biztos az Európai Unió független adatvédelmi hatósága. Az európai adatvédelmi biztossal az

e-mail-címen lehet felvenni a kapcsolatot.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni a témáról, látogasson el az Adatvédelem – Panasztétel oldalra (az oldal csak angolul áll rendelkezésre).

Kérelmek

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 339. cikkében, a 883/2013/EU, Euratom rendelet 10. cikkében és a személyzeti szabályzat 17. cikkében foglaltak szerint az OLAF jogilag köteles bizalmasan és a szakmai titoktartás hatálya alá tartozóként kezelni a vizsgálatai során szerzett valamennyi információt.

Önnek azonban joga van ahhoz, hogy hozzáférést kérjen bizonyos információkhoz vagy dokumentumokhoz.

A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelmek (1049/2001/EK rendelet)

A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó uniós szabályok (1049/2001/EK rendelet) értelmében az uniós polgárok, valamint a tagállamok valamelyikében lakóhellyel vagy bejegyzett székhellyel rendelkező természetes, illetve jogi személyek kapcsolatba léphetnek az OLAF-fal abból a célból, hogy bizonyos dokumentumokhoz hozzáférést kérjenek.

Az 1049/2001/EK rendelet célja, hogy hozzáférést biztosítson a nagyközönség számára az intézmények birtokában lévő dokumentumokhoz. Minden olyan dokumentum, amelyhez ezen rendelet alapján valaki hozzáférést kapott, bármely későbbi kérelem esetén automatikusan elérhetővé válik a nagyközönség számára, vagyis az ilyen dokumentum nyilvánossá válik.

Felhívjuk figyelmét, hogy az OLAF dokumentumainak nagy többsége bizalmas, ezért előfordulhat, hogy az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében meghatározott kivételek közül egy vagy több megakadályozza közrebocsátásukat.

A dokumentumhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelmeket a következő e-mail-címre lehet küldeni: 

Az érintett személy zárójelentéshez való hozzáférés iránti kérelme (a 883/2013/EU, Euratom rendelet)

Főszabály szerint az OLAF által folytatott vizsgálatokban érintett személy hozzáférhet a zárójelentéshez, ha teljesülnek a 883/2013/EU, EURATOM rendelet 10. cikkének (3b) bekezdésében foglalt feltételek.

E tekintetben az érintett személy akkor kérheti, hogy az OLAF adja át a vizsgálat zárójelentését, ha ténymegállapításai nyomán a Hivatal büntetőeljárás indítását ajánlotta, és ha a zárójelentés címzett hatóságai 12 hónapon belül nem emelnek kifogást. E feltételek teljesülése esetén a zárójelentésnek csak azon részeihez adható hozzáférés, amelyek az érintett személyre vonatkoznak, és a zárójelentés hozzáférhetővé tételekor tiszteletben kell tartani az alkalmazandó titoktartási és adatvédelmi szabályokat, különösen a visszaélést bejelentő személyek és az informátorok tekintetében. 

A zárójelentéshez való hozzáférés iránti kérelmeket a következő e-mail-címre lehet küldeni: 

A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmek (2018/1725/EU, Euratom rendelet)

A természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban az OLAF a természetes személyek személyes adatait elektronikus adatbázisában és irattárában tárolja abból a célból, hogy megfeleljen az 1049/2001/EK rendeletben és a 2001/937/EK bizottsági határozatban foglalt követelményeknek.

  • Személyes adatokkal kapcsolatos kérelmek

Minden természetes személynek joga van hozzáférni személyes adataihoz, illetve azokat helyesbíttetni, töröltetni, és joga van az adatkezelés korlátozásához is.

Ezeket a kérelmeket a következő e-mail-címre lehet küldeni: 

  • Adatvédelmi tisztviselő

Ha egyéb kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatosan, forduljon az OLAF adatvédelmi tisztviselőjéhez: 

Ha szeretne részletesebben tájékozódni a témáról, látogasson el az OLAF – Adatvédelem oldalra (az oldal csak angolul áll rendelkezésre).